Ειδήσεις

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος "Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015-2016" ώστε οι αιτούντες γονείς να δουν τη μοριοδότησή τους και σε ποιους βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς έχουν προσωρινά επιλεγεί να φιλοξενήσουν τα παιδιά τους.

Τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ για το 2015-2016 αναρτήθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με μία ωστόσο αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Συγκεκριμένα δεν αναρτήθηκαν πίνακες με ονόματα αλλά με κωδικούς αριθμούς. Έτσι όσοι έχουν κάνει αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για να δουν τη μοριοδότηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ θα πρέπει να ελέγξουν τα μόριά τους με ειδικό κωδικό που θα παρέχει ειδική εφαρμογή, η οποία θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.

(Μπείτε από εδώ στη συγκεκριμένη εφαρμογή)

Από την εφαρμογή λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα.

Οι ενστάσεις

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail, με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (μέχρι δηλαδή την Πέμπτη 10/9 στις 14:00), σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης», που παρουσιάζεται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

(Μπείτε από εδώ στο έντυπο ένστασης)

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2015 - 2016". Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Για το εμπρόθεσμο της ένστασης, που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που πρωτοκολλείται από την ΕΕΤΑΑ (ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 8/9/2015 -10/09/2015).

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι τη 10η/09/2015 και ώρα 14:00. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Δε θα γίνονται αποδεκτές ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης.

Προσοχή: Στη διαδικασία των ενστάσεων δε θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα η ΕΕΤΑΑ έχει κάνει γνωστό ότι: Κατόπιν της σύζευξης, η ΕΕΤΑΑ δύναται, στην περίπτωση που δύο αδέλφια έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές δομές, να τα τοποθετήσει στην ίδια δομή κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προβλεπόμενης ποσόστωσης (παρ. 2.3.1.), κατόπιν και της συναίνεσης της δομής και εφόσον η δομή αυτή καλύπτει την αντίστοιχη κατηγορία θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μόρια που συγκεντρώνει η ωφελούμενη θα πρέπει να επιτρέπουν την τοποθέτηση και του δεύτερου παιδιού στην ίδια δομή.

Σχόλια