Κρήτη

Και νέο κύμα προσλήψεων έρχεται για δήμους της Κρήτης

Την πρόσληψη εκατοντάδων υπαλλήλων και συγκεκριμένα 562 νέων εργαζομένων, σε 28 δήμους όλης της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την Κρήτη να κατέχει μία σημαντική μερίδα του λέοντος και τις προσλήψεις να αφορούν προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Έτσι λοιπόν "από τις νέες θέσεις  που αφορούν τους δήμους, οι 62 είναι στο Ηράκλειο οι 58 στην Καλαμαριά, οι 45 στον Βόλο, οι 40 στα Ιωάννινα, οι 30 στην Ρόδο, οι  7 στα Χανιά και 4 στην Χερσόνησο.

Οι φορείς θα ετοιμάσουν τις νέες προκηρύξεις και ακολούθως θα δημοσιοποιηθούν, αφού εγκριθούν από το ΑΣΕΠ.Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 8-9 μηνών.

Η επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια:

Εντοπιότητα
Χρόνος ανεργίας
Αριθμός ανήλικων
Εμπειρία
Κοινωνικές ιδιότητες


Όπως μάλιστα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:


Θ Ε Μ Α : Έγκριση σύναψης πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2015 (ΦΕΚ 107/Α/2017) με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α΄/22.4.2005.
5. Τις ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες, για τη στελέχωση υπηρεσιών που
παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους


….Εγκρίνουμε τη σύναψη πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση.

Σχόλια