Κρήτη - ΟΣΔΕ: «Ψίχουλα» οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους

Κρήτη
Κρήτη - ΟΣΔΕ: «Ψίχουλα» οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να ήταν και σε υψηλότερα επίπεδα» ήταν το πρώτο σχόλιο του κτηνιάτρου-ερευνητή και πρώην προέδρου του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέκου Στεφανάκη

Χαμηλότερο των πραγματικών αναγκών της αιγοπροβατοτροφίας της Κρήτης ήταν και στην παρούσα Κοινή Αγροτική Πολιτική το ποσό που ανακοινώθηκε χθες για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του πρόβειου και του αίγειου κρέατος, που θα ανέρχεται σε ετήσια βάση στα 64.862.472 ευρώ.

«Θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να ήταν και σε υψηλότερα επίπεδα» ήταν το πρώτο σχόλιο του κτηνιάτρου-ερευνητή και πρώην προέδρου του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέκου Στεφανάκη.

«Η Κρήτη ήταν και παραμένει αδικημένη», τόνισε, ενώ για την αναλογία του ενός ζώου προς 100 κιλά γάλα ανά έτος «είναι ένας όρος», όπως είπε, «σκληρός για την εκτατική κτηνοτροφία, αλλά απολύτως εφικτός για τις εκσυγχρονισμένες μονάδες του νησιού, αφού μπορούν και φτάνουν τα 150 κιλά ανά 100 ζώα»!

Συγκεκριμένα, ενόψει του ανοίγματος του ΟΣΔΕ 2023, ο υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Τσακίρης υπέγραψε και έδωσε στη δημοσιότητα χθες την εφαρμοστική εγκύκλιο για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο αιγοπρόβειο κρέας.

Αναφορικά με τους δικαιούχους, όπως αναφέρεται αυτοί είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 • Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με τον ορισμό που περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, για την ΚΑΠ 2023-2027 και την υπό στοιχεία Υ.Α. 519/135068/2023 “Καθορισμός οριζόντιων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027” (Β’ 3071).
 • Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.
 • Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας (με προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος), είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης συμμετέχουν στο καθεστώς, εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης “Άρτεμις” στον ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
 • Συμμετέχουν σε πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (AKIS), μετά την 1η/1/2025.

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο ΟΠΣΚ, προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης υποχρεούνται:

 • Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε έτους, σε σχετικό πεδίο της αίτησης, στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του κτηνοτρόφου συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του εκτελεστικού καν. (Ε.Ε.) 2022/1173 και της παρ. 1.2 του παραρτήματος της υπ’ αρ. 1040/2023 (Β’ 2179) Υπουργικής Απόφασης, ο κτηνοτρόφος μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει αιτήσεις ενίσχυσης πριν από την προθεσμία που θα οριστεί από εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προβατίνων ή/και αιγών, που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης της εν λόγω εκμετάλλευσης στο ΟΠΣΚ.
 • Να τηρούν τις διατάξεις περί αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων σύμφωνα με το μέρος IV τίτλος Ι κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/429, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων στα οποία χορηγείται η συνδεδεμένη στήριξη:

 • Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 3 και τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης.
 • Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος και αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών, η οποία πρέπει να είναι 100:1.
 • Ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθεισών για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

«Αδικημένη ξανά η Κρήτη» - Σκληρό νούμερο τα 100 κιλά γάλα ανά ζώο το έτος

Ο κτηνίατρος-ερευνητής και πρώην πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ Αλέκος Στεφανάκης λέει στη “Νέα Κρήτη”: «Έχουν δώσει πάρα πολύ βάρος στις συνδεδεμένες για να υπάρξει προσανατολισμός. Αλλά η Κρήτη με τα στρέμματα, με τον τρόπο που μοιράστηκαν τα χρήματα κ.λπ. είναι αδικημένη. Έχουν ευνοηθεί τα μέγιστα οι μονοετείς καλλιέργειες σε βάρος των πολυετών. Και έχουν αδικηθεί μεγάλες εκτάσεις σε πολυετείς καλλιέργειες. Εκεί έχει γίνει από την αρχή μια λάθος προσέγγιση, η οποία έχει επιπτώσεις στα χρήματα που δικαιούται η Κρήτη».

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση του γάλακτος σε αντίθεση με το παρελθόν, όπως ξεκαθαρίζει ο Αλέκος Στεφανάκης, «είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εννοείται και οι εταιρείες οι οποίες παραλαμβάνουν γάλα και το πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι νόμιμες. Οπότε η διακίνηση του γάλακτος γίνεται μέσα από εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αντίθετα παλιότερα ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων δεν είχαν άδεια. Αλλά αυτό σήμερα δεν υφίσταται», όπως ξεκαθαρίζει.

Όσο για την αναλογία των 100 κιλών γάλακτος ανά ζώο ανά έτος, ο Αλέκος Στεφανάκης λέει: «Για τα εκτατικά συστήματα είναι λίγο σκληρό το νούμερο αυτό, αλλά κατά την άποψή μου είναι σωστό, γιατί στην ουσία απευθύνεται σε ενεργούς κτηνοτρόφους. Πάντως, 100 κιλά για τα εκτατικά πρόβατα “πιάνεται” πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι όμως στην Κρήτη, που έχουν εκσυγχρονίσει τις δουλειές τους και παράγουν και έχουν και τα κόστη “κολλημένα” στην πλάτη τους, η ποσότητα είναι πάνω από 150 κιλά τον χρόνο ανά προβατίνα ή αίγα».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News