Πρόγραμμα Leader: Ποιες δράσεις ενισχύει οικονομικά το νέο πρόγραμμα στο νομό Λασιθίου

Κρήτη
Πρόγραμμα Leader: Ποιες δράσεις ενισχύει οικονομικά το νέο πρόγραμμα στο νομό Λασιθίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκδηλώσεις ενημέρωσης για το Leader προηγήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία και συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου στην Ιεράπετρα - Το νέο πρόγραμμα Leader έχει προϋπολογισμό περίπου 7,5 εκατ. ευρώ

ενημέρωση για το τοπικό πρόγραμμα leader  στο νομό Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.  στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027,  είχε προσκαλέσει τους ΟΤΑ, τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα, τους συλλογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τη τοπική κοινωνία σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με σκοπό, την ενημέρωση για το νέο Πρόγραμμα LEADER, την επιλογή της περιοχής παρέμβασης και της εταιρικής σχέσης, αλλά  και τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων του τοπικού προγράμματος.

Οι  δύο πρώτες εκδηλώσεις για το Leader προηγήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία και συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου στην Ιεράπετρα.  Το νέο πρόγραμμα Leader έχει  προϋπολογισμό περίπου 7,5 εκατ. ευρώ

Η ένταση ενίσχυσης των δράσεων που θα ενταχθούν στο νέο τοπικό πρόγραμμα Leader του Ν Λασιθίου κυμαίνεται από 50-100%.

Ποιες δράσεις ενισχύει οικονομικά το νέο Leader

Στο νέο LEADER εντάσσονται πάρα πολλές επενδύσεις που αφορούν στον πρωτογενή τομέα , τη μεταποίηση , τον τουρισμό, τη μικροεπιχειρηματικότητα, τις τοπικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ και των ομοειδών επιχειρήσεων,  την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, την κτηνοτροφία, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ

 Στο τοπικό πρόγραμμα Leader μπορεί να ενταχθεί  η ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων. Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα. Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών . Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού. Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)

Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών . Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού . Έργα υποδομών μικρής κλίμακας. Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων. Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος.  Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών.

 Έργα πράσινων υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Δικτύωση και συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Διατοπική και διακρατική συνεργασία .Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

Έξυπνα χωριά: Συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών

Η πολιτική των έξυπνων χωριών «Smart Villages» αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων,

μέσω δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ίδρυση ενός συνεργατικού σχήματος με τη συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και τοπικών δημόσιων φορέων, για την προετοιμασία και σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων προβλημάτων της περιοχής.

Στα συνεργατικά σχήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να συμμετέχει και εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η ΟΤΔ παρέχει πλην των άλλων συμβουλευτική υποστήριξη όμως δεν μπορεί να αποτελεί μέλος του συνεργατικού σχήματος.

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή μεγαλύτερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων.

Για την σύνταξη του σχεδίου δράσης θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, να προβλέπει δείκτες εκροών και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα.

Βασικό χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία και να προβλέπει δράσεις όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση

της παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100%.

Τουρισμός: Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού.

Επίσης, επιλέξιμες είναι μόνο οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξειδίκευση της υπο-παρέμβασης βάσει και των αναγκών όπως αυτές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση.

Αναλυτικότερα, ιδρύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση διανυκτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ) είναι επιλέξιμες μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων.

Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, Κοιν.Σ.Επ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News