Κρήτη

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (πλατεία Ελευθερίας), το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα «Καλλικράτης»"), είναι τα εξής:

α. Ανακοινώσεις προέδρου

β. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη.

1. Τομεακά προγράμματα

1.1 Έγκριση 1ης Τροποποίησης σχεδίου δράσης ΠΚ και ΠΕ έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 67230/28-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ (εισηγήτρια η κ. Στέλλα Μιχελέτου-Μπαζοπούλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

2. Διοικητικά-οικονομικά θέματα

2.1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και Π.Ε. Α' τριμήνου 2015, σύμφωνα με  τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και την αριθμ. 280/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

2.2 Έγκριση απολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

2.3 Ψήφιση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Κ. και Π.Ε. οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με  τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Λιονή Μαρία)

2.4 Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης, για τη σύσταση δυο προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την αριθμ. 5/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (εισηγήτρια η κ. Χρύσα Ελευθερίου, προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

3. Σύναψη συμβάσεων

3.1 Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ανωγείων για την υλοποίηση συμβασιοποιημένων και νέων έργων του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 50131/22-04-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Κ. (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

3.2 Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για "Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου με γεωλόγο", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 57556/07-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ. (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

4. Θέματα εμπορίου-λαϊκών αγορών

4.1 Εξέταση της από 04-06-2014 αίτησης θεραπείας της Παπουτσάκη Μαρίας κατά της αριθμ. 113/2014 απόφασης του Δήμου Χερσονήσου με την οποία ανακλήθηκε η αριθμ. 254/21066/30-07-2013 άδεια υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (κινητή καντίνα) που της είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος" και με το αριθμ. πρωτ. 13340/ 04-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

4.2 Έγκριση άδειας πλανόδιου εμπορίου προϊόντων αλιείας, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 1228/24-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος )

5. Πρόγραμμα δασών

5.1  Έγκριση Προγράμματος έργων και εργασιών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 625/05-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Ηρακλείου (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)  

6. Ευρωπαϊκά προγράμματα

6.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Δίκτυο ERRIN-European Regions Research and Innovation Network, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση (εισηγήτρια η κ. Χατζηγιάννη Ελένη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος Π.Κ.)

7. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 5/06-04-2015 και 6/28-04-2015 (εισηγητής ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γεώργιος).

Σχόλια