Μαμουλάκης: Τροπολογία ρύθμισης για επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Γεωπονίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (vid)

Κρήτη
Μαμουλάκης: Τροπολογία ρύθμισης για επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Γεωπονίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (vid)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία έχει την υπογραφή 18 συνολικά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλύπτονται και οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Τροπολογία ρύθμισης, επέκτασης και απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Γεωπονίας κατατέθηκε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από τον Χάρη Μαμουλάκη, γενικό εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, τις ρυθμίσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και άλλων διατάξεων, που συζητείται στη Βουλή.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία έχει την υπογραφή 18 συνολικά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλύπτονται και οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

<iframe width="100%" height="650" src="https://www.youtube.com/watch?v=krmTk2IUwbs" title="Κατατέθηκε η τροπολογία ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Γεωπονίας" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρη η τροπολογία όπως κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.:

Τροπολογία-προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου - Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α' 297)».

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η κατατεθείσα διάταξη της παρ.1 του άρθρου 126 του παρόντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κρίνεται αόριστη και ασαφής ως προς το πρόβλημα που επιδιώκει να θεραπεύσει, δηλαδή να επεκτείνει την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου σε όλους τους απόφοιτους των υφιστάμενων Γεωπονικών Σχολών και Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, η διάταξη επαναλαμβάνει ονομαστικά τα Ιδρύματα/Σχολές/Τμήματα που έχουν ήδη αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου με το ν.4262/2014 (Α΄ 114) ήτοι:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Αντιθέτως, τα υφιστάμενα Γεωπονικά Τμήματα που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 2018 και 2019, εκτός του ότι δεν αναφέρονται ονομαστικά αλλά εμπίπτουν στην υποπερίπτωση

εε) με τη φράση «κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας», διαιωνίζοντας έτσι, τη διάκριση των παλαιών, καθιερωμένων και διακριτών Τμημάτων έναντι των νέων. Μάλιστα για τα υφιστάμενα αυτά Γεωπονικά Τμήματα, που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 2018, 2019 προβλέπεται η κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επαγγελματικής αναγνώρισης κατά μόνας, δια της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, παρότι όλα εντάχθηκαν στο επιχώριο Πανεπιστήμιο με την ίδια διαδικασία, τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Προς τούτο, και με στόχο την πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των γεωπονικών τμημάτων της χώρας μέσω της κατάργησης των αναχρονιστικών διακρίσεων μεταξύ παλαιών και νέων γεωπονικών τμημάτων κρίνεται απαραίτητη για λόγους ισότητας και ισονομίας η συμπλήρωση της παρ.1 του άρθρου 126 του παρόντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να κατονομάζονται ρητά όλα τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, οι απόφοιτοι των οποίων επιτρέπεται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου. Παράλληλα, αναφορικά με τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση της διάταξης με ρητή αναφορά στο χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να παρασχεθεί η γνώμη ήτοι εντός εξήντα (60) ημερών.

Β. Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 126

Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου- Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, συμπληρώνεται η υποπερ. δδ) με τη φράση «Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής», προστίθενται υποπεριπτώσεις εε), στστ), ζζ), ηη), ιι) και ιαια) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους πενταετούς φοίτησης των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας και Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας,

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιαια) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου και κατόπιν γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) που αποστέλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2023

Οι προτείνοντες βουλευτές:

Μαμουλάκης Χάρης, Τσακαλώτος Ευκλείδης, Γεροβασίλη Όλγα, Τζούφη Μερόπη, Αποστόλου Βαγγέλης, Αραχωβίτης Σταύρος, Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος, Γάκης Δημήτριος, Γιαννούλης Χρήστος, Καφαντάρη Χαρά, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Νοτοπούλου Κατερίνα, Παππάς Νίκος, Πέρκα Θεοπίστη, Τελιγιορίδου Ολυμπία, Τζάκρη Θεοδώρα, Φάμελλος Σωκράτης, Χαρίτσης Αλέξης».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News