ΧΡΥΣΗ

Απαγορεύσεις για ακόμη 2 χρόνια στη νήσο Χρυσή - Τι αναφέρει το νέο ΦΕΚ

Κρήτη
Απαγορεύσεις για ακόμη 2 χρόνια στη νήσο Χρυσή - Τι αναφέρει το νέο ΦΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη, που είναι πλέον δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου

Το θέμα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την προστασία της νήσου Χρυσής που έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιπαραθέσεις στην Ιεράπετρα  , με υποστηρικτές και πολέμιους , παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος κ Θ. Σκυλακάκη για άλλα δυο χρόνια.

Το θέμα έχει τεθεί στον προεκλογικό διάλογο και αποτελεί  σημείο τριβής μεταξύ του νυν δημάρχου και εκ νέου υποψηφίου δημάρχου Ιεράπετρας κ Θεοδόση Καλαντζάκη και του υποψηφίου δημάρχου και πρώην αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ Γιάννη Γουλιδάκη.

ΧΡΥΣΗ

Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη, που είναι πλέον δημοσιευμένη σε ΦΕΚ,  δημοσιεύτηκε στις  14 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με αυτήν, παρατείνεται για δύο χρόνια η απόφαση που εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης για την προστασία της νήσου Χρυσής και παράλληλα  διατηρεί την αρμόδια Επιτροπή που έχει τον συντονιστικό ρόλο εφαρμογής του σχεδίου δράσης .

Η απόφαση όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ: Παρατείνεται για δύο (2) έτη από τη λήξη της, η ισχύς τής υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/17.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης» (Δ’ 617)

ΧΡΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/94379/3249 (1)

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/

ΔΔΦΠΒ/79116/2511/17.09.2021 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός όρων και περιο-

ρισμών για την προστασία, διατήρηση και δια-

χείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας

περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου

Δράσης» (Δ’ 617).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία

του περιβάλλοντος» (Α’ 160) και ιδίως της παρ. 6, όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 178 του

ν. 5037/2023 (Α’ 78).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα

(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την

παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θε-

σμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και

λοιπές διατάξεις» (Α’ 67).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834

π.ε./5-5-1976 απόφασης «Περί χαρακτηρισμού περιο-

χών της Ανατολικής Κρήτης ως αρχαιολογικών χώρων»

(Β’ 699).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83607/2735/

28-12-1981 υπουργικής απόφασης «Κήρυξη Χρυσής νή-

σου (Γαϊδουρονήσι) Ιεράπετρας ως τοπίου ιδιαιτέρου

φυσικού κάλλους» (Β’ 50/1982).

8. Την υπ’ αρ. 5/66135/13.09.1983 απόφασης του

Υπουργού Γεωργίας «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηρα-

μάτων στο νησί Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι περιοχής Δήμου

Ιεράπετρας» (Β’ 562).

9. Το άρθρο 9 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βι-

οποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 60), με βάση το

οποίο η περιοχή «ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ» ανήκει στο δίκτυο

NATURA 2000 ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» με κωδικό

GR 4320003.

10. Την υπό στοιχεία μελ. 25/2015 Ειδική Περιβαλλο-

ντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) της Νήσου Χρυσή, θεωρημένη από

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας.

11. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/

17.09.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός

όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση

και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας

περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης»

(Δ’ 617).

12. Την ανάγκη παράτασης διάρκειας των θεσπισμένων

μέτρων για την αποτελεσματική προστασία και ελέγχου

επεμβάσεων και δραστηριοτήτων που ενδέχεται να επιφέ-

ρουν βλαπτική επίδραση στα χερσαία και θαλάσσια οικο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Σεπτεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 738

7677

συστήματα της Ν. Χρυσής, έως την επικείμενη ολοκλήρω-

ση της ήδη εκκινήσασας διαδικασίας χαρακτηρισμού της

περιοχής ως προστατευόμενης, με βάση τις διατάξεις της

παρ 2 του άρθρου 178 του ν. 5037/2023 (Α’ 78).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/87106/2151/

23.08.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-

μικών Υπηρεσιών ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία δεν

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-

λογισμού και των εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠΕΝ,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Παρατείνεται για δύο (2) έτη από τη λήξη της, η ισχύς τής

υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/17.09.2021

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Καθο-

ρισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, δια-

τήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θα-

λάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου

Δράσης» (Δ’ 617).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News