Μικρή παράταση στην υποβολή προσφορών για το εμβληματικό έργο φράγματος στην Ιεράπετρα

Λασίθι
Μικρή παράταση στην υποβολή προσφορών για το εμβληματικό έργο φράγματος στην Ιεράπετρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η προγραμματισμένη υποβολή προσφορών για το σύνθετο υδρευτικό και αντιπλημμυρικό έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 53,5 εκατ. ευρώ στην Ιεράπετρα μεταφέρθηκε για τις 26 Ιανουαρίου

Σε 10 μέρες θα “κληρώσει” τελικά για το προωθούμενο σύνθετο αντιπλημμυρικό-υδρευτικό έργο στην περιοχή της Ιεράπετρας, που περιλαμβάνει την κατασκευή συμπληρωματικών έργων του ταμιευτήρα Μπραμιανών, την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λυγιάς και έργα του νέου φράγματος στον Μύρτο.

Η προγραμματισμένη για χθες υποβολή προσφορών δεν έλαβε τελικά χώρα, καθώς το υπουργείο Υποδομών έδωσε την τελευταία στιγμή νέα παράταση (είναι η 2η στη σειρά), μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 26 Ιανουαρίου, με αντίστοιχη επίσης μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των όποιων προσφορών κατατεθούν για την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή για τις 27 Ιανουαρίου.

Η παράταση, όπως εξηγεί πάντως το υπουργείο, δόθηκε για υπηρεσιακούς καθαρά λόγους, δίχως να συντρέχει κάποιος άλλος λόγος ανησυχίας για το σημαντικό προωθούμενο έργο, ύψους 53,5 εκατομμυρίων ευρώ...

Η απόφαση για τη νέα παράταση

«Επειδή υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη για ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών Αποφασίζουμε: Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο “Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ταμιευτήρα Μπραμιανού, αντιπλημμυρικών έργων Γρα Λυγιάς και φράγματος Μύρτου Π.Ε. Λασιθίου Κρήτης”, με α.α. διαγωνισμού 192839 ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα, για την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.», αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών για την ολιγοήμερη αυτή παράταση στην υποβολή προσφορών για το σημαντικό εγγειοβελτιωτικό έργο στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Το προφίλ του έργου

Το σύνθετο έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 53,5 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,14 εκατ. ευρώ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η διάρκεια κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το σύνθετο έργο αφορά στην κατασκευή βελτιωτικών έργων στο υπάρχον φράγμα Μπραμιανών, στην κατασκευή νέου φράγματος στον Μύρτο και έργα αποταμιευτήρα για παροχή ύδατος (για άρδευση και περιβαλλοντικούς λόγους).

Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί σημαντικά το υδατικό δυναμικό του ταμιευτήρα Μπραμιανών, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του υδάτινου στοιχείου της ευρύτερης περιοχής του νομού Λασιθίου, καθώς και να προστατευτούν αντιπλημμυρικά οι κατάντη περιοχές.

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

α) Την κατασκευή του φράγματος Μύρτου (χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 38 μ. από τη θεμελίωση),

β) Την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων Μπραμιανών και Διαβατών και κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρα Λυγιάς) και

γ) Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στο φράγμα Μπραμιανών (κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς).

Με τα συνδυαστικά αυτά εγγειοβελτιωτικά-αντιπλημμυρικά έργα θα “θωρακιστεί” απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, ενώ συνάμα θα διασφαλιστεί για τις επόμενες δεκαετίες η άρδευση μιας ιδιαίτερα παραγωγικής περιοχής 60.000 στρεμμάτων.

Φορείς λειτουργίας

Φορέας λειτουργίας και συντήρησης των έργων των φραγμάτων Μπραμιανών και Μύρτου έχει οριστεί ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και για τα αντιπλημμυρικά έργα φορέας λειτουργίας και συντήρησης ορίζεται η Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε. Λασιθίου. Η Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε. Λασιθίου διατηρεί στο ακέραιο και ασκεί στο σύνολο τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας του Ν. 3852/2010, ήτοι έργα και μελέτες επεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρηση, καθαρισμό και αστυνόμευση των ρεμάτων, μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου τού ως άνω έργου.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι την αρμοδιότητα επεμβάσεων, αστυνόμευσης και καθαρισμού και των κλειστών τμημάτων των ρεμάτων θα έχει η Περιφέρεια, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων.

Πολλαπλά τα οφέλη για την περιοχή

Τα αντιπλημμυρικά έργα του Λασιθίου θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των ρεμάτων Μπραμιανών και Διαβατών, επιτυγχάνοντας την ασφαλή αποχέτευση των όμβριων υδάτων της εξεταζόμενης περιοχής, την αντιπλημμυρική προστασία των παραρεμάτιων περιοχών, καθώς και τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών κατά τη διόδευση των πλημμυρών από το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Ταυτόχρονα, η οριοθέτηση των περιοχών των ρεμάτων θα συμβάλει στον περιορισμό των καταπατήσεων και στην προστασία της φυσικής διατομής, όπου υπάρχει.

Σκοπός των έργων είναι η αύξηση των δυνατοτήτων παροχέτευσης αρδευτικού νερού στην περιοχή της Ιεράπετρας, με πιθανή επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων. Παράλληλα, τα έργα του φράγματος Μύρτου θα επιδράσουν ευνοϊκά στις κατάντη περιοχές, με την ανάσχεση των πλημμυρικών αιχμών και τον εμπλουτισμό της υπόγειας υδροφορίας της κατάντη ευρείας κοίτης του χειμάρρου με την πρόβλεψη της οικολογικής παροχής, ώστε να λειτουργήσει με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και το προβλεπόμενο κατάντη υπόγειο διάφραγμα.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News