Ελλάδα

Το Ευρωδικαστήριο απέρριψε προσφυγή για διαγραφή του χρέους

Απέρριψε την προσφυγή Έλληνα το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, η οποία αποσκοπούσε στο να καταστεί δυνατή η διαγραφή του ελληνικού "επαχθούς δημοσίου χρέους" επειδή η χώρα βρίσκεται "σε κατάσταση ανάγκης". Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου ότι η εν λόγω προσφυγή δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα με βάση τις Συνθήκες της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, ο Αλέξιος Αναγνωστάκης στις 13 Ιουλίου 2012 υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης».

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη».

Στην πρόταση της ΕΠΠ μνημονεύεται ως νομική βάση για την έκδοσή της η οικονομική και νομισματική πολιτική. Εν τούτοις, η Επιτροπή στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως της πρότασης του Αλέξιου Αναγνωστάκη για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Στη συνέχει ο Έλληνας πολίτης προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Το Γενικό Δικαστήριο, με σημερινή του απόφαση, απορρίπτει την προσφυγή του κ. Αναγνωστάκη και αναφέρει πως «η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί».

Σχόλια