Ηράκλειο

72 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου

Μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις θέσεις

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν (είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικώς) τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις 72 θέσεις εργασίες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.


Οι 72 προσλήψεις, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκηρύχτηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), προκειμένου να καλυφθούν για τους επόμενους μήνες, μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι δηλαδή, οι ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών.
Οι ειδικότητες αφορούν σε βρεφονηπιοκόμους, βρεφοκόμους-παιδοκόμους, μάγειρες και εργάτες καθαριότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, οι 72 προσλήψεις κατανέμονται ως εξής: Θα προσληφθούν 28 άτομα με ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων, 25 άτομα με ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, 4 άτομα με ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγείρων, και 15 άτομα με ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών. Και για τα 72 άτομα που θα προσληφθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια μέχρι 11 μήνες και δε θα μπορούν να υπερβαίνουν την 31η Ιουλίου 2021.

Η ανακοίνωση

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου, «οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ. 6 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο Κρήτης, είτε με αποστολή στο email: dopafmai.heraklion@gmail.com με σκαναρισμένα όλα τα δικαιολογητικά σε αρχείο μορφής pdf. Προσοχή: όχι και με τους δύο τρόπους. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 29/8/2020 μέχρι και 7/9/2020», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.


Σύμφωνα με την προκήρυξη των 72 θέσεων, «το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών, και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ».

Κατάταξη υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, θα γίνει ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Προθεσμία 20 ημερών για ενστάσεις

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (www.dopafmai.gr), τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια