Όλη η Κρήτη στην απόσταξη για την παραγωγή τσικουδιάς - Αναλυτικά η ΚΥΑ

Κρήτη
Όλη η Κρήτη στην απόσταξη για την παραγωγή τσικουδιάς - Αναλυτικά η ΚΥΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με απόφαση που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, οριοθετήθηκαν οι περιοχές πληγέντων επιτραπέζιων σταφυλιών που οδηγούνται σε απόσταξη και σε επίπεδο Ελλάδας αναφέρονται και οι τέσσερις νομοί της Κρήτης

Στην απόσταξη για την παραγωγή τσικουδιάς από επιτραπέζια σταφύλια - κάτι που γίνεται κατεξαίρεση αφού στην τσικουδιά χρησιμοποιούνται μόνο στέμφυλα της ποικιλίας σουλτανίνα - για να βοηθηθούν οι πληγείσες περιοχές της χώρας, εντάσσεται και το νησί μας. Με απόφαση που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, οριοθετήθηκαν οι περιοχές πληγέντων επιτραπέζιων σταφυλιών που οδηγούνται σε απόσταξη και σε επίπεδο Ελλάδας αναφέρονται και οι τέσσερις νομοί της Κρήτης.

Με την με αριθμό Α.1161/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5800/14.11.2022, οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν, το 2022, από φυσικά φαινόμενα και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόσταξη των εν λόγω πρώτων υλών κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β' 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 και η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω ΚΥΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Αρμόδιες Αρχές

Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας ορίζονται οι τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και οι Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πληγείσες περιοχές

1. Επιλέξιμα προς ένταξη είναι τα αμπελοτεμάχια με επιτραπέζιες ποικιλίες που είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο. Προσκομίζεται μαζί με την αίτηση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκτυπωμένη καρτέλα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

2. Στον κατωτέρω πίνακα 1 εμφανίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών στις οποίες τα ακραία φυσικά φαινόμενα προξένησαν ζημιές στις φυτεμένες με επιτραπέζιες ποικιλίες εκτάσεις αμπέλου.

Άδεια απόσταξης

1. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο 2022-2023 παρέχεται οι δυνατότητα χορήγησης άδειας απόσταξης στους αμπελοκαλλιεργητές - κατόχους επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατ' εφαρμογή της παρ. Ε' του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281) και του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (Α' 265).

2. Για την απόσταξη στις πληγείσες περιοχές του άρθρου 3 των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον δεν επαρκεί το καθορισμένο για τις εν λόγω περιοχές δίμηνο απόσταξης, επιτρέπεται η παράταση αυτού για έναν ακόμη μήνα βάσει της υποπερ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.

3. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος, στο προϊόν που θα παραχθεί, ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη χορήγηση της άδειας απόσταξης εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 (Β' 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά η αίτηση - δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού συμπληρωμένη με τα στοιχεία που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. γ) της ίδιας ως άνω παρ. 4 του άρθρου 13 για τους παραγωγούς των λοιπών επιτρεπόμενων υλών.

Συντελεστής απόδοσης πρώτων υλών -ποσότητα πρώτων υλών

Ο συντελεστής απόδοσης των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών. Η μέγιστη ποσότητα επιτραπέζιων σταφυλιών που δύναται να τύχει απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News