Ειδήσεις

Ανοικτή επιστολή Αγιορειτών Πατέρων-Επιβράβευση Ειρηναίου

Με ανοικτή τους επιστολή Αγιορείτες Πατέρες δηλώνουν την αντίθεσή τους στην Κάρτα του Πολίτη που προωθείται από την κυβέρνηση και εξαπολύουν σκληρή επίθεση.

Αναλυτικά:

7/20-1-2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

• ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ

• ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

«…κα? ? σκοπ?ς, ??ν ?δ? τ?ν ρομφα?αν ?ρχομ?νην κα? μ? σημ?ν? τ? σ?λπιγγι, κα? ? λα?ς μ? φυλ?ξηται, κα? ?λθο?σα ? ρομφα?α λ?β? ?ξ α?τ?ν ψυχ?ν, α?τη δι? τ?ν α?τ?ς ?νομ?αν ?λ?φθη, κα? τ? α?μα ?κ χειρ?ς το? σκοπο? ?κζητ?σω».

?εζεκιήλ 33,6

?ς ?γιορε?τες Μοναχο? καί ?λληνες πολίτες, ?κφρ?ζουμε τ?ν ?ν?κφραστη θλ?ψι μας κα? τ?ν π?νον τ?ς ψυχ?ς μας δι? ?σα διενεργο?νται  στ?ν πατρ?δα μας κατ? τ?ς τελευτα?ες δεκαετ?ες. ?ς μοναχο? τ?σα χρ?νια ?γωνιούσαμε κα? ?λπ?ζαμε σ? μι? μετ?νοια κα? μεταστροφ?. Τ?ρα ε?ναι «καιρ?ς το? λαλε?ν», καιρ?ς ?μολογ?ας, ?μολογ?ας Χριστο? μ? τ?ν χ?ριν κα? τ?ν βο?θεια το? Χριστο? κα? τ?ς Παναγ?ας μας.

?κφρ?ζουμε, δηλ?νουμε κα? διατραν?νουμε τ?ν διαμαρτυρ?α μας κα? τ?ν ριζικ? ?ντ?θεσ? μας πρ?ς κ?θε ?ντιχριστιανικ?, ?νθελληνικ? κα? ?ν?θικο ν?μο τ?ς πολιτε?ας τ?ν ?κ?στοτε κυβερν?σεων ?λων τ?ν πολιτικ?ν κομμ?των, ?λων τ?ν ?ποχρ?σεων. Μ? σατανικ? πονηρ?α κα? ?ποκρισ?α παραπλαν?τε τ?ν ?ρθ?δοξο χριστιανικ? λα?, ?χοντας σ?ν τελικ? σας στ?χο, ? ?κ?στοτε πολιτικ? κυβ?ρνησι, ν? ?ποχριστιανοποι?σ?, ν? ?φελλην?σ?, ν? ?κφυλ?σ? κα? ν? διαφθε?ρ? ?θικ?, πνευματικ? κα? ?θνικ? τ?ν πατρ?δα μας.?Ο λα?ς, μ?πως σ?ς ?ψήφισε γι? ν? ?κτελ?σετε α?τ? τ? ?ργο;

Κατ? τ?ς τελευτα?ες δεκαετ?ες ?χουν ψηφισθε? ?πό τήν ?λληνική Βουλή ?ρκετοί νόμοι ο? ?πο?οι ε?ναι ?ντιχριστιανικοί, ?ντιευαγγελικοί κα? ?νθελληνικοί ?πως: α) ?ποποινικοπο?ησι τ?ς μοιχε?ας, β) Πολιτικ?ς γ?μος, α?τόματο διαζύγιο, γ) ?κτρ?σεις, δ) ?πιβολ? τ?ς μονοτονικ?ς γραφ?ς, πλημμελ?ς διδασκαλ?α τ?ς ?ρχα?ας κα? χριστιανικ?ς γραμματολογ?ας στ? σχολε?α, κατευθυν?μενη διαστρ?λωσι τ?ς ?θνικ?ς μας ?στορ?ας κ. ?. ε) ?νεξ?λεγκτη ε?σρρο? μωαμεθαν?ν λαθρομεταναστ?ν μ? ?πώτερο σκοπ? τ?ν μετατροπ? τ?ς πατρ?δος μας σ? μι? ?σλαμικ? χ?ρα ? μι? ?θεη ?λιστικ? πολυθρησκευτικ? χο?νη, στ) Τ?ν ?ντιρατσιστικ? ν?μο, γι? ν? μ?ν ?χουμε τ? δικα?ωμα ν? ?περασπιζ?μαστε τ?ν χριστιανικ? π?στι μας κα? τ?ν πατρ?δα μας, ?ντ?θετα μ? το?ς λαθρομεταν?στες, πο? ?χουν μ?νο δικαι?ματα κα? καμ?α ?ποχρ?ωσι, ζ) Τήν μή ?κπλήρωση γιά τό τάμα το? ?θνους, κ.?.

?σοι ?πό τούς βουλευτές ?χετε ψηφίσει ?λους α?το?ς το?ς ν?μους, μ?ς δε?χνετε ξεκ?θαρα ?τι στ?χος σας ε?ναι,  ?χι ν? ο?κοδομ?σετε κα? ν? δουλ?ψετε γ?α τ? καλ? τ?ς πατρ?δος μας, ?λλ? ν? διαλ?σετε τ?ν ?λληνικ? κοινων?α, τήν ?λληνική ο?κογένεια, τ?ν ?λληνικ? παιδε?α, τ?ν ?λληνοχριστιανικ? πολιτισμ? μας ?π? τ?ν ?πο?ον ?ντλε? ?δανικ? κα? πνευματικ?ς ?ξ?ες ?λ?κληρη ? ?νθρωπ?της κα? μ? λ?γα λ?για πολεμ?τε μ? λ?σσα, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κα? ΕΛΛΑΔΑ.

?ς ?πιστ?γασμα κα? ?ποκορ?φωμα ψηφ?σατε,  μ?λιστα παραμονές τ?ν Χριστουγ?ννων (22 Δεκεμβρ?ου), τ?ν κατ?πτυστον ν?μον γι? τ?ν ?λε?θερη συμβ?ωσι τ?ν ?ρσενοκοιτ?ν, σοδομιτ?ν, κιναίδων, ?νωμάλων, ?πως το?ς χαρακτηρ?ζει ? ?γ?α Γραφ?, ? ?ρχαιοελληνικ?, χριστιανικ? κα? παγκ?σμια γραμματολογ?α καί ?νθρωπολογ?α, ?ν? ?σε?ς ?χετε ?πιβ?λλει στ?ν κοινων?α ν? το?ς ?νομ?ζ? «?μοφυλ?φιλους».Μ? α?τ?ν τ?ν ν?μο διενεργε?τε τ?ν πλ?ρη διαστροφ? τ?ς ?νθρωπίνης φύσεως, ? ?πο?α ?ποτελε? τ?ν ?ψίστην ?βριν κατ? το? Δημιουργο? Θεο?. Διαφθείρετε τούς νέους ?π? τ?ν κο?νια τους. Μ? α?τ?ν τ?ν ν?μον δικα?ως θ? σ?ς ?ποδ?σ? ? ?στορ?α τ?ν πρ?ποντα χαρακτηρισμ?ν,  ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΔΟΜΩΝ.

?πως προφητικ? ε?πε ? ?γιος Κοσμ?ς ? Α?τωλ?ς :

« Θ? δο?με κα? θ? ζ?σουμε τ? Σ?δομα κα? τ? Γ?μορα στ?ν τ?πο μας».

          Κατ?πιν το?των, ?πως καταλαβα?νετε ?σε?ς ο? βουλευτ?ς, πο? ψηφ?σατε α?τ?ν τ?ν ν?μον, γι? ?μ?ς το?ς ?γιορε?τες μοναχο?ς κα? γι? ?λους το?ς ?ρθοδ?ξους Χριστιανο?ς κα? ?λληνες, ?λλ? κα? γι? κ?θε λογικ? σκεπτ?μενο ?νθρωπο, στ?ν συνειδησ? μας, ?πεμπολίσατε τήν ?νθρ?πινη φύσι δι?τι τολμήσατε διά κρατικο? νόμου τήν νομιμοποίησι τ?ς διαστροφ?ς πού ο?τε κα? τ? ?λογα ζ?α δ?ν κ?νουν. Γι? ?μ?ς ?χετε παύσει νά ε?στε Χριστιανο? κα? ?λληνες.

? προφ?της Δανι?λ πρ?ν 2.550 χρ?νια περ?που λ?γει γι? ?σ?ς «?θε?ρουν κα? τ? κ?ρας ?κε?νο ?πο?ει π?λεμον μετ? τ?ν ?γ?ων κα? ?σχυσε πρ?ς α?το?ς…κα? λ?γους πρ?ς τ?ν ?ψιστον λαλ?σει κα? το?ς ?γ?ους το? ?ψ?στου παλαι?σει κα? ?πονο?σει το? ?λλοι?σαι καιρο?ς κα? ν?μον». (Δαν.Ζ?,21-26). Α?τό ?κριβ?ς ?παληθεύσατε διά το? νόμου περί ?λεύθερης συμβίωσης τ?ν σοδομιτ?ν .

?ς γνωρ?ζετε ?μως, ?λοι ?σε?ς ?τι μ? ?λα α?τ?, ?χετε κ?νει ν? ξεχυλ?σ? τ? ποτ?ρι τ?ς ?νοχ?ς το? Θεο? κα? προκαλε?τε τ?ν μακροθυμία του, τ?ν ?πο?ον ?βρ?ζετε κα? πολεμ?τε, κα? μ?λλει ν? ξεσπ?σ? σ? ?λους το?ς ?μετανο?τους, πο? ?ποδ?χονται α?το?ς το?ς βλ?σφημους ν?μους, ? δικαιοσ?νη το? Παντοκρ?τορος Θεο?, ?π? το?ς υ?ο?ς τ?ς ?πειθε?ας.

?πως γρ?φει κα? ? ψαλμωδ?ς:«?να τ? ?φρ?αξαν ?θνη, κα? λαο? ?μελ?τησαν κεν?; παρ?στησαν ο? βασιλε?ς τ?ς γ?ς κα? ο? ?ρχοντες συν?χθησαν ?π? τ? α?τ? κατ? το? Κυρ?ου κα? κατ? το? χριστο?».(ψαλ. Β?,1-2).

Τ?λος δ?, ?ς ?σχατο κα? ?λοκληρωτικ? χτ?πημα πρ?ς τ?ν ?ρθοδοξ?α κα? τ?ν ?λλ?δα προετοιμάζετε ν? φ?ρετε στ?ν βουλ? διά πονηράν διαβο?λευσιν κα? πρ?ς ψ?φισμα, τ?ν ν?α ?λεκτρονικ? ταυτ?τητα τ?ν ?πο?α γι? λ?γους παραπλανητικο?ς κα? ψυχολογικο?ς μετωνομ?-σατε σ? κ?ρτα το? πολ?τη.

Δι? τ?ς ?λεκτρονικ?ς ταυτ?τητος - κ?ρτας το? πολ?τη, ( δηλαδή τό φακ?λλωμα), γίνεται ? ε?σαγωγ? το? σφραγ?σματος. ?τσι χωρίς α?τήν, τήν ?ποία θά κουβαλ?με ?πάνω μας παντο? καί πάντοτε, δ?ν θ? μπορο?με να ζ?σουμε, κα? ?στερα ?π? λ?γο, γι? λ?γους ?σφαλε?ας, ?πειδ? θ? μ?ς τ?ν κλ?βουν, θ? φροντ?σετε γι? τ? καλ? μας π?ντα, ν? τ?ν β?λετε μ?σα στ? σ?μα μας δι? τ?ς ?μφυτε?σεως το? βιοτσ?π, στ? δεξι? χ?ρι ? στ? μ?τωπο, ?παληθεύοντας σ? ?λα πιστ? τ?ν ?ποκ?λυψι.

Θ? ?πιβ?λλετε, λοιπ?ν δι? ν?μου κα? ?ποχρεωτικ? ν? μ?ς δ?σετε κα? ν? μ?ς σφραγ?σετε μ? τ?ν βο?λα το? Σαταν?, ?πως ?λεγε κα? ? ?γιος Κοσμ?ς ? Α?τωλος, ? διδ?σκαλος κα? προφ?της το? Γ?νους μας. Μ?σα σ? α?τ? τ? μικροτσ?π, ?πως γνωρ?ζουμε θ? περι?χ? κα? τ?ν ?ριθμ? το? ?ν?ματος το? ?ντιχρ?στου, τ? 666, δι?τι γι? α?τ?ν τ?ν ?ριθμ? γ?νεται ?λος ? ?γ?νας. Β?βαια ?σε?ς θ? καθησυχ?σετε τ?ν ?κκλησ?α καί τόν Λαό, ?τι δ?ν θ? ?π?ρχει μ?σα τ? 666, καθ?τι πολ?ς λ?γος ?χει γ?νει περ? α?το?, ?στε ? ?κκλησ?α ν? μ? φ?ρ? καμμ?α ?ντ?δρασι κα? παραμε?νουν π?λι ?καρπες ο? προσπ?θει?ς σας, ?πως ?χει γ?νει μ?χρι τ?ρα λ?γ? τ?ς ?ντιδρ?σεως το? πιστο? λαο?. ?λα α?τ? β?βαια δ?ν ε?ναι δικ? μας λ?για, ο?τε δικ?ς μας προφητε?ες. Ε?ναι α?τ? τ? ?πο?α μ?ς ?χουν πε? ? ?ερ? ?ποκ?λυψι κα? ο? ?γιοι τ?ς ?κκλησ?ας, πρ?ν ?π? α??νες καθ?ς κα? σ?γχρονοι ?γιοι γέροντες.

?πειδ?, δυστυχ?ς πολλο? ?κκλησιαστικο? ?νθρωποι, δηλαδ? «κ?ποιοι γνωστικο? κα? διακριτικο?» γέροντες, θ? παρασυρθο?ν ?π? το?ς πολιτικο?ς ?τι δ?ν θ? ?π?ρχει τ? 666, κα? ?τσι θ? πλαν?σουν κα? θ? παρασ?ρουν πολλο?ς χριστιανο?ς ν? δεχθο?ν τ?ς ν?ες ταυτ?τητες. ?λοι α?το?, ε?τε ?ν γν?σει ε?τε ?ν ?γνο?? θ? ?πωμισθο?ν τερ?στια ε?θ?νη ?ν ?μ?ρ? Κρ?σεως

? ταυτ?τητα ε?ναι ?να ?ναγκα?ο α?τοπροσδιοριστικ? ?γγραφο τ?ν πολιτ?ν κ?θε κρ?τους κα? ?ρα δ?ν ε?ναι ?να ?πλ? ?γγραφο ο?τε προαιρετικ?. Μ? ?πλ? λ?για ? ταυτ?τητα, μ?ς ταυτοποιε?, καθ?ς ? σφραγ?δα μ? τ?ν βο?λα της, δι?τι «ταυτ?τητα σημα?νει ?τι κα? ? λ?ξη? ταυτ?ζεται δηλαδ? κανε?ς μ? α?τ? πο? δηλ?νει, β?ζουν τ?ν δι?βολο (δηλ. τ?ν ?ριθμό το? θηρ?ου-?ντιχρ?στου), κα? ?πογρ?φω, ?τι τ?ν ?ποδ?χομαι. Π?ς μπορ? ν? τ? κ?νω α?τ?»; (Γέροντος Παϊσίου, Πνευματική ?φύπνιση σελ.183).

?π?σης δ?ν μπορε?ς ν? τ?ν ?πορρ?ψεις ?ταν θ?λ?σ?ς, ?πως μι? τραπεζικ? κ?ρτα, πο? ?ν θ?λ?ς τ?ν καταργ?ς. ?πομ?νως τ? πανανθρ?πινο δικα?ωμα α?τοπροσδιορισμο? κ?θε ?νθρ?που καταργε?ται, ??ν καταναγκαστικ?ς ?πιβληθε? ? ?ποδοχ? της.

?υτ? μ?ς τ? λ?γει κα? τό κείμενο τ?ς  ?ερ?ς ?ποκαλύψεως:  « ?να μ? τις δ?νηται ?γορ?σαι ? πωλ?σαι ε? μ? ? ?χων τ? χ?ραγμα, τ? ?νομα το? θηρ?ου ? τ?ν ?ριθμ?ν το? ?ν?ματος α?το?. ?Ωδε ? σοφ?α ?στ?ν? ? ?χων νο?ν ψηφισ?τω τ?ν ?ριθμ?ν το? θηρ?ου? ?ριθμ?ς γ?ρ ?νθρ?που ?στ?? κα? ? ?ριθμ?ς α?το? χξς?.»( ?ποκ. Ιγ' 15-18). Δηλαδή ο? ?νθρωποι πο? θ? σφραγισθο?ν θ? φ?ρουν ?π?νω τους τ? ?νομα το? θηρ?ου ? τ?ν ?ριθμ?ν το? ?ν?ματ?ς του, πο? ε?ναι τ? 666.

?δη στ?ς ?μ?ρες μας ?χει ?ρχ?σει ? ?ριθμοπο?ησι τ?ν ?νθρ?πων, κα? ?π? πρ?σωπο ? ?νθρωπος μετατρ?πεται σ? νο?μερο - ?ριθμ?.

Γνωρ?ζουμε ?τι ? στ?χος τ?ς Ε.Ε, τ?ν Η.Π.Α. κα? πολλ?ν ?λλων κρατ?ν, πο? ε?ναι στ? πνε?μα τ?ς Ν. ?ποχ?ς κα? τ?ς Παγκοσμιοποι?σης, ?πιδι?κουν μ?σα στ?ν προσωπικ? ?ριθμ? τ?ς ταυτ?τητας το? κ?θε ?νθρ?που ν? περ?σουν κα? τ?ν ?ριθμ? το? ?ν?ματος το? θηρ?ου, δηλαδ? τ? 666. ?δη ?μως στ? σ?στημα  Barcode ΕΑΝ13 κα? στ? μικροτσ?π πο? ?χουν πολλ?ς κ?ρτες ?ξυπηρετ?σεως ?π?ρχει ? ?ριθμ?ς το? ?ν?ματος το? θηρ?ου -666.

?κε?νος πού παραλαμβάνει τήν νέαν ταυτότητα-κάρτα δηλώνει ?ν τ? πράξει ?τι ?ναγνωρίζει ?ς κύριόν του τόν ?ντίχριστο καί ?δεί? α?το? κινε?ται καί ?σκε? τά δικαιώματά του.  ?με?ς ?ς χριστιανο? ?χομεν ?ς Κύριόν μας καί Θεόν μας τόν Κύριον ?ησο?ν Χριστόν. Δ?ν δεχ?μεθα ?λλο β?πτισμα-σφραγ?δα. ?ρα, α?τή ? ?ριθμοπο?ηση κα? ? ε?σαγωγ? το? 666 στ?ς ταυτοτητ?ς μας- κ?ρτα το? πολ?τη ε?ναι πτώση καί συστέλλει τήν χάριν? διά το?το καί ?ποτελε? προθάλαμο καί «?ρραβώνα» γιά τό τελικό σφράγισμα στό σ?μα μας.

Σύμφωνα π?λι μέ τόν ?γιο γ?ροντα Παΐσιο τ?ν ?γιορε?τη, ? λήψη ?λεκτρονικ?ν ταυτοτήτων — κάρτας πολίτη ε?ναι πτ?σις: « ? ?κκλησ?α πρ?πει ν? π?ρει μ?α θ?ση σωστ?. Ν? μιλ?σει, ν? ?ξηγ?σει στο?ς πιστο?ς, γι? ν? καταλ?βουν ?τι, ?ν π?ρουν τ?ν ταυτ?τητα, α?τ? θ? ε?ναι πτ?ση». (Πνευματικ? ?φ?πνηση,σελ. 183). « Σιγ?-σιγ?, μετ? τ?ν κ?ρτα κα? τ?ν ταυτ?τητα, δηλ. τ? «φακ?λωμα», θ? προχωρ?σουν πονηρ? στ? σφρ?γισμα (στ? σ?μα μ? τ? βιοτσ?π). Μ? δι?φορα πονηρ? μ?σα θ? κ?νουν ?κβιασμο?ς, γι? ν? δ?χονται ο? ?νθρωποι τ? σφρ?γισμα στ? μ?τωπο ? στ? χ?ρι. Θ? στριμ?ξουν το?ς ?νθρ?πους κα? θ? πο?ν: Μ?νο μ? τ?ς κ?ρτες θ? κινε?σθε, τ? χρ?ματα θ? καταργηθο?ν. (Πνευματικ? ?φ?πνηση σελ. 185-6).

? προφητεία τ?ς ?. ?ποκαλ?ψεως ( ιγ' 15-18) σαφώς λέγει ?τι ?ποιος δέν λάβει τό χάραγμα-?ριθμό δέν θ? δύναται «?γορ?σαι ? πωλ?σαι». ?,τι ?κριβ?ς γ?νεται σ?μερα: ''??ν δ?ν π?ρετε τ?ν ?ριθμ? τ?δε π.χ. ΑΜΚΑ, ΕΚΑΜ, (μ? ? χωρ?ς τ?ν 666) δέν δ?νασθε ν? ?χετε ?ργασ?αν, ?σφ?λειαν, νοσοκομειακ?ν περ?θαλψιν, σ?νταξιν, τραπεζικ?ς ? κρατικ?ς συναλλαγ?ς, κα?τοι ε?ναι δεδουλευμ?να. Γιά λεπτομερέστερη ?νημέρωση σ?ς παραπέμπουμε στό δημοσιευμένο ?λεκτρονικό ?ντυπο «?γιορείτες Πατέρες, Κάρτα το? Πολίτη, Ε?σαγωγή το? Σφραγίσματος, 2η ?πηυξημένη ?κδοση» (?λεκτρονική διεύθυνση : ?στολόγιο Καιόμενη βάτος).

?δο? καί ο? συνέπειες γιά ?σους ?θετήσουν τήν προφητεία καί δεχθο?ν τελικά τό χάραγμα, ? προσκυν?σουν τό θηρίο καί τήν ε?κόνα α?το?: «ε? τις προσκυνε? τ? θηρ?ον κα? τ?ν ε?κ?να α?το?, κα? λαμβ?νει τ? χ?ραγμα ?π? το? μετ?που α?το? ? ?π? τ?ν χε?ρα α?το?, κα? α?τ?ς π?εται ?κ το? ο?νου το? θυμο? το? Θεο? το? κεκερασμ?νου ?κρ?του ?ν τ? ποτηρ?? τ?ς ?ργ?ς α?το?, κα? βασανισθ?σεται ?ν πυρ? κα? θε?? ?ν?πιον τ?ν ?γ?ων ?γγ?λων κα? ?ν?πιον το? ?ρν?ου. κα? ? καπν?ς το? βασανισμο? α?τ?ν ε?ς α??νας α??νων ?ναβα?νει, κα? ο?κ ?χουσιν ?ν?παυσιν ?μ?ρας κα? νυκτ?ς ο? προσκυνο?ντες τ? θηρ?ον κα? τ?ν ε?κ?να α?το?, κα? ε? τις λαμβ?νει τ? χ?ραγμα το? ?ν?ματος α?το?». ?ποκ. Ιδ' 9-11.

Φα?νεται καθαρ? ?π? α?τ? ?τι ο? πολιτικο? θ?λουν ν? μ?ς ?ποκλε?σουν ?π? τ?ν ζω? κα? πρ?ν ?κ?μη ?ρθει τ? τελικ? χ?ραγμα το? ?ντιχρ?στου. ??ν, λοιπ?ν χωρ?ς τ?ν λήψη-?ποδοχή τ?ς ταυτ?τητας-κ?ρτας μ?ς ?παγορε?ουν ν? πωλο?με κα? ν? ?γορ?ζουμε κλπ. ?ραγε σημα?νει ?τι ?δη ?νεργε?ται σ? ?να πρ?το στ?διο τ? χάραγμα κα? ε?ναι θ?μα χρ?νου ν? τ? ?μφυτε?σουν κα? στ? χ?ρι μας.

?στερα ?π? ?λα α?τ?, ζητο?με ?π? τ?ν ?λληνικ? Κυβ?ρνηση κα? τ? ?λληνικ? Κοινοβο?λιο, ν? ?ποσ?ρ?  ?λους α?τούς το?ς ν?μους, πο? βλασφημο?ν τ?ν ?ρθ?δοξη π?στι μας κα? ντροπι?ζουν τ?ν πατρ?δα μας τ?ν ?λλ?δα, καί νά μήν προχωρήσουν στήν ?ποχρεωτική παραλαβή τ?ς νέας ταυτότητος-κάρτας.

Πρ?ς τ?ν ποιμ?νουσα ?κκλησ?α, τ?ν ?ερ? Σ?νοδο, καθ?ς ?π?σης κα? πρ?ς τ?ν θεσμικ?ν ?ρχ?ν το? ?ερο? ?μ?ν Τ?που, ?κφρ?ζουμε τ?ν κατάπληξ?ν μας κα? τ?ν ?πορ?α μας γι? τ?ν ?λη στ?σιν τους ?π?ναντι σ? ?λους α?το?ς το?ς ν?μους. Προσδοκο?σαμε κα? ε?ελπιστο?σαμε, ?π? τ?σα χρ?νια, ?τι κ?ποια στιγμ? θ? ?γκαταλείπατε α?τ?ν τ?ν στ?σιν τ?ς ''διακριτικ?ς'' ?νοχ?ς κα? δ?ν θ? ?πιτρ?πατε ποτ? ν? φθ?σ? ? ?λληνικ? Κυβ?ρνηση ν? ψηφ?σ? α?τ?ν τ?ν κατ?πτυστον ν?μον δι? τ?ν ?λευθ?ραν κα? ν?μιμην συμβ?ωσιν τ?ν σοδομιτ?ν.

? μοναχικ? κα? ?γιορειτικ? συνε?δησ? μας ο?δ?ποτε θ? ?ποδεχθε? α?τ?ν τ?ν στ?σιν σας.  ?σε?ς, ?χετε ?κ?μη μεγαλ?τερη ε?θ?νη ?π? το?ς πολιτικο?ς. ? Χριστ?ς μας κα? ? ?κκλησ?α βλασφημε?ται κα? προσβ?λλεται δι? τ?ν πι? χυδα?ων ν?μων, κα? ?σε?ς ?ρκεσθ?κατε μ?νον σ? κ?ποια κε?μενα διαμαρτυρ?ας! ? Χριστ?ς κα? ? ?κκλησ?α σ?ς ?μπιστε?θηκε τ?ν διαπο?μανσιν το? πιστο? λαο? Του κα? ?σε?ς τ?σα χρ?νια μ? τ?ν σιωπ? σας ? μ? τ?ν τυπικ? διαμαρτυρ?α σας, ?πιτρ?ψατε ν? φθ?σουμε σ? α?τ? τ? χ?ος τ?ς ?ποστασ?ας κα? τ?ς ?πωλε?ας! Δ?ν ?μπορο?με ν? τ? πιστε?σουμε. Δ?ν τ? χωρ?ει ? νο?ς μας. Δ?ν τ? ?ν?χεται ? συνε?δησ? μας. ? ?δ?νη, ? π?νος κα? ο? προσευχ?ς μας, θ? ?νεβα?νουν καθημεριν?ς πρ?ς τ?ν θρ?νον το? Δικα?ου Κριτο?, θ? στεν?ζουμε κα? θ? ζητο?με ν? ?π?μβ? ? Κ?ριος γι? ν? σταματ?σ? τ? κακ?.  Σ?σον Κ?ριε τ?ν λα?ν Σου κα? φ?λαξον τ?ν κληρονομ?αν Σου, τ? μικρ? Σου πο?μνιο, τ? ?πο?ο ε?ναι ?ρριμ?νον κα? ?γκαταλελλειμ?νον ?ς μ? ?χοντα ποιμ?νες.

?γιοι ?ρχιερε?ς κα? ποιμ?νες, μ? τ?ν προσήκοντα σεβασμ?ν πρ?ς τ? θεοτ?μητα πρ?σωπ? σας, παρακαλο?με ?σ?ς κα? ?λους το?ς πνευματικο?ς φορε?ς τ?ς πατρ?δος μας, ?στω κα? τ?ρα, πρ?ν ε?ναι ?ργ?, νά ?νεργ?σετε δυναμικ?, ?μολογιακ?, μαρτυρικ?, ?στε ? ν? καταργηθ? ? ν?μος, ? ν? διαχωρ?σ? ? ?κκλησ?α τ?ν θ?ση της μ? τ? κρ?τος α?τ?. Παρ?λληλα ?γαπητικ? κα? θεραπευτικ? πρ?ς τ? ?ποστατημ?να α?τ? παιδι?, ? ?γ?α ?κκλησ?α μας πο? δ?ν καταδικ?ζει τ?ν ?μαρτωλ? ?νθρωπο, ?λλ? π?ντοτε φροντ?ζει ν? διδ?σκ? κα? ν? καλ? ε?ς μετ?νοια ?λους μας, πρ?πει ν? καλ?σ? κα? α?το?ς σ? ?ναθε?ρηση κα? μετ?νοια. Δι?τι δ?ν δ?ναται ποτ? ν? ?νεχθ? ? ?κκλησ?α, τ? π?ρα φ?σιν ν? νομιμοποιε?ται ?ς κατ? φ?σιν, κα? μ?λιστα δι? ν?μου το? κρ?τους. ?γαπ? τ?ν ?μαρτωλ? ?ς ?ρρωστο μ?λος, μισε? ?μως τ?ν ?μαρτ?α.  ? ?κκλησ?α ?ς πνευματικ? νοσοκομε?ον θεραπε?ει τ?ν ?σθεν? ?μαρτωλ?, ?λλ? καυτηρι?ζει, κα? τ?λος ?ν δέν θεραπεύεται, ?ποκ?πτει τ?ν γ?γγραινα γι? ν? μ? μεταδοθ? κα? πρ?ς τ? ?γι? μ?λη της, τ? καρκ?νωμα τ?ς ?μαρτ?ας.

Παρακαλο?με κινητοποι?σατε τ?ν πιστ?ν λα?ν, ?στε ν? ?ναγκασθο?ν ν? ?κυρ?σουν κα? ν? ?ποσ?ρουν ?λους το?ς ?νωτέρω ν?μους μ? ?ποκορ?φωμα τ?ν τελευτα?ον, γι? ν? ?ξαρθ? π?σα ?σ?βεια κα? διαφθορ? ?κ μ?σ? το? λαο?, πρ?ν ξεσπ?σει ?π?νω μας ? δικαιοσ?νη το? Χριστο?,κα? ν? ?παν?λθ? ? πατρ?δα μας στ?ν α??νια διαχρονικ? πορε?α της ?ς ?ρθ?δοξη χώρα.

Τ? Πνε?μα τ? ?γιον ?ρ?ζει δι? το? ψαλμο? «Σ?ν ?νθρ?ποις ?ργαζομ?νοις τ?ν ?νομ?αν κα? ο? μ? συνδυ?σω μετ? τ?ν ?κλεκτ?ν α?τ?ν»( ψαλμ. ΡΜ?).

??ν ?μως, δέν ?ποσυρθο?ν κα? ?κυρωθο?ν ?λοι α?το? ο? ?πα?σχυντοι ν?μοι το? κρ?τους, τ?τε ζητο?με, γιά ?σους πολιτικούς - βουλευτ?ς παραμε?νουν ?μετ?πειστοι κα? ?μεταν?ητοι, ? ?εραρχ?α δι? τ?ς ?ερ?ς Συν?δου ν? ?νεργοποι?σ? τ? δραστικ? θεραπευτικ? της φ?ρμακα, ?πως ε?ναι ? ?κκλησιαστικ?ς ?φορισμ?ς. Ν? το?ς ?παγορευθ? ? ε?σοδος στο?ς ?ερο?ς ναο?ς, κα? ? συμμετοχ? τους στ? μυστ?ρια. ?ξ?λλου ο? ?διοι ?π? μ?νοι τους, δι? τ?ν πρ?ξεων τους ?χουν ?ρνηθε? τ?ν χριστιανικ? τους π?στη κα? ?χουν α?τοαφορισθε? (ξεχωρ?σει τ?ν ?αυτ?ν τους ?π? τ? σ?μα τ?ς ?κκλησ?ας).

?κε?νο ?μως πο? κυρ?ως πλ?ττει ?μ?ς ?ς μ?λη τ?ς ?κκλησ?ας το? Χριστο? ε?ναι ? ?ποκρισ?α τους. Ο?  πολιτικο? ?ν κα? ?ξωτερικ? ?μφαν?ζονται ?ς χριστιανο?, λαμβ?νουν δι? τ?ν ν?μων το? κρ?τους θ?ση διωκτ?ν τ?ς ?κκλησ?ας, ?κτελ?ντας ?ντολ?ς ?νωθεν, ?π? τ? κ?ντρα τ?ς Ν?ας Τ?ξης Πραγμ?των, τ?ς Νέας ?ποχ?ς το? ?ντιχρ?στου.

Παρακαλο?με, ?π?σης, κα? τ?ν ?δικ?ν μας ?ερ? Κοιν?τητα δι? ?πισ?μου ?νακοιν?σεως ν? ?παγορε?σ? σ? ?λους το?ς ?νωτ?ρω ?μετανο?τους βουλευτ?ς, κα? σ? ?λους ?σους ?περηφα-νε?ονται δημοσ?ως δι? α?τ?ν τ?ν ?σχημοσ?νη τους, κα? ?διαιτ?ρως στ?ν συνειδητ? προστ?τη τ?ν σοδομιτ?ν, Δ?μαρχο Θεσσαλον?κης Μπουτ?ρη, τ?ν ε?σοδ? τους στ? Περιβ?λι τ?ς Παναγ?ας.

?νας Γ?ροντας, θ?λοντας ν? μ?ς δε?ξ? π?σο πολ? θλιμμ?νος ε?ναι γι? ?λους α?το?ς το?ς ?μετανο?τους βουλευτ?ς κα? π?σο μεγ?λο κακ? θ? κ?νουν διαχρονικ?ς στ?ν πατρ?δα μας, ε?πε: «?σοι ψ?φισαν το?ς ν?μους α?το?ς, α?το? ε?ναι χειρ?τεροι ?π? τ?ν Φαρα?, πο? σκ?τωνε τ? ?ρρενα τ?κνα κα? χειρότεροι ?π? τ?ν παιδοκτ?νο ?ρ?δη πο? σκ?τωσε 14.000 ν?πια, δι?κοντας τ? Ν?πιον ?ησο?. ?π?ρχει κ?λασις κα? παρ?δεισος, μ?λλουσα κρ?σις κα? ?νταπ?-δοσις. ??ν δ?ν μετανο?σουν κα? δ?ν ?ποσ?ρουν α?το?ς το?ς ?ντ?χριστους ν?μους, ο?τε ? κ?λασις δ?ν θ? το?ς δεχθε? μετ? θ?νατον. ? Θε?ς θ? κ?νει ε?δικ? κ?λασι γι? α?το?ς, ?που μ? τ? ?ψηλ? πολιτικ? ?ξι?ματ? τους θ? κοσμο?ν τ? φρικτ?τερα μ?ρη τ?ς ε?δικ?ς κολ?σεως τους. Τερ?στια ε?θ?νη  μαζί μ? α?το?ς ?χουν κα? ?σοι συνηγορο?ν, συνευδοκο?ν ? σιωπο?ν κα? δ?ν διαμαρτ?ρονται.

Τ?λος ?ς πρ?ς τ?ν ?λεκτρονικ? ταυτ?τητα-κ?ρτα το? πολ?τη πο? προετοιμ?ζεται ν? ?κδοθ?, δηλ?νουμε ?ς ?γιορε?τες Μοναχο? ?τι μ? τ?ν χ?ρι το? Χριστο? μας κα? τ?ν βο?θεια τ?ς Παναγ?ας μας, ?φ?σον κανε?ς δ?ν ?μπορε? ν? κ?ν? τ?ποτε χωρ?ς τ?ν ?ν?σχυσιν το? Κυρ?ου, θ? ?γωνισθο?με ?σο ?μπορο?με, ?στε κ?θε καλοπροα?ρετος χριστιαν?ς κα? συν?νθρωπ?ς μας, ν? ?νημερωθ?, ν? ?φυπνισθ?, γι? ν? μ?ν τ?ν δεχθ?, καθ?ς  κα? καν?νας ?γιορε?της μοναχ?ς.

? ?π?φασις φυσικ? ?παφ?εται στ?ν συνε?δησιν ?ν?ς ?κ?στου κα?  ε?ναι προσωπικ?. Δηλ?νουμε ?κ?μη ?τι θ? ?ντισταθο?με μ? κ?θε ν?μιμον τρ?πο, ?κ?μη κα? ?ν ? Διοικο?σα ?κκλησ?α κα? ? ?ερ? Κοιν?της παρασυρθ? κα? μ?ς συστ?σει ?ντ?θετα ?π? ?σα μ?χρι τ?ρα ?χει συστήσει διά ?γκυκλίων, ( Δ.Ι.Σ. 2626/1997 κα? 2641/1998). Δ?ν θ? δεχθο?με τ?ς ν?ες ?λεκτρονικ?ς ταυτ?τητες-κ?ρτα το? πολ?τη κα? θ? χρησιμοποιο?με τ? συμβατικ? μ?σα ταυτοποι?σε?ς μας. (?. Κοινότητα Α.Ο. 22-4/5.5. 2011).

Νικητ?ς θ? ε?ναι ? Χριστός, τό ?σφαγμένον ?ρνίον κα? ?χι ? ?ντίχριστος τ? θηρ?ον, τ? ?πο?ον σ?μερα φα?νεται ν? ?πικρατ? παντο?. ? Χριστ?ς κα? Κ?ρι?ς μας θ? θριαμβε?σ? τελικά κα? μαζ? Του ?σοι τ?ν ?κολο?θησαν κα? δ?ν ?φοβ?θησαν τ? θηρ?ον.

«?δο? ?ρχομαι ταχ?, μακ?ριος ? τηρ?ν το?ς λ?γους τ?ς προφητε?ας… ? καιρ?ς γ?ρ ?γγ?ς… ?ξ?λθεν νικ?ν καί ?να νικ?σ?… Να? ?ρχομαι ταχ?. ?μ?ν, να? ?ρχου, Κ?ριε ?ησο?». ( ?. ?ποκ. ΣΤ? κα? ΚΒ? κεφ.).

Ο? ?πογράφοντες:

Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, ?.Κ.?γίου Χριστοδούλου, ?.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Σάββας Μοναχός, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων ?λαρίων, , ?.Κ.?γίου Μαξίμου  το? ?μολογητο?, , ?.Μ.Κουτλουμουσίου

Μοναχός Δοσίθεος, , ?.Κ.?γίου Μαξίμου  το? ?μολογητο?, ?.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Ε?στράτιος ?ερομόναχος, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός ?ρτέμιος, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Πα?σιος, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Χριστοφόρος, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Δωρόθεος, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός ?εζεκιήλ, ?.Μ.Μ.Λαύρας

?ερομόναχος ?θανάσιος, Δικα?ος ?. Σκήτεως Τιμίου Προδρόμου ?. Μ. Μ. Λαύρας, μετά τ?ς συνοδείας α?το?, (25 μοναχοί)

Μοναχός Χερουβίμ, ?.Κ.?ρχαγγέλων, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων ?ωάννης, ?.Κ.Ε?σοδίων Βίγλας, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Πατάπιος, ?.Κ.Σκέπης τ?ς Θεοτόκου, ?.Μ.Μ.Λαύρας καί τ?ς συνοδίας α?το? (2)

Γέρων Γεώργιος, ?.Κ.Βαρλαάμ καί ?ωάσαφ Βίγλας, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων ?ερομ., ?.Κ.?ναλήψεως Καρυές, ?.Μ.Βατοπεδίου

Γέρων Μελέτιος, ?.Κ.Γενέσιον τ?ς Θεοτόκου, Καψάλα, ?.Μ.Παντοκράτορος

?ερομ. Μακάριος,         «               «           «                  «                        «

Γέρων Ζηνόβιος, ?.Κ.?γίων ?ναργύρων, ?.Μ.Παντοκράτορος

Γέρων Συμεών, ?.Κ.?γίου Συμεών Καυσοκαλύβια,?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός ?σα?ας         «             «                     «                         «

Μοναχός Ε?στάθιος, ?.Κ.?γίου Ε?σταθίου Καυσοκαλύβια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός ?ρμόλαος, Καυσοκαλύβια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων, Καρούλια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων ?θανάσιος,?.?. ?γιος Σάββας, Καρούλια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Σοφρώνιος, ?.?. ?γία Τριάδα, Καρούλια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γρηγόριος Δανιηλαίος μετά τ?ς συνοδίας α?το? (Δανιηλαίοι, 10 μοναχοί) ?.?. ?γιορε?ται Πατέρες, Κατουνάκια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Γεράσιμος, ?.?σ. ?γιος Γεράσιμος, Κατουνάκια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Παντελεήμων ?ερομ., ?.?.?γιος ?ωάννης Θεολόγος, Κατουνάκια, ?.Μ.Μ.Λαύρας.

Γέρων Κύριλλος, ?.?.Ε?αγγελισμός τ?ς Θεοτόκου Κατουνάκια, ?.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Πα?σιος, Καθηγητής, Αθωνιάδα Σχολή

Μοναχός Πα?σιος, Ι.Κ. Αρχαγγέλων Σαββαίων

Γέρων Θωμ?ς ?ερομόν. μετά τ?ς συνοδείας α?το? (Θωμάδες, 4 μοναχοί) ?.Κ.?γίου ?ποστόλου Θωμά, Μικρά ?γία ?ννα, ?.Μ.Μ.Λαύρας.

? συλλογή τ?ν ?πογραφ?ν συνεχίζεται καί θ? ?κδοθο?ν στ?ν ?φημερίδα ?ρθόδοξος Τύπος, στό τε?χος τ?ς Παρασκε?ς 5-2-2016.

Μαζί με τους Αγιορείτες Πατέρες συντάχθηκε ο Κρήτης Ειρηναίος

Πολύ μεγάλη χαρά μας έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κκ Ειρηναίος με την παρακάτω επιστολή. Γνωρίζαμε ότι ο Σεβασμιώτατος διακατέχεται από αγωνιστικό φρόνιμα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά με αυτή του την κίνηση. Ευχόμαστε την ίδια συστράτευση από όλους τους Ιεράρχες μας.

Η άμεση επιβραβευτική απαντητική επιστολή εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κρήτης

Αγαπητοί αδελφοί και Αγιορείτες Πατέρες,

Ελάβαμεν εις την Ι. Αρχιεπισκοπή μας την «Ανοικτή Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων περί Αθέων Νόμων και Κάρτας Πολίτου». Θερμά συγχαρητήρια για την πολύτιμη αυτήν επιστολή σας. Είναι πολύ τιμητικό για εσάς και πολύτιμο να έχετε και να εκφράζετε τις θέσεις εις τις οποίες αναφέρεσθε εις το ευλογημένο κείμενό σας.

Ευχαριστούμε και συγχαίρομε πολύ.

Καλή συνέχεια της ευλογημένης πορείας σας, η οποία είναι πολύ ουσιαστική.

Είμαστε μαζύ σας και συμφωνούμε πλήρως.

Με ευχές και εν Κυρίω αγάπην

† Ο Κρήτης Ειρηναίος

Πηγή: pentapostagma.gr

Σχόλια