Συντάξιμα έτη: Ξεκαθαρίζει το καθεστώς αναγνώρισης τους

Οικονομία
Συντάξιμα έτη: Ξεκαθαρίζει το καθεστώς αναγνώρισης τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο e- ΕΦΚΑ κάνεις σαφείς τις δυνατότητες των ασφαλισμένων οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης, εφόσον κλείσουν τα 67 έτη τους να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης προκειμένου να βγουν στη σύνταξη

Ξεκαθαρίζει το «καθεστώς» αναγνώρισης υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξη, αλλά και τη νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης. Με την έκδοση διαδοχικών εγκυκλίων, ο e-ΕΦΚΑ κάνει σαφείς τις δυνατότητες των ασφαλισμένων οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης, εφόσον κλείσουν τα 67 έτη τους, να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης προκειμένου να βγουν στη σύνταξη.

Επίσης, σε όσους έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, για διάστημα μέχρι τρία έτη από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Εξάλλου, ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

Πιο αναλυτικά:

  1. Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

Συγκεκριμένα, δίνονται δύο δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη. Ειδικότερα:

- Δίδεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η/12/2022, να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.

- Δίδεται δυνατότητα σε όσους έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, για διάστημα μέχρι τρία έτη από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

  • Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης

Υπακτέα πρόσωπα: Δικαιούχοι για την εν λόγω αναγνώριση είναι ασφαλισμένοι σε πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης

Προκειμένου οι ανωτέρω ασφαλισμένοι να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η/12/2022.

- Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους π. Φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

- Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση/δραστηριότητα και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

- Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

- Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Να μη δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

- Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Η αναγνώριση γίνεται προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.

Υπολογισμός εισφοράς αναγνώρισης

Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, που αντιστοιχούν στον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, με βάση το ισχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Δεν προβλέπεται έκπτωση, ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών, και προκειμένου να καταστεί ισχυρός ο χρόνος, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

Διαδικασία

Το αίτημα αναγνώρισης μισθωτών και μη μισθωτών υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης του τόπου κατοικίας, εκτός από την περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών (π. ΟΑΕΕ), που το αίτημα υποβάλλεται στην Τοπική Διεύθυνση της έδρας της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ακολουθεί έλεγχος προϋποθέσεων και έκδοση σχετικής απόφασης.

  • Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

Υπακτέα πρόσωπα: Στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης της ανωτέρω διάταξης μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι σε π. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή είναι οι ακόλουθες:

- Να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

- Να έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας όσον αφορά τους μισθωτούς ή 20 μήνες όσον αφορά τους μη μισθωτούς εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

- Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Τα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών, εφόσον ενημερωθούν για αίτημα υπαγωγής, θα προβαίνουν σε έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής, θα εκδίδουν σχετική απόφαση και θα παρακολουθούν την όλη διαδικασία.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός χρόνος ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης

Θεσμοθετείται ειδική ρύθμιση για τη νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης των προσώπων που καλόπιστα είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δε συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις ασφάλισης.

Προϋποθέσεις

Για να νομιμοποιηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί λανθασμένα, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- Πραγματική ύπαρξη απασχόλησης, ιδιότητας ή επαγγέλματος.

- Υπαγωγή στην ασφάλιση των π. φορέων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών χωρίς οι ασφαλισμένοι να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των π. φορέων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών.

- Καλόπιστη υπαγωγή στην ασφάλιση των π. φορέων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών, δηλαδή ανυπαρξία απατηλής ενέργειας ή συμπεριφοράς τόσο κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση, όσο και κατά τη συνέχιση.

- Καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και ανεπιφύλακτη είσπραξή τους από τους π. φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς.

- Μη αμφισβήτηση από τον e-ΕΦΚΑ του χρόνου ασφάλισης στον π. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, εντός πενταετίας από την καταβολή και είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.

- Μη έκδοση απόφασης διαγραφής (για τους μη μισθωτούς).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News