Κρήτη

Παράταση πήρε η Β' φάση για το Πολιτιστικό Κέντρο

Εγκρίθηκε, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ, κατά πλειοψηφία το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου της Β' φάσης για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όπως διορθώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της σε αλλεπάλληλες συσκέψεις.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης του Έργου «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου» µε αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, για 390 ημερολογιακές ημέρες.

Αναλυτικά η απόφαση παράτασης για το έργο της Β' φάσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου:

««Έχοντας υπ' όψη:

1. Τη νοµοθεσία η οποία διέπει το έργο του θέµατος και ειδικότερα το άρθρο 48 του ν. 3669/2008 για τις Συµβάσεις ?ηµοσίων Έργων.

2. Τη σχετική νοµολογία των ?ικαστηρίων.

3. Το φάκελο της ?ηµοπρασίας του έργου "Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης».

4. Το γεγονός ότι η ?ηµοπρασία για το έργου "Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης» διενεργήθηκε την 16.06.2015.

5. Το γεγονός ότι η Ανάδοχος του έργου µε την κατάθεση της Προσφοράς της στη ?ηµοπρασία, αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα όλα τα περιλαµβανόµενα στοιχεία στη ?ιακήρυξη και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, όπως π.χ. τους όρους, τις διατάξεις, τις προθεσµίες, τις υποχρεώσεις κλπ.

6. Το γεγονός ότι η Προσυµβατική ?ιαδικασία του ?ιαγωνισµού, κρίθηκε νόµιµη µε την 19/2016 Πράξη του V Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7. Το γεγονός ότι η Σύµβαση του έργου του θέµατος υπεγράφη την 18.04.2016.

8. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τη Σύµβαση, την 10.10.2017 εξαντλείται η συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου.

9. Το γεγονός ότι µε την ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ078/865/27.04.2017, η ?/νουσα Υπηρεσία γνώρισε στην Ανάδοχο ότι εγκρίθηκε µε παρατηρήσεις από το ?.Σ. της ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, η µελέτη Εφαρµογής την οποία είχε καταθέσει.

10. Το γεγονός ότι µε τη ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/916/05.05.2017 της κοινοποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης (Α?Α: ?ΗΝΝΟΕ9Α-ΣΑΚ).

11. Το γεγονός ότι µε τη ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ085/973/11.05.2017 της ζητήθηκε να καταθέσει το αναθεωρηµένο Χρονοδιάγραµµα του έργου όπως σαφώς ορίζεται από το άρθρο 6.1 της ΕΣΥ, που θα συνοδεύεται από ότι ορίζει ο νόµος και η Σύµβαση, δηλαδή από αίτηση παράτασης.

12. Το γεγονός ότι την 14.06.2017 η Ανάδοχος προσκόµισε στην ?/νουσα Υπηρεσία ανεπίσηµα την πρότασή της για το Χρονοδιάγραµµα του έργου µε ηµεροµηνία λήξης την 04.11.2018, ηµεροµηνία που είναι πέραν της εξάντλησης της οριακής προθεσµίας (09.04.2018), η οποία εξετάστηκε άµεσα, την ίδια ηµέρα.

13. Το γεγονός ότι επειδή προέκυψε σηµαντική διαφωνία µας, σχετικά µε το περιεχόµενο του χρονοδιαγράµµατος, το οποίο όπως προαναφέρθηκε προσκόµισε ανεπίσηµα την 14.06.2017 η Ανάδοχος, την αµέσως εποµένη, µε την ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ109/1237/15.06.2017 επιστολή της ?/νουσας Υπηρεσίας (δηλαδή ακριβώς µία ηµέρα µετά), ζητήθηκε η επίσηµη κατάθεση του χρονοδιαγράµµατος προκείµενου να διατυπωθούν οι διαφωνίες της Υπηρεσίας.

14. Το γεγονός ότι µε το αναθεωρηµένο Χρονοδιάγραµµα, κατατέθηκε από την Ανάδοχο επισήµως µε την ΚΑΣΤ?Ρ Α.Ε./274/16.06.2017 (αρ. πρωτ. ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/1264/16.06.2017 επιστολή, την αµέσως εποµένη ηµέρα.

15. Το γεγονός ότι µε την ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ114/1284/21.06.2017, επιστράφηκε στην Ανάδοχο το χρονοδιάγραµµα µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, µε αναφορά στο πλήρες ιστορικό των γεγονότων και στη χρονική τους αλληλουχία.

16. Το γεγονός ότι η ?/νουσα Υπηρεσία γνώρισε στην Ανάδοχο επίσης ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν 3669/2008, παράλληλα µε το Χρονοδιάγραµµα, θα έπρεπε να έχει καταθέσει και Αίτηση Παράτασης, αφού η προτεινόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου στο δικό της χρονοδιάγραµµα, τοποθετείται την 04.11.2018, ηµεροµηνία που είναι πέραν της εξάντλησης της οριακής προθεσµίας (09.04.2018).

17. Το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή της Αναδόχου, πέραν της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008, έχει κριθεί και νοµολογιακά µε την ?ΕφΑθ 3284/89 και ?ΕφΑθ 1352/91.

18. Το γεγονός ότι κατά αυτής της πράξης της ?.Υ. µε στοιχεία ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ114/1284/21.06.2017, η Ανάδοχος, κατέθεσε την ΚΑΣΤ?Ρ Α.Ε./295/ 30.06.2017 (αρ. πρωτ. ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/1387/30.06.2017) ένσταση.

19. Το γεγονός ότι οι απόψεις της ?/νουσας Υπηρεσίας επί της ως άνω Ένστασης, κατατέθηκαν στο ?.Σ. της ?ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Προϊστάµενη Αρχή) την 17.07.2017 µε την ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ144 /1538 /17.07.2017.

20. Το γεγονός ότι η Απόφαση επί της Ένστασης ελήφθη από το ?.Σ. στο Πρακτικό 207/25.07.2017 (Απόφαση 12) µε την οποία απορρίφθηκε ολοσχερώς η Ένσταση της Αναδόχου.

21. Το γεγονός ότι η Απόφαση αυτή αναρτήθηκε στη ?ΙΑΥΓΕΙΑ (Α?Α: 6ΕΑΜΟΕ9Α-ΚΘΑ) και κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο.

22. Το γεγονός ότι µετά την απόρριψη της Ένστασης και επειδή η τυχόν κατάθεση Αίτησης Θεραπείας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, η Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις εντολές της ?/νουσας Υπηρεσίας, δηλαδή να καταθέσει πάραυτα το αναθεωρηµένο Χρονοδιάγραµµα του έργου µαζί µε την προσήκουσα Αίτηση Παράτασης.

23. Το γεγονός ότι η Ανάδοχος δεν συµµορφώθηκε εγκαίρως µε την υπό στοιχεία ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ114/1284/21.06.2017 Εντολή της ?/νουσας Υπηρεσίας προκειµένου να καταθέσει το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα του έργου συνοδευόµενο από σχετική Αίτηση Παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης, ακόµη και µετά την απόρριψη της σχετικής Ένστασης.

24. Το γεγονός ότι µετά από τα παραπάνω και µε την υπό στοιχεία ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ185/1859/28.08.2017 ΕΙ?ΙΚΗ ?ΙΑΤΑΓΗ ζητήθηκε από την Ανάδοχο να προσκοµίσει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα του έργου συνοδευόµενο από σχετική Αίτηση Παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης.

25. Το γεγονός ότι στην παραπάνω διαταγή, η Ανάδοχος δεν συµµορφώθηκε άµεσα µε αποτέλεσµα να αποµείνει εξαιρετικά µικρό χρονικό διάστηµα προκειµένου να κατατεθεί και εγκριθεί η όποια παράταση προθεσµίας εντός του συµβατικού χρόνου, ήτοι µέχρι την 10.10.2017.

26. Το γεγονός ότι, η ?/νουσα Υπηρεσία απηύθυνε στην Ανάδοχο την υπό στοιχεία ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/?Υ194/1938/06.09.2017 ΕΙ?ΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 για την κατάθεση εντός δέκα ηµερών αναθεωρηµένου Χρονοδιαγράµµατος για την εκτέλεση του έργου µαζί µε Αίτηση Παράτασης της Προθεσµίας της Σύµβασης του Έργου.

27. Το γεγονός ότι, κατόπιν των ανωτέρω, η Ανάδοχος υπέβαλε στις 12.09.2017 στη ?/νουσα Υπηρεσία µε το ΚΑΣΤ?Ρ Α.Ε./386/12.09.2017 (αρ. πρωτ. ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ/1962/12.09.2017) έγγραφο της, & Αίτηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσµίας της Σύµβασης του Έργου κατά τριακόσιες ενενήντα (390) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 04/11/2018 καθώς και την πρόταση της για το Αναθεωρηµένο Χρονοδιάγραµµα του έργου,

28. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνιστά και δεν παραπέµπει σε παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωµα, αξίωση και ισχυρισµό της Υπηρεσίας.

Και επειδή:

1. Το συµφέρον του έργου είναι η απρόσκοπτη πρόοδος των εργασιών και η έντεχνη ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν.

2. Η µη έγκριση της παρατάσεως και του αναθεωρηµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου, θα προκαλούσε πολύ µεγάλο κόστος για την ?ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, νοµικές διαδικασίες πολλών ετών και πιθανό κίνδυνο απώλειας της χρηµατοδότησής του.

3. Η ανάδοχος εταιρεία µε την υπ. Αριθµ. Πρωτ. 2069/2017 επιστολή δηλώνει απερίφραστα την δέσµευσή της , σε περίπτωση εγκρίσεως της παράτασης και του χρονοδιαγράµµατος του έργου, να αποσυρθεί /παραιτηθεί από διεκδικήσεις και αιτιάσεις της που η εκδίκαση τους θα προσθέσει και άλλη καθυστέρηση σε ένα ήδη επιβαρυµένο έργο προς βλάβη των κυρίως εργασιών κατασκευής και επόµενα του δηµοτικού συµφέροντος,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του αναθεωρηµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό διορθώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ?ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, ανά κατηγορία και οµάδες εργασιών, καθώς επίσης και

2. την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσµίας της Σύµβασης του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡ?ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ?ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» µε αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειποµένων εργασιών, για τριακόσιες ενενήντα (390) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 04/11/2018, σύµφωνα µε τη διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.»

Απόφαση 2

Το ?.Σ. της ?ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, εγκρίνει κατά πλειοψηφία, το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα του έργου, όπως διορθώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ?ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, ανά κατηγορία και οµάδες εργασιών, καθώς επίσης την παράταση της συνολικής προθεσµίας της Σύµβασης του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡ?ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ?ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» µε αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειποµένων εργασιών, για τριακόσιες ενενήντα (390) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 04/11/2018, σύµφωνα µε τη διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008».

Σχόλια