Κρήτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση «νοικοκύρεμα επιδοτήσεων»

Με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί να βάλει τάξη σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημιούργησαν ψευδώς ή τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων αυτών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «νοικοκύρεμα επιδοτήσεων» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, αφού την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, έκανε πράξη η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλη μία απόφαση που είχε ανακοινώσει ο Σπήλιος Λιβανός στους Κρήτες αγροτοσυνδικαλιστές στην Αθήνα, για την ανάκληση των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020, με υπογραφή νέας εγκυκλίου που φέρει τον τίτλο «Ρήτρα καταστρατήγησης για την απόκτηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα».

Η «καμπάνα χτυπά», συγκεκριμένα, για όλους εκείνους τους αιτούντες για να λάβουν νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα που, κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδείχτηκε πως δεν τα δικαιούνταν γιατί εμφάνισαν στοιχεία παραπλανητικά πως είναι αγρότες και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζει πως τα χρήματα αυτά δε θα τα χρησιμοποιούσαν για να δουλέψουν στην ύπαιθρο ως γεωργοί ή ως κτηνοτρόφοι. Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι, οι άνθρωποι αυτοί που εμφανίζονται σαν δικαιούχοι αλλά δεν είναι και έχουν προλάβει μέχρι σήμερα να πάρουν χρήματα του Εθνικού Αποθέματος 2020 μέσα από τη διαδικασία των μεταβιβάσεων, θα κληθούν να τα επιστρέψουν μέχρι του τελευταίου ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Υπενθυμίζεται πως, ο όρος Εθνικό Απόθεμα, δηλαδή η μεγάλη «δεξαμενή» δικαιωμάτων, που το κράτος-μέλος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτή τροφοδοτείται, αλλά και στη συνέχεια τροφοδοτεί τους νεοεισερχόμενους γεωργούς. Στο Εθνικό Απόθεμα, πέρα από το ποσοστό του 3% που προβλέπεται να παρακρατείται κάθε χρόνο για τον σκοπό αυτό και το οποίο κατά περιόδους αναπροσαρμόζεται, μπαίνουν όλα τα δικαιώματα κάτω των 250 ευρώ από τη μια, και από την άλλη δικαιώματα που για πολλούς και διαφόρους λόγους χάνουν οι παραγωγοί.

«Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις»

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η νέα εγκύκλιος- «φωτιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 ανακαλείται, και τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του Εθνικού Αποθέματος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών, με σκοπό να μην ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά να προβούν σε καταχρηστική εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους.

Καταχρηστική είναι η εκμίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι εκμισθώνουν ή μεταβιβάζουν νομότυπα το σύνολο ή μέρος αυτών, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δημιουργίας Εθνικού Αποθέματος και της χορήγησης των δικαιωμάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας. Η ανωτέρω εκμίσθωση ή μεταβίβαση των αιτούμενων προς μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 απορρίπτεται και ενημερώνεται η «καρτέλα αγρότη», καθώς η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης στους τρίτους ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης τα ποσά που αντιστοιχούν στα αιτούμενα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του Εθνικού Αποθέματος».

Κάποιοι εξαιρούνται

Αμέσως παρακάτω, ξεκαθαρίζει ότι «εξαιρούνται:

- Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς έτους ενίσχυσης 2021 (υποδείγματα 5, 11 και οι ταυτόχρονες αιτήσεις μεταβίβασης των υποδειγμάτων 11), όπου ο θάνατος του δικαιούχου επήλθε μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.

- Οι αιτήσεις μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω ασθένειας αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου, η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020.

Τα αποδεικτικά έγγραφα της ασθένειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως της έδρας της εκμετάλλευσης του αιτούντος, με συστημένη επιστολή. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η υποβολή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της απόρριψης της εν λόγω εκμίσθωσης ή μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2021.

Η εξέταση της ανωτέρας βίας των αιτήσεων μεταβιβάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, εκ της οποίας το ένα μέλος θα είναι νομικός. Σε περίπτωση που δε γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας, το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου παραμένει ως έχει. Οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται μέσω της «καρτέλας αγρότη».

Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για το έτος ενίσχυσης 2022 θα περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο».

Τα δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν

Τι ισχύει όμως με τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν;

«Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν με τη μη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το επόμενο έτος ενίσχυσης, ήτοι το 2021, σύμφωνα με τον διασταυρωτικό της πρώτης εκκαθάρισης (Δεκέμβριος 2021), ανακαλούνται και οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του Εθνικού Αποθέματος. Συγκεκριμένα, ανακαλείται ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα που δεν ενεργοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω. Από την ανάκληση εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας λόγω θανάτου του δικαιούχου ή λόγω ασθένειας αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία, που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου, η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020. Η αίτηση ανωτέρας βίας υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 32153/27.5.2021 εγκύκλιο περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021».

Η Αντιπολίτευση

«Μας είπατε ψέματα στη Βουλή»

«Η Ν.Δ. μας είπε ψέματα στη Βουλή για την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος του 2020»... Τη θέση αυτή, κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των “αγροτών- “μαϊμού”, εκφράζει σε σχόλιο που εξέδωσε η πρώην υφυπουργός, αναπληρώτρια τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

«Αναγνωρίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «πως επιτήδειοι καταχράστηκαν την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος με καταχρηστικό και παράνομο τρόπο, παρόλο πως όταν αναδείξαμε το θέμα μάς κατηγορούσε για fake news.

Συγκεκριμένα, όταν στις 10 Νοεμβρίου κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση για την καταχρηστική και δόλια απόκτηση δικαιωμάτων από επιτήδειους και ρωτούσα αν η κυβέρνηση προτίθεται να ανακτήσει τα δολίως αποκτηθέντα χρήματα, ο κ. Σπήλιος Λιβανός απαντούσε στη Βουλή με ένα, ούτε λίγο-ούτε πολύ, “απειλητικό” ύφος για να μη μιλάμε για καταχρήσεις, γιατί σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Έλεγε χαρακτηριστικά, κουνώντας μας το δάχτυλο: “Επειδή αναφέρατε κάποιες εκφράσεις ότι έχει γίνει παρανομία και κλοπή, αυτές οι φράσεις είναι δικές σας και καταγράφονται και στα πρακτικά και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε. Δεν ξέρω αν είστε σίγουρη ότι θέλετε να επιμείνετε, έχετε τη δυνατότητα στη δευτερολογία αν θέλετε να αναθεωρήσετε και να διαγραφούν από τα πρακτικά. Δεν ξέρω αν ακούει και ο κύριος πρόεδρος”.

Αφού όλα αυτά που λέγαμε ήταν ψέμα και η Ν.Δ. διοχέτευε στα ΜΜΕ πως διακινούμε fake news, τι έρχεται να διορθώσει με την εγκύκλιό της σήμερα; Η αλήθεια είναι πως η Ν.Δ. τρέχει και δεν προλαβαίνει να διορθώσει τα αδιόρθωτα», καταλήγει χαρακτηριστικά η Ολυμπία Τελιγιορίδου.

 (φωτογραφία: pexels)

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια