Stauros_Koutavia

Μαρία Τσιμητάκη: Για τις βιώσιμες θέσεις εργασίας μίλησε η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ηρακλείου

Ηράκλειο
Μαρία Τσιμητάκη: Για τις βιώσιμες θέσεις εργασίας μίλησε η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ηρακλείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ηρακλείου, κ. Μαρία Τσιμητάκη με τον συνδυασμό «Για την Κρήτη μας», μίλησε για τις βιώσιμες θέσεις εργασίας

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης για την Κρήτη του 2030 είναι η εφαρμογή ενός πλέον βιώσιμου μοντέλου της αγοράς με την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όρους βιωσιμότητας προκειμένου για την ενδυνάμωση της μελλοντικής απασχόλησης και της οικονομικής και κοινωνικής  ανάπτυξης με ίση κατανομή του πλούτου.

Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει όλους τους μηχανισμούς  για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας  δημιουργώντας ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό, χωρίς αποκλεισμούς, μπροστά σε εγχώριες, και παγκόσμιες προκλήσεις.

Η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας των εργαζομένων για τη συνεχή ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους σε νέες εξειδικεύσεις και ειδικότητες προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε  προβλέψιμες προκλήσεις μέσω της εφαρμογής του στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδιασμού και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης - είναι προφανής για την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, ανατρέποντας τις τάσεις του brain drain..

Η περιφέρεια Κρήτης έχοντας εξασφαλίσει 37 εκ. Ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους θα χρηματοδοτηθούν:

• τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης

• η κοινωνική επιχειρηματικότητα

• τα υπαχθέντα επιχειρηματικά σχέδια ενώ προωθούνται όσο το δυνατό περισσότερα

Παράλληλα μέσω του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας προγραμματίζεται σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με την:

• ενίσχυση της συνεργασίας των κρητικών επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού

• δημιουργία κόμβου καινοτομίας στην Κρήτη

• στήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με στοχευμένες δράσεις κατάρτισης.

Η “κρίσης της εποχιακής απασχόλησης” είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα του εισοδήματος των εργαζομένων αλλά και το μέλλον του τουρισμού και της οικονομίας μας.

Δεσμεύομαι προσωπικά εφόσον εκλεγώ να προσπαθήσω να ενισχύσω την δίκαιη επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται κυρίως με την απασχόληση, μέσα από την δυνατότητα παρέμβασης της Περιφέρειας Κρήτης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική των διεκδικήσεων μας.

Η ευαισθητοποίησή μου, λόγω της πολυετούς ενασχόλησής μου με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εξατομικευμένα, για την εργασιακή επανένταξή τους και την άρση των εμποδίων του κοινωνικού αποκλεισμού είναι το κίνητρό μου για την κοινωνική αλλαγή και την ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.

Ακολουθεί η ομιλία

Μετά από κρίσιμες συγκυρίες και κρίσεις_όπως της πανδημικής κρίσης του Covid19_ της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, οι κυβερνήσεις παγκόσμια υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις κοινωνίες να εξετάσουν στρατηγικά και επιτακτικά τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας ζωής όπως και της διασφάλισης του μέλλοντος του πλανήτη για έναν βιώσιμο μετασχηματισμό της ίδιας της αγοράς εργασίας.

Τι σημαίνει αυτό;

Την εφαρμογή ενός πλέον βιώσιμου μοντέλου της αγοράς με την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όρους βιωσιμότητας προκειμένου για την ενδυνάμωση της μελλοντικής απασχόλησης και της οικονομικής και κοινωνικής  ανάπτυξης με ίση κατανομή του πλούτου.

Stauros_Koutavia

Βιώσιμη οικονομία, κυκλική οικονομία, βιώσιμες θέσεις εργασίας για τους πολλούς είναι οι νέες διαστάσεις και αποτελούν τις βάσεις του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης για την Κρήτη του 2030_ημερομηνία ορόσημο για την παγκόσμια αειφορεία που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις στρατηγικές και  δράσεις προκειμένου να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό, χωρίς αποκλεισμούς, μπροστά σε εγχώριες, και παγκόσμιες προκλήσεις.

Η Περιφέρεια Κρήτης, διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς κυρίως μέσω του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να συμβάλλει στην  Ποιοτική Ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας  που οδηγεί σε βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, (ειδικά σε ότι αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες και καινοτομίας).

Η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας των εργαζομένων για τη συνεχή ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους σε νέες εξειδικεύσεις και ειδικότητες προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε  προβλέψιμες προκλήσεις μέσω της εφαρμογής του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  είναι προφανής για την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, ανατρέποντας τις τάσεις του brain drain..

Στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2024-2028 δίνεται έμφαση στους εδραιωμένους τομείς εξειδίκευσης όπως του Τουρισμού με το άνοιγμα νέων διεθνών αγορών όπως της Ασίας, Αμερικής, Ωκεανίας, Αραβικού Κόλπου, του Πολιτισμού και της Αγροδιατροφής συνδεόμενοι τομείς οικονομικά και αλληλοτροφοδοτούμενοι.

Επίσης έχουν εισαχθεί δύο τομείς εξειδίκευσης με σαφέστερο προσανατολισμό στην καινοτομία “κλειδί για το μέλλον της απασχόλησης”, αυτοί των «ψηφιακών τεχνολογιών» και της «βιώσιμης χρήσης των πόρων» που είναι ταυτόχρονα και οριζόντιοι καταλύτες για το σύνολο των τομέων της εξειδίκευσης

Συγκεκριμένα η Π.Κ. εχοντας εξασφαλίσει 37 εκ. Ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδοτούνται:

• επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης

• στηρίζεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα

• υλοποιούνται τα υπαχθέντα επιχειρηματικά σχέδια και προωθούνται όσο το δυνατό περισσότερα

Παράλληλα μέσω του  Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας προγραμματίζεται σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με την:

• ενίσχυση της συνεργασίας των κρητικών επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού

• δημιουργία κόμβου καινοτομίας στην Κρήτη

• στήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με στοχευμένες δράσεις κατάρτισης.

Το φαινόμενο της “κρίσης της εποχιακής απασχόλησης” που διανύουμε τα τελευταία χρόνια κυρίως μετά την εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων με το ταμείο ανεργίας να έχει μειωθεί από 125 σε 80 ημέρες κυρίως προκάλεσε την πληθώρα προσφορά θέσεων εργασίας και την μειωμένη ζήτηση γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα του εισοδήματος των εργαζομένων αλλά και το μέλλον του τουρισμού και της οικονομίας μας.

Δεσμεύομαι προσωπικά εφόσον εκλεγώ να προσπαθήσω να ενισχύσω την δίκαιη επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται κυρίως με την απασχόληση, μέσα από την δυνατότητα παρέμβασης της Περιφέρειας Κρήτης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική των διεκδικήσεων μας.

tsimitaki

Η ευαισθητοποίησή μου, λόγω της πολυετούς ενασχόλησής μου με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εξατομικευμένα, για την εργασιακή επανένταξή τους και την άρση των εμποδίων του κοινωνικού αποκλεισμού είναι το κίνητρό μου για την κοινωνική αλλαγή και την ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.

Οι προγραμματικές δράσεις στους παραπάνω τομείς σε συνδυασμό με την υλοποίηση των μεγάλων έργων, του νέου αεροδρομίου Καστελίου, του ΒΟΑΚ, της ισόρροπης ανάπτυξης του νότιου και του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης μέσω της ασφαλούς σύνδεσής τους και η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη για μια Κρήτη δυναμική, βιώσιμη, ευφυή, με κοινές αξίες και κοινωνική συνοχή, δημιουργική με ταυτότητα και αυτοπεποίθηση.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News