Ηλεκτρονικά έως και την 1η Δεκεμβρίου η υποβολή αίτησης για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Κρήτη
Ηλεκτρονικά έως και την 1η Δεκεμβρίου η υποβολή αίτησης για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του YΠ.A.A.T. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου του 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2933/327864 - 19/11/2021 YA του ΥπΑΑΤ, ΦΕΚ Β΄5422/22-11-2021 (ΑΔΑ:6Ξ3Ρ4653ΠΓ-ΘΕΗ).

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Ταυτότητα

2.Εκκαθαριστικό εφορίας

3. Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης (Επισύναψη των συμβολαιογραφικών εγγράφων και του πιστοποιητικού μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο)

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παραστατικά εκμετάλλευσης για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης εκμετάλλευσης που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των επτά (7) ετών.

Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή. Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας – εξ’ αδιαιρέτου αντίστοιχα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου / ή άλλων ιδιοκτητών.

Εφόσον υπάρχει καλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της, πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα), το δημοτικό διαμέρισμα, το τοπωνύμιο της περιοχής και υποβάλλονται οι συντεταγμένες (Χ,Υ) - σε ΕΓΣΑ’87, της πλήρους περιμετρικής αποτύπωσης (όλων των κορυφών) κάθε τεμαχίου προς αδειοδότηση.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία λαμβάνουν μοριοδότηση οι αιτούντες, είναι:

• Νεοεισερχόμενοι έτους 2022 : i) σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (επισυνάπτεται η βεβαίωση) και ii) σύμφωνα με το Αμπελουργικό Μητρώο (έλεγχος κατά την αξιολόγηση) .

• Υφιστάμενοι αμπελουργοί σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ και το Αμπελουργικό Μητρώο, ενταγμένοι στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για ολόκληρη την αμπελουργική τους εκμετάλλευση (οινάμπελα-επιτραπέζια-σταφιδάμπελα), επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης, (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου από το φορέα πιστοποίησης). Οι νεοεισερχόμενοι στην αμπελουργία (μη κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης) λαμβάνουν μόρια για το κριτήριο, εφόσον δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 να συμμορφωθούν για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

• Τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε περιοχές με ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον.

• Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων (0,5ha) στο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους και μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού μητρώου και τον διασταυρωτικό έλεγχο του ΟΣΔΕ (ΟΠΕΚΕΠΕ) του παραγωγού (για την Κρήτη, μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν οι κάτοχοι οιναμπέλων συνολικής έκτασης μεταξύ 3 στρ. έως και 30 στρ.)

• Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού : i) ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες χωρίς άδεια ή δικαίωμα φύτευσης και επιπλέον ii) ο κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες να διαθέτει τουλάχιστον μία δήλωση συγκομιδής την τελευταία οκταετία.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι άδειες νέας φύτευσης οιναμπέλων ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

1. Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

2. Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης θα πρέπει να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.

3. Επιπλέον στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανώτερα βία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013.

4. Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία χορήγησης νέων αδειών αφορά στη δυνατότητα απόκτησης άδειας εγκεκριμένης φύτευσης των επιτρεπόμενων και συνιστώμενων ποικιλιών οινοποίησης για την Κρήτη.

Για τις νέες φυτεύσεις δεν έχει προβλεφτεί οικονομική ενίσχυση στην υπουργική απόφαση «σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (ΦΕΚ Β΄5422/22-11-2021) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Ρεθύμνου, στο τηλ. 2831343803.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News