Ειδήσεις

Από αύριο οι αιτήσεις για το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2015, όπως ανακοίνωσε η Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, όπου και οι υποψήφιοι του Ηρακλείου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

1. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 09-05-2015 και η Κυριακή 10-05-2015.

2. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Πέμπτη 19-02-2015 και διαρκεί έως και την Δευτέρα 09-03-2015.

3. Σε αυτή την εξεταστική περίοδο θα εξεταστούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Α (Α1-Α2), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, και Ισπανική, Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, και Ισπανική καθώς και το επίπεδο Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και  Ισπανική.

Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν ως εξής:

Διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Γ (Γ1-Γ2):

ΑΓΓΛΙΚΗ: σε όλα τα εξεταστικά κέντρα

ΓΑΛΛΙΚΗ: σε όλα τα εξεταστικά κέντρα  

ΙΤΑΛΙΚΗ: σε όλα τα εξεταστικά κέντρα  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Ρόδος

ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου στην οδό Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος) από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά

4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. 14420/ΚΒ/ 2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.:

Α) Ειδικό έντυπο "Aίτηση" (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος. Η Αίτηση διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

Β) Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Γ) Ένα παράβολο Δημοσίου (e-paravolo- εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr), όπως προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2),

β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).

Σε περίπτωση που η κατά τόπους αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει εκδώσει έντυπο παράβολο, θα γίνεται δεκτό. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή στις 9-3-2015, γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη πληρωμής του e-paravolo.  

Δ) Αποδεικτικό ταυτότητας υποψηφίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 τ.Α' 23-12-08) τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις δημόσιες Αρχές είναι:

1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής,

2. Το διαβατήριο

3. Η άδεια οδήγησης

4. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99 σύμφωνα με την οποία «η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές».    

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης-καταχώριση αιτήσεων

5. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους, καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει.

Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα η καταχώριση θα έχει ως εξής:

α) Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση και του αποδίδεται ένας κωδικός εφόσον στην περιοχή εξέτασης που δηλώνει λειτουργεί εξεταστικό κέντρο για όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα.

β) Ο υποψήφιος υποβάλλει δύο αιτήσεις και του αποδίδονται δύο κωδικοί εφόσον δε λειτουργεί εξεταστικό κέντρο στην περιοχή εξέτασης που επιλέγει και για τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες και/ή επίπεδα που δηλώνει. Για παράδειγμα, εφόσον υποψήφιος δηλώσει ότι επιθυμεί να εξεταστεί για το επίπεδο Β στην Αγγλική, που εξετάζεται σε όλες τις περιοχές και για το επίπεδο Γ στη Γερμανική, που δεν εξετάζεται σε όλες τις περιοχές, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει διαφορετικές περιοχές εξέτασης οπότε θα υποβάλει δύο αιτήσεις και θα του αποδοθούν δύο κωδικοί.

Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και επιπέδου δε γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λανθασμένη καταχώριση από τη Δ.Δ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με ηλεκτρονική επιστολή, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση.

Τα εξεταστικά κέντρα

6. Στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου 2015 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του επισυναπτόμενου πίνακα. Ο πίνακας αυτός ξεκινάει από τη δεύτερη σελίδα της αίτησης την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές όπου θα οριστούν εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις περιοχές αυτές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη θέση 17 τον κωδικό της περιοχής αυτής (ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).

7. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές δεξιότητες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 16 της αίτησης και όχι την θέση 17. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία 12-16 της αίτησης. Εφόσον στα πεδία 14 και/ή 15 έχουν απαντήσει θετικά, τότε στο σύστημα θα επιλέγεται το συγκεκριμένο πεδίο. Ειδάλλως το πεδίο θα παραμένει κενό. Προσοχή: Η παροχή βοηθού εξέτασης (πεδίο 14) χορηγείται στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν  προβλήματα οράσεως, ακοής, γραφής κινητικότητας. Ο επιπλέον χρόνος εξέτασης (πεδίο 15) δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο διαλείμματος μεταξύ της εξέτασης δύο ενοτήτων.      

8. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 4 σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν σε δύο φύλλα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τεσσάρων σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις τέσσερις σελίδες, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.

9. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή σε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σας προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

10. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ αποδίδεται επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό της περιοχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης του στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε.

Δικαιολογητικά ατόμων με ειδικές δεξιότητες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Οι υποψήφιοι με ειδικές δεξιότητες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα ανάλογα με τη διάγνωση της γνωμάτευσης που προσκομίζουν. Επισημαίνεται ότι:

α) Οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές γνωματεύσεις ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.4186/2013 οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή/και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων έχουν μόνιμη ισχύ.

β) Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας "Κατανόηση προφορικού λόγου".

Αντίστοιχα οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας στην ενότητα "Παραγωγή προφορικού λόγου" και οι υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή ή με δυσλεξία ή συναφές πρόβλημα στην εξέταση της ενότητας "Παραγωγή γραπτού λόγου".

γ) Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία Διεύθυνση του υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 10 της παρούσης.

δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των θεμάτων και των απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους ή δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα σε κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις, θα πρέπει να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο.

Προσοχή ώστε να επιλέγονται απαντήσεις σε όλα τα προς συμπλήρωση πεδία και να καταχωρίζονται στο σύστημα διότι ειδάλλως δυσχεραίνεται η επεξεργασία των αιτήσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων (βλ. παρακάτω) έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του υπουργείου με ξεχωριστό δελτίο Τύπου, μετά την έγκρισή του από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και το Πρόγραμμα των Εξετάσεων και από τις ιστοσελίδες: http://www.minedu.gov.gr και http://dide.ira.sch.gr/  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Μαΐου 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2015

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Ισπανική

Αγγλική

Γερμανική

Ιταλική

Γαλλική

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8:00 - 8:40

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

40'

8:55 - 10:00

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

65'

10:00 - …

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Δεν προσδιορίζεται

10:15 - 10:40

Α, ενότητα 3

15'-25'

10:50 - 11:15

Α, ενότητα 3

15'-25'

11:25 - 11:50

Α, ενότητα 3

15'-25'

12:00 - 12:25

Α, ενότητα 3

15'-25'

12:35 - 13:00

Α, ενότητα 3

15'-25'

13:30 - 15:30

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

120'

15:45 - 17:45

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

120'

18:00 - 18:30

Γ, ενότητα 3

25'-30'

18:40 - 19:10

Γ, ενότητα 3

25'-30'

19:20 - 19:50

Γ, ενότητα 3

25'-30'

20:00 - 20:30

Γ, ενότητα 3

25'-30'

20:40 - 21:10

Γ, ενότητα 3

25'-30'

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2015

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Αγγλική

Γερμανική

Ιταλική

Γαλλική

Ισπανική

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8:30 - 9:55

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

85'

10:00 - …

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Δεν προσδιορίζεται

10:10 - 11:35

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

85'

11:50 - 12:20

Β, ενότητα 3

20'-30'

12:30 - 13:00

Β, ενότητα 3

20'-30'

13:10 - 13:40

Β, ενότητα 3

20'-30'

13:50 - 14:20

Β, ενότητα 3

20'-30'

14:30 - 15:00

Β, ενότητα 3

20'-30'

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015

Περιφέρειες

Περιοχή

Εξεταζόμενες γλώσσες  επιπέδων Α(Α1&Α2), Β(Β1&Β2)  

Εξεταζόμενο επίπεδο Γ(Γ1-Γ2)

Κωδικός περιοχής

ATTIKHΣ

Α' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

201

Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

210

Γ'ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

215

Δ' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

221

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

230

 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

317

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

316

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

313

 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

301

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά

305

ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

299

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

295

 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

291

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

294

 ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

267

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

270

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά- Γερμανικά -Ιταλικά

281

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

284

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

289

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

272

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

254

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

263

ΑΧΑΪΑΣ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

249

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

      ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

278

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

     ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

275

ΕΥΒΟΙΑΣ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

273

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

259

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

257

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

236

ΧΙΟΥ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

238

ΣΑΜΟΥ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά -Ιταλικά

237

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

239

ΡΟΔΟΥ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά- Γερμανικά -Ιταλικά

244

ΚΩ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

245

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

              ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά

323

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ

Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά

319

Σχόλια