Ηράκλειο

Στα «χέρια» των δημοτών η λειτουργία των κοιμητηρίων

Σε δημόσια διαβούλευση, για 20 ημέρες, τίθεται ο κανονισμός των κοιμητηρίων που υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου.

Το παραπάνω αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου, την Τετάρτη 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων, για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων.

H τροποποίηση αφορά

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 • ΚΟΙΝΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Η απόφαση της Επιτροπής:

Η επιτροπή αποφάσισε να θέσει σε δημόσια διαβούλευση για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, όπως έχει ρυθμιστεί με την 514/2003 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία έχει τροποποιηθεί και ισχύει ύστερα από τις 722/2003, 48/2004, 282/2004, 283/2004, 441/2004, 703/2007, 104/2008, 320/2009, 493/2012, 271/2013, 272/2013, 740/2015, 741/2015 και 914/2015 Αποφάσεις Δημοτικού  Ηρακλείου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

«Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, όπως έχει ρυθμιστεί με την 514/2003 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία έχει τροποποιηθεί και ισχύει ύστερα από τις 722/2003, 48/2004, 282/2004, 283/2004, 441/2004, 703/2007, 104/2008, 320/2009, 493/2012, 271/2013, 272/2013, 740/2015, 741/2015 και 914/2015 Αποφάσεις Δημοτικού  Ηρακλείου.

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 2, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο

Νομικό Πλαίσιο – Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου, εκδίδεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις: 

 1. Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Περί Ιερών Ναών & Εφημεριών»
 2. Του Β.Δ. 24/9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Περί Κωδικοποιήσεως Εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου Των Ισχυουσών Διατάξεων Περί Των Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Του Β.Δ.17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 και 145 Α’).
 4. Του Β.Δ. 542/25-08-1961 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 
 5. Του ΑΝ. 445/1968 (ΦΕΚ 130 Α΄), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»
 6. Του ΑΝ. 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α΄), «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
 7. Του άρθρου 11 του Ν.Δ: 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί Βεβαιώσεως Και Εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
 8. Του Ν.Δ. 356/5-4-1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως τροποποιήθηκε  με τον Ν. Ν.4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.
 9. Του Π.Δ. 210/8-4-1975 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Περί Ταριχεύσεως Μεταφοράς Και Ταφής Νεκρών Και Οστών Ανθρώπων»
 10. Του Ν.344/11-06-1976 (ΦΕΚ Α' 143). «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2503/97 μεταγενέστερα από τον Ν. 4144/18-4-2013 (ΦΕΚ Α΄88) και τον Ν. 4368/21-02-2016 (ΦΕΚ Α΄21)
 11. Του Ν. 547/1977 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Περί Διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»
 12. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, (ΦΕΚ 424/τ. Β΄/10-5-1978) «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»
 13. Του Π.Δ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ορισμού Αποστάσεων Δια Ίδρυση Κοιμητηρίων»
 14. Του Άρθρου 29 του Ν. 2508/13-6-1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) (Αναφορικά Με Την

Μείωση Αποστάσεων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων)

 1. Του Ν.1315/11-1-1983 (ΦΕΚ 3 Α΄) «περί κύρωσης της Συμβάσεως 80/2610-73 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την μεταφορά των ανθρωπίνων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του»
 2. Του Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-4-2013).
 3. Του άρθρου 16 παράγραφος 6 του Ν. 3472/4-7-2006 (ΦΕΚ 135 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»
 4. Του Ν. 3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»
 5. Π.Δ. 31/23-3-2009 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Περί… προϋποθέσεων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών»
 6. Της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α’ 156/1-8-2014).
 7. Του Ν.4356/24-12-2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
 8. Των Άρθρων 14, 15 & 92 του Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. »
 9. Του άρθρου 78 του Ν. 4483/31-7-2017 (ΦΕΚ 107 Α’) «….Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α……»
 10. Του 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας «περί ιερών ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 1/1979 Α’).
 11. Τα άρθρα 201, 373, 426 & 443 του Ποινικού Κώδικα.
 12. Των άρθρων 35, 966 και 970 του Αστικού Κώδικα.
 13. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.
 14. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί  Δημοτικών Κοιμητηρίων όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Στο άρθρο 4 διαγράφεται η περίπτωση γ’, επειδή το κοιμητήριο Πατελών σταμάτησε να λειτουργεί και τα κιβώτια οστών μεταφέρθηκαν στο Οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Αναστάσεως του Κυρίου.

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 4 ως εξής:

1ο . Στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν τα κάτωθι κοιμητήρια:

Α.            ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)

2              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

3              ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ

4              ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΩΝ

5              ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΩΝ

6              ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

7              ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

               

Β.            ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

1              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

2              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΑΣΣΑΣ

 

Γ.             ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

1              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ

2              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ

3              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΙΒΑ

4              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ

               

Δ.            ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ

1              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

2              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ

3              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ

4              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥΣ

5              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ

6              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ

 

Ε.            ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

1              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ

2              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

3              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

4              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ

5              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥ

6              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ

7              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΑΛΕΝΙΟΥ

8              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

Α)  Το Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου  βρίσκεται  στην  περιοχή  του  Αγίου  Ιωάννου, έχει  δε την  έκταση  και το  σχήμα  που  φαίνονται  στο  συνημμένο  στην με αριθμό 514/2003 Απόφαση Δ.Σ. σχεδιάγραμμα.

Αποτελείται: α)  από  τους  χώρους  ταφής, β)  από  τον  Ιερό  Ναό  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου, γ)  από το  οστεοφυλάκιο,  δ) από  τα  γραφεία  διοίκησης, ε)  από   το  θάλαμο  παραμονής  νεκρών, στ) από  το  κυλικείο ,  ζ)  από  σειρά  καταστημάτων, και  λοιπούς  βοηθητικούς  χώρους.

Η πιστή  εφαρμογή  της  ρυμοτομίας  στο  εν  λόγω  κοιμητήριο  καθίσταται  υποχρεωτική  απαγορευμένης  οποιασδήποτε  παρεκκλίσεως.

Β)  Το Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Κων/νου αποτελείται από: τους χώρους ταφής, τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου, το οστεοφυλάκιο, τα γραφεία διοίκησης, το παλαιό οστεοφυλάκιο και αίθουσα μνημόσυνων. Ενταφιασμοί γίνονται μόνο σε οικογενειακούς τάφους.

Γ) Τα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων ευρίσκονται εντός των ομώνυμων οικισμών.

2ο . ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος κάθε Τοπικής Ενότητας ή ο εκπρόσωπος κάθε Τοπικής Κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής Κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών, όπως έχει καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-4-2013).

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 5 ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 1. Η ταφή των νεκρών γίνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας και υποχρεωτικά εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 582/1968), με την εξαίρεση των Μοναστηρίων και Ησυχαστηρίων, καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 1416/1983 – ΦΕΚ Α’ 18).
 2. Η ταφή επιτρέπεται μετά την παρέλευση 12 ωρών από τον νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτήν (άρθρο 2 παρ. 2 ΑΝ. 445/1968).

Ενταφιασμός δεν διενεργείται εφόσον δεν προσκομιστεί στον Υπεύθυνο του Κοιμητηρίου η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ή Ιατρική Βεβαίωση προκειμένου περί θνησιγενών βρεφών.

 1. Στα ως άνω αναφερόμενα Δημοτικά Κοιμητήρια ενταφιάζεται κάθε θανών ανεξαρτήτου δημοτικότητας εθνικότητας ή θρησκεύματος (άρθρο 6 Ν. 582/1968), σε οικογενειακούς τάφους κατά περίπτωση και σε τάφους τριετούς χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων, με την απαραίτητη προϋπόθεση της ανακομιδής στα τρία (3) χρόνια (για τους τάφους τριετούς χρήσεως) και καταβολή των αναλογούντων δικαιωμάτων, είτε σε τμήμα αποκλειστικά για ομόθρησκους τους, εφόσον αυτό υφίσταται και το επιθυμούν, είτε σε άλλο τμήμα προσκομίζοντας Υ.Δ. του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται η αποδοχή και συμμόρφωση των ενδιαφερόμενων ή συγγενών με τον παρόντα κανονισμό και δη και με την εκταφή στην λήξη της τριετούς χρήσεως.
 2. Επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρών που έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό εφόσον κατά την μεταφορά έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 5 Π.Δ. 210/1975 & Ν. 1315/1983).
 3. Δύναται να επιτραπεί η ταφή απόρου αποβιώσαντα στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών μόνο εφόσον αποδειχθεί η απορία του θανόντα σύμφωνα με το Νόμο.
 4. Η ταφή αζήτητων πτωμάτων που προσκομίζονται από Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, δύναται να γίνει στο Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου. Αυτές οι περιπτώσεις εξαιρούνται από την καταβολή τελών και η εκταφή θα διενεργείται υπηρεσιακά. Τα οστά μετά την εκταφή θα εναποτίθενται στο Κοινό Χωνευτήρι.
 5. Η μεταφορά και ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, επιτρέπεται μόνο μετά από ταρίχευση (άρθρο 2 του Π.Δ. 210/1975), γίνεται σε σφραγισμένο φέρετρο το οποίο δεν ανοίγεται σε καμία περίπτωση και δεν επιτρέπεται η εκταφή πριν την παρέλευση δεκαετίας.
 6. Απαγορεύεται η ταφή νεκρού εκτός φέρετρου και η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλη παρόμοια ανθεκτική ύλη, εκτός αν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φέρετρου, το οποίο θάβεται μαζί με το νεκρό. (άρθρο 4 Ν. 445/1968).

Προστίθενται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΚΟΙΝΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Το ρυμοτομικό τετράγωνο Μ2 του Κοιμητηρίου Αναστάσεως του Κυρίου, ορίζεται ως ιδιαίτερος χώρος ενταφιασμού αλλοθρήσκων (άρθρο 6 Ν. 582/1968).

Συγκεκριμένα τα ταφοπέδια από α/α 1 μέχρι α/α 42 των διαδρόμων Α – Β και Γ ορίζονται ως ιδιαίτερος χώρος ενταφιασμού αλλοθρήσκων διαφόρων θρησκειών και όλα τα ταφοπέδια των διαδρόμων Δ – Ε - Ζ και Η ορίζονται ως ιδιαίτερος χώρος ενταφιασμού ατόμων της Μουσουλμανικής θρησκείας.

 1. Ορίζεται ότι στους τάφους από Νο 1 μέχρι και Νο 25 του διαδρόμου Θ του ρυμοτομικού τετραγώνου Μ1 του Κοιμητηρίου Αναστάσεως του Κυρίου, θα ενταφιάζονται αποκλειστικά και μόνο όσοι έχουν αποβιώσει από λοιμώδη νοσήματα (άρθρο 3 Π.Δ. 210/1975).

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 9 ως ακολούθως:

 1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, αποκλειστικό δικαίωμα ταφής έχουν:

α) εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

β) ο/η σύζυγός του/της.

γ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου (O πατέρας και η μητέρα του και ο πατέρας ή μητέρα του/της συζύγου του/της (πεθερός/πεθερά) πάπποι, μάμμες αυτού και του/της συζύγου).

δ) Οι κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου ήτοι τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του αρχικού δικαιούχου και οι σύζυγοι και οι κατιόντες των τέκνων. Διευκρινίζεται ότι μετά τον θάνατο των κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντων του αρχικού δικαιούχου, οι όποιες υιοθεσίες και αναγνωρίσεις τέκνων των συζύγων τους δεν αποτελούν δικαιούχα πρόσωπα.

ε) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι & άτεκνοι που δεν έχουν δική τους οικογένεια), υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσής του αρχικού δικαιούχου και εάν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου του/της ή ενός εκ των κατιόντων αυτού, αποδεικνύοντας συγχρόνως με επίσημα δημόσια έγγραφα τα περί αγαμίας και άνευ ιδίας οικογενείας του θανόντος ή θανούσης.

στ) Το άτομο με το οποίο ο/η αρχικός –ή δικαιούχος ή κατιών αυτού-ής  έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης σύμφωνα με τον Ν.4356/24-122015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» ή τον Ν. 3719/26-11-2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» μόνο εφόσον και τα δύο μέρη του συμφώνου έχουν συνάψει συμβολαιογραφική πράξη υπαγωγής στον Ν. 4356/24-12-2015.

 1. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι δικαιούχων και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από την λύση του προηγουμένου από θάνατο του δικαιούχου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους.
 2. O βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών). Εάν δεν προσκομιστεί τέτοιο έγγραφο, η Υπηρεσία καλεί οποιονδήποτε έχει συμφέρον να το προσκομίσει και εφ’ όσον πάλι δεν προσκομιστεί, η Υπηρεσία διενεργεί την εκταφή μετά την παρέλευση τετραετίας από τον ενταφιασμό.
 3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή οικογενειακών στοιχείων, διεύθυνσης επικοινωνίας κ.λ.π., προσκομίζοντας σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.
 4. Ο οικογενειακός τάφος δύναται να χρησιμοποιηθεί εξ’ ίσου από όλους τους δικαιούχους χωρίς να αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης στον καταβάλλοντα των τελών συντήρησης ταφικών μνημείων έναντι των οποίων είναι επίσης ίσοι και υπόχρεοι εξ ολοκλήρου όλοι οι δικαιούχοι.
 5. Είναι  δυνατόν  να επιτραπεί  ο  ενταφιασμός  σε  οικογενειακό  τάφο,  και  προσώπων  που  συνδέονται  με  τον  αρχικό  δικαιούχο και  το  σύζυγο  ή τη  σύζυγό  του,  είτε  πρόκειται  για   συγγενικά  πρόσωπα  είτε  πρόκειται  για  φιλικά. Για  την  αναγνώριση  του  δικαιώματος  αυτού, απαιτείται  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του  αρχικού  δικαιούχου  και  εάν  αυτός  δεν  υπάρχει  της  συζύγου  και  των  κατιόντων του.

Στην  περίπτωση  αυτή  καταβάλλεται  στο  Δήμο  ιδιαίτερο  ποσό, το  τέλος  φιλοξενίας.  Το  ποσό αυτό είναι  αναπροσαρμοζόμενο  και  δεν  αποτελεί  στοιχείο  απόκτησης  δικαιώματος  στον  τάφο  που  γίνεται  η  φιλοξενία.

 1. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του  παρόντος  άρθρου  έγγραφη  συγκατάθεση  του  αρχικού  δικαιούχου   ή, εάν  αυτός  δεν  υπάρχει  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  και  των  κατιόντων  του, παρέχεται  μόνο  με  δήλωση  του  άρθρου  8 του Ν. 1599/1986  επικυρωμένη  για  το γνήσιο  της  υπογραφής.
 2. Οποιοσδήποτε δικαιούχος οικογενειακού τάφου, δύναται, εφόσον το επιθυμεί να παραιτηθεί της περαιτέρω χρήσης του τάφου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο Ηρακλείου και επαναδιατίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10. Δεν είναι νόμιμη η παραίτηση του δικαιούχου οικογενειακού τάφου με τον όρο να περιέλθει το δικαίωμα χρήσης σε πρόσωπο που υποδεικνύει ο ίδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα και τις όμοιες του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Οι δικαιούχοι είναι υπόχρεοι καταβολής προς το Δήμο τελών επίβλεψης  και  καθαριότητας  από της υπογραφής του συμφωνητικού, σύμφωνα με το οποίο τους παραχωρείται το εν λόγω δικαίωμα.
 4. Δια τον ενταφιασμό  νεκρού  σε οικογενειακό  τάφο  απαιτείται  η  εξόφληση  των  τελών  επιβλέψεως  και  καθαριότητας  του  οικογενειακού  τάφου  ο  οποίος  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί.
 5. Οι παραπάνω όροι  δεν  ισχύουν  σε  περίπτωση  κατάργησης  του  κοιμητηρίου. Η  τύχη  των  οικογενειακών  τάφων  θα προσδιορίζεται  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με την οποία θα ρυθμίζονται θέματα όπως κατάργησης  του  οικογενειακού  τάφου,   μετεγκατάστασής του  και η μεταβατική  ή οριστική περίοδος  μετεγκατάστασης.

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 10, ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 1. Οι οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στο Δήμο, εφόσον:

Α) Δεν υπάρχουν πλέον δικαιούχοι του τάφου εν ζωή (ΑΝΕΥ  ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Κανονισμού. 

Β) Έχουν παραιτηθεί όλοι οι κατιόντες του δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος κανονισμού. 

Γ) Δεν  υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και χρήσης του οικογενειακού τάφου, από στην υπηρεσία ή στον διεκδικούντα,  έστω  και  αν  στο  παρελθόν  χρησιμοποιήθηκαν  ή  εφέροντο  ως  οικογενειακοί.

Δ) Δεν έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη καθαριότητας και φύλαξης οικογενειακών τάφων για μία  10ετία τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Κανονισμού. 

Αρμόδιο όργανο για την εκτίμηση της αξίας της υφιστάμενης κατασκευής και των έργων καλλιτεχνικής αξίας που βρίσκονται στα υπό αποδέσμευση ταφοπέδια ή της εξακρίβωσης ενταφιασμένων προσώπων ιστορικής αξίας ή ευεργετών, ορίζεται ότι είναι τριμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία συγκροτείται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

α) Ο Δήμος  Ηρακλείου, μετά την παρέλευση 5ετίας από την τελευταία ταφή εκδίδει ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ με την οποία διαπιστώνει την έλλειψη κατιόντων συγγενών και την επανάκτηση του οικογενειακού τάφου από το Δήμο Ηρακλείου, για όσους οικογενειακούς τάφους έχουν αποδεδειγμένα εκλείψει ΟΙ ΚΑΤΙΟΝΤΕΣ (περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου).

Η έλλειψη κατιόντων πιστοποιείται από την Υπηρεσία, κατόπιν ελέγχου του φακέλου του οικογενειακού τάφου από δημόσια έγγραφα, Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης –  Ληξιαρχικές Πράξεις θανάτου – Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών – Υπεύθυνες Δηλώσεις κατιόντων συγγενών περί αποποίησης δικαιώματος χρήσης τάφου κ.λ.π.

β) Ο Δήμος  Ηρακλείου, μετά την παρέλευση 5ετίας από την τελευταία ταφή εκδίδει ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ με την οποία διαπιστώνει την έλλειψη στοιχείων απόκτησης από τον διεκδικούντα και την επανάκτηση του οικογενειακού τάφου από το Δήμο Ηρακλείου, για όσους οικογενειακούς τάφους αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στοιχεία απόκτησης. (περίπτωση γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου).

Η έλλειψη παραστατικών απόκτησης πιστοποιείται από την υπηρεσία, εάν, μετά από έλεγχο του φακέλου του οικογενειακού τάφου, διαπιστωθεί απουσία των απαραίτητων στοιχείων απόκτησης. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται από την Υπηρεσία ειδοποίηση στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες και καλούνται να προσκομίσουν το Συμφωνητικό Παραχώρησης, ενημερώνοντας τους για την πιθανή επικείμενη επανάκτηση του από τον Δήμο Ηρακλείου. Εάν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν προσκομίσουν το σχετικό παραστατικό, εκδίδεται η Διαπιστωτική Πράξη με την οποία ο οικογενειακός τάφος επανακτάται από το Δήμο Ηρακλείου.

γ) Για τους οικογενειακούς τάφους που ανήκουν στην περ. δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όταν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι δεν έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη καθαριότητας και φύλαξης για μία 10ετία, αποστέλλονται δύο (2) ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες του τάφου αναφορικά με την οφειλή και την πιθανή επικείμενη επανάκτηση του από τον Δήμο Ηρακλείου.

Εφόσον δεν επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον:  

 • Συντάσσεται και πρωτοκολλείται έγγραφη ειδοποίηση προς τους κατιόντες και ανιόντες του αρχικού δικαιούχου του ταφοπεδίου με στοιχεία της Ταχυδρομικής τους Διεύθυνσης αν υπάρχουν, διαφορετικά ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ», η οποία αποστέλλεται με διαβιβαστικό στη Νομική Υπηρεσία για επίδοση με δικαστικό επιμελητή.
 • Η Νομική Υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή προωθεί το έγγραφο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προς επίδοση ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» και στη συνέχεια δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίδοση.
 • Το έγγραφο επιστρέφεται από τη Νομική υπηρεσία στο αρμόδιο Τμήμα μαζί με τις δύο εφημερίδες που δημοσιεύτηκε.
 • Στην συνέχεια, εξήντα (60) ημέρες μετά από την δημοσίευση και εφόσον δεν προσέλθει κάποιος ο οποίος να μπορεί να αποδείξει με δημόσια έγγραφα ότι είναι δικαιούχο πρόσωπο, συντάσσεται από την υπηρεσία ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, την οποία συνυπογράφουν ο προϊστάμενος του Τμήματος (Κοιμητηρίου), ο Διευθυντής της υπηρεσίας κοιμητηρίων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Μετά την έκδοση των Διαπιστωτικών Πράξεων, κατά των ανωτέρω α’, β’ και γ’ περιπτώσεων, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Συντάσσεται, κατόπιν σχετικής αυτοψίας, πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πιθανή ύπαρξη καλλιτεχνημάτων ή την πιθανή ανάγκη επανακαθορισμού των όρων δόμησης. Στο ίδιο πρακτικό αναφέρεται εάν οι ενταφιασμένοι είναι πρόσωπα ιστορικής αξίας ή ευεργέτες.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής Απόφασης.

Για  τους   δικαιούχους  χρήσης  οικογενειακών  τάφων  που  απεβίωσαν και  δεν  άφησαν  απογόνους και οι  οποίοι  όταν  ζούσαν  ήταν ιστορικά πρόσωπα ή προσέφεραν  αναγνωρισμένες  υπηρεσίες   με  κοινωφελή  δράση ή άφησαν  κληροδότημα  υπέρ  του  Δήμου ή  δωρεά, το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δύναται να  αποφασίζει  για  την  εσαεί  παραμονή του  οικογενειακού τάφου, «τιμής  ένεκεν», με  φροντίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία αποστέλλει επιστολές προς όσους έχουν οστά στον τάφο να τα παραλάβουν εφόσον έχουν εκφράσει την επιθυμία αυτή. Τα υπόλοιπα οστά οδηγούνται στο χωνευτήριο πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες από τον νέο δικαιούχο. 

Εκδίδεται απόφαση Δημάρχου για την αποδέσμευση του τάφου και επαναδιάθεση του σε νέο δικαιούχο.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ.

α) Το Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων συντάσσει και αποστέλλει έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή με τους προς διάθεση οικογενειακούς τάφους στα κοιμητήρια του Δήμου, όπου αυτοί υπάρχουν. 

β) Ορίζεται από την Οικονομική επιτροπή η ημερομηνία διάθεσης και δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες η ανακοίνωση διάθεσης των οικογενειακών τάφων. 

γ) Την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση στην εφημερίδα, αναρτάται πίνακας στην είσοδο του Κοιμητηρίου, στο οποίο υπάρχουν τα διαθέσιμα ταφοπέδια. 

δ) Αιτήσεις γίνονται δεκτές στα γραφεία του τμήματος Κοιμητηρίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που ανακοινώνεται στον τύπο (έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την διάθεση).

ε) Με την αίτηση ο δημότης καταθέτει οπωσδήποτε εγγυητική επιστολή τραπέζης (6μηνης διάρκειας) ποσού αξίας το 1/12 της αξίας του τάφου που έχει επιλέξει.

 στ) Στην εγγυητική επιστολή αναγράφεται μεταξύ άλλων και το «Για την συμμετοχή στην διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο …………………….….  ενώπιον της Οικονομικής επιτροπής και εφ’ όσον κατακυρωθεί τάφος υπέρ αυτού μέχρι την εφάπαξ εξόφληση του αναλογούντος τιμήματος ή την καταβολή της πρώτης εκ των δώδεκα ισόποσων μηνιαίων δόσεων».

ζ) Την ημέρα της διάθεσης, παρουσιάζονται οι ενδιαφερόμενοι στην Οικονομική επιτροπή για την διαδικασία παραχώρησης τάφων, προκειμένου να τους κατακυρωθεί ο τάφος. 

η) Εάν υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για το ίδιο ταφοπέδιο, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν για λόγους συναισθηματικούς, υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη οικογενειών που έχουν ενταφιάσει μέλη της οικογένειας τους (και έχουν συγγένεια με τον ιδιοκτήτη του τάφου και εξακολουθούν να καταβάλλουν  το  τέλος  επίβλεψης  και  περιποιούνται  τον  τάφο), θα ερωτηθούν εφόσον το επιθυμούν, αφού πρώτα ελεγχθούν τα πραγματικά συγγενικά δεδομένα από την Επιτροπή και θα προηγηθούν άνευ κλήρωσης  στη διάθεση του συγκεκριμένου ταφοπεδίου. Μεταξύ αυτών θα προηγούνται οι έχοντες μικρότερο βαθμό συγγένειας.

Οι τάφοι που θα απομείνουν, διατίθενται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης των δημοτών.

θ) Εφόσον εξοφληθεί    ο τάφος, ο δικαιούχος προσκομίζει στο Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων Πιστοποιητικό  Οικογενειακής κατάστασης, παραλαμβάνει την Παραχωρητήρια Πράξη και συντάσσεται το σχετικό Συμφωνητικό.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του άρθρου 10 προτείνεται να στελεχωθεί με δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας και έναν υπάλληλο του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων με τους αναπληρωτές τους.»

Σχόλια