Οικονομία

Παγκρήτια Συνεταιριστική: Ικανοποιητική πορεία το 1ο τρίμηνο

Ικανοποιητική πορεία παρουσιάζει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης τον Νοέμβριο του 2015, η Τράπεζα ενισχίθηκε κεφαλαιακά, με αποτέλεσμα το 1ο τρίμηνο να κλείσει με κέρδη προ φόρων 3,93 εκ. ευρώ.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 25 Ιουνίου 2016 στο Ηράκλειο, ενημερώνει τους συνεταίρους της για τα ακόλουθα:   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης το Νοέμβριο του 2015 η Τράπεζα ενισχύθηκε κεφαλαιακά με περίπου 70 εκ. ευρώ, ισχυροποιώντας τη θέση της και διαμορφώνοντας το Δείκτη Κεφαλαιακής Eπάρκειας στο 8,78%.

Για τη χρήση 2015 το οικονομικό αποτέλεσμα υπήρξε θετικό με κέρδη πάνω από 3,2 εκ. ευρώ μετά από φόρους.

Ακολουθώντας μια ικανοποιητική πορεία για την τρέχουσα χρήση, το 1ο τρίμηνο έκλεισε με κέρδη προ φόρων 3,93 εκ. ευρώ, υπερδιπλάσια της αντίστοιχης περιόδου του 2015, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε κέρδη 2,8 εκ. ευρώ (έναντι 904,8 χιλ. € το 1ο τρίμηνο του 2015).

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής επάρκειας για το 1ο τρίμηνο ενισχύθηκε περαιτέρω φτάνοντας το 8,87%, ως αποτέλεσμα της καταγεγραμμένης κερδοφορίας και της δημιουργίας επιπλέον προβλέψεων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων.

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, η Διοίκηση της Τράπεζας υλοποιεί σειρά αποφάσεων που προσβλέπουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εξειδικευμένους συμβούλους, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Επιπλέον, έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σειρά ενεργειών για την αναμόρφωση της Διοικητικής Οργάνωσης και του δικτύου των καταστημάτων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω κεντροποίηση των υπηρεσιών, την αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2015 και το 1ο τρίμηνο 2016 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pancretabank.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 11/5/2016και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής μελών.

2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2015, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2016.

4. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2016.

5. Τροποποίηση των άρθρων 11, 19 και 36 του Καταστατικού.

6. Τροποποίηση Διοικητικής και Υπηρεσιακής Οργάνωσης.

7. Αποζημίωση μελών Δ.Σ. πλήρους απασχόλησης.

8. Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

9. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 18η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 25η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα - μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους.

Ηράκλειο 11/5/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης

Σχόλια