Αυλαία στη δημοπράτηση εμβληματικού έργου ύψους 53 εκατ. ευρώ στην Ιεράπετρα

Οικονομία
Αυλαία στη δημοπράτηση εμβληματικού έργου ύψους 53 εκατ. ευρώ στην Ιεράπετρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυλαία ρίχνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη δημοπράτηση ενός αντιπλημμυρικού - υδρευτικού έργου συνολικού προϋπολογισμού ύψους 53 εκατ. ευρώ για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων του ταμιευτήρα Μπραμιανών, την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λυγιάς και έργα του νέου φράγματος στο Μύρτο

Σε “τροχιά” υλοποίησης μπαίνει πλέον το σύνθετο αντιπλημμυρικό-υδρευτικό έργο στην περιοχή της Ιεράπετρας, που περιλαμβάνει την κατασκευή συμπληρωματικών έργων του ταμιευτήρα Μπραμιανών, την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λυγιάς και έργα του νέου φράγματος στο Μύρτο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών άναψε το ''πράσινο φως'' για την δημοπράτηση του σημαντικού έργου,  εγκρίνοντας μαζί με την διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού και τη δέσμευση δαπάνης ύψους  53,5 εκατομμυρίων  ευρώ (το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης) ενώ παράλληλα προχώρησε στον επίσημο χαρακτηρισμό του έργου ως  εθνικού επιπέδου, ειδικού  και σημαντικού.

Με τα συνδυαστικά αυτά εγγειοβελτιωτικά-αντιπλημμυρικά έργα θα “θωρακιστεί” απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, ενώ συνάμα θα διασφαλιστεί για τις επόμενες δεκαετίες η άρδευση μιας ιδιαίτερα παραγωγικής περιοχής 60.000 στρεμμάτων.

Η απόφαση του υπουργείου Υποδομών

''-Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 53.500.000,00 € σε βάρος του ενάριθμου

έργου 2021ΤΑ77100005 της ΣΑΤΑ 771, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ,

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ».  

-Εγκρίνουμε για την ως άνω σύμβαση έργου, την προσφυγή στην ανοικτή διαδικασία του

άρθρου 27 του Ν.4412/2016, άνω των ορίων του άρθρου 5, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εγκρίνουμε τον χαρακτηρισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και σημαντικό σύμφωνα με την

παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245Α’/1977).

-Εγκρίνουμε τη Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης της ως άνω σύμβασης, όπως αυτά

συντάχθηκαν από την Δ/νση Δ19''. 

Φορείς λειτουργίας ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και η αντιπεριφέρεια Λασιθίου

Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης των έργων των φραγμάτων Μπραμιανού και Μύρτου

ορίζεται ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και για τα αντιπλημμυρικά έργα Φορέας Λειτουργίας και

Συντήρησης ορίζεται η Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕ Λασιθίου. Η Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕ Λασιθίου

διατηρεί στο ακέραιο και ασκεί στο σύνολο τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας του

Ν.3852/2010, ήτοι έργα και μελέτες επεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρηση,

καθαρισμό και αστυνόμευσης των ρεμάτων, μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου του ως άνω

έργου. Διευκρινίζεται επίσης ότι την αρμοδιότητα επεμβάσεων, αστυνόμευσης και καθαρισμού

και των κλειστών τμημάτων των ρεμάτων θα έχει η Περιφέρεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το

Ν.3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων)

ρεμάτων'' αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών για την έγκριση της δημοπράτησης του έργου.

Η ταυτότητα του σύνθετου υδρευτικού-αντιπλημμυρικού έργου

Το σύνθετο έργο αφορά στην κατασκευή βελτιωτικών έργων στο υπάρχον φράγμα Μπραμιανών, στην κατασκευή νέου φράγματος στο Μύρτο και έργα αποταμιευτήρα για παροχή ύδατος (για άρδευση και περιβαλλοντικούς λόγους).

Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί σημαντικά το υδατικό δυναμικό του ταμιευτήρα Μπραμιανών, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του υδάτινου στοιχείου της ευρύτερης περιοχής του νομού Λασιθίου, καθώς και να προστατευτούν αντιπλημμυρικά οι κατάντη περιοχές.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

α) Την κατασκευή του φράγματος Μύρτου (χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 38 μ. από τη θεμελίωση),

β) Την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων Μπραμιανών και Διαβατών και κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρα Λυγιάς) και

γ) Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στο φράγμα Μπραμιανών (κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News