Κρήτη

Πρόσληψη δύο ατόμων από τον "Ξενώνα για την κακοποιημένη γυναίκα & το παιδί"

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 (δύο) ατόμων πλήρους απασχόλησης τα οποία θα απασχοληθούν στο φορέα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «ΑΝ-ΟΙΚΩ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου "Ξενώνας για την κακοποιημένη γυναίκα & το παιδί".

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ

Έχοντας υπόψη:

• Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης, 2013

• Τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

• Τη με αρ. πρωτ. Δ28/οικ 31354/2352/15-9-2014 Πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012 - για την υλοποίηση του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"

• Τη με αρ. 728/10-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση Δ28/οικ 31354/2352/15-9-2014 Πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012»

• Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης όπως αυτό περιγράφεται στην 27η-11-2014 Αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης

• Τη με αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 48277/2531 / 17-12-2014 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Έγκριση Σχεδίων του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη".

• Τη με αρ. 903/22-12-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ΑΝ - ΟΙΚΩ στο πλαίσιο του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"».

• Το Νόμο 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α', Υποπαράγραφος Α2, πεδία 8 & 9 περί προγραμματικών συμβάσεων του υπουργείου Εργασίας.

• Την Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), του Δήμου Ηρακλείου (τελικός δικαιούχος) και του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και ν. Ηρακλείου (φορέας διαχείρισης), για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ στο πλαίσιο του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη", η οποία διαβιβάστηκε υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη με το με αρ. πρωτ. 420/35 / 3-2-2015 έγγραφο του ΕΙΕΑΔ

• Τη με αρ. 51/28-1-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση: (α) του Επιστημονικά Υπεύθυνου, (β) της Ομάδας Έργου και (γ) της έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, για την υλοποίηση Σχεδίου ΑΝ-ΟΙΚ/ στο πλαίσιο του Προγράμματος Στέγαση - Επανένταξη»

• Τη με αρ. 178/16-3-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση: (α) της δημιουργίας νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Ηρακλείου για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, για την υλοποίηση Σχεδίου "ΑΝ-ΟΙΚΩ" στο πλαίσιο του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" και (β) της συμπλήρωσης των στοιχείων των μελών της Ομάδας Έργου του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ»

• Το Νόμο 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»(ΦΕΚ 226, τ. Α')»

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 (δύο) ατόμων πλήρους απασχόλησης τα οποία θα απασχοληθούν στο φορέα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «ΑΝ-ΟΙΚΩ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και συγκεκριμένα ειδικότητας και διάρκειας σύμβασης όπως φαίνεται στον Πίνακα Α και με τα αντίστοιχα προσόντα όπως φαίνεται στον Πίνακα Β.

Το Έργο υλοποιείται στο Δήμο Ηρακλείου από ομάδα φορέων με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Ηρακλείου, Φορέα Διαχείρισης το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου και λοιπούς εταίρους το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Οι άστεγοι ωφελούμενοι του Σχεδίου Δράσης θα ωφεληθούν με την κάλυψη του ενοικίου μέχρι ενός ποσού και λοιπών δαπανών καθημερινών αναγκών, ανάλογα τις ανάγκες και τις δυνατότητες του προγράμματος. Μέρος των αστέγων θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με κάλυψη του μισθού τους από το πρόγραμμα.

Οι όροι συνεργασίας θα διέπονται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Τα άτομα θα αναλάβουν τα παρακάτω καθήκοντα:

• Παροχή ψυχο-κοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους, με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης καθώς και την προσωπική τους ανάπτυξη και την κοινωνική τους επανένταξη

• παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων ως προς την υλοποίηση των δράσεων στις οποίες θα ενταχθούν

• τήρηση των προβλεπόμενων δελτίων παρακολούθησης, εντύπων, βάσεων δεδομένων και λοιπών εγγράφων του Σχεδίου Δράσης

• συμμετοχή στην ομάδα έργου του Σχεδίου Δράσης

• συνεργασία με στελέχη του φορέα και με στελέχη όλων των άλλων φορέων υλοποίησης και λοιπών φορέων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης

• διοικητική υποστήριξη της δομής του φορέα για το εν λόγω Σχέδιο Δράσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ

Φορέας: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου

Έδρα Φορέα: Ηράκλειο

Ειδικότητα: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με εμπειρία σε παροχή ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης σε αστέγους ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειας στέγης ή άτομα ειδικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων)

Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Σχεδίου Δράσης

Αριθμός ατόμων: 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

2) Οι υποψήφιοι πρέπει έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3) Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54.006, τηλ. 2310/997571- 72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του ενδιαφερόμενου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

4) Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο έναρξης της συνεργασίας:

• Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

• Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

• Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

• Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

• Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

• Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

• Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του ενδιαφερόμενου, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο.

5) Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ' αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1 ) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε παροχή ψυχοκοινωνική συμβουλευτικής στήριξης σε αστέγους ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειας στέγης άτομα ειδικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων)

4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)

3. Βασικό τίτλο σπουδών

4. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)

7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

8.Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β'/25-2-2014)] για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων

9. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, σχετικά αποδεικτικά

10. Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας (και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες), δηλαδή Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός: Μεραμβέλου 56

71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Για το έργο: «ΑΝ-ΟΙΚΩ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» υ

υπόψιν κ. Εμμανουέλας Σκουλά (τηλ. επικοινωνίας: 2810/242.121).

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η ήμερα Παρασκευή 22-05-2015.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο φορέα.

Ο φορέας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ' ένσταση ελέγχου συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης του πίνακα κατάταξης είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, ΠΑΤΡΙΣ και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr

Η πρόεδρος,

Μαίρη Παχιαδάκη.

Η γραμματέας,

Σμαρώ Σταφυλάκη.

Σχόλια