Δήμος Ηρακλείου: Το δίλημμα για τις λαϊκές - Υπέρογκα πρόστιμα και «λουκέτα» ή... καταλογισμός;

Κρήτη
Δήμος Ηρακλείου: Το δίλημμα για τις λαϊκές - Υπέρογκα πρόστιμα και «λουκέτα» ή... καταλογισμός;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων, που μπορούν να φτάσουν και το 1,8 εκατ. ευρώ, αλλά και της αυτοδίκαιης κατάργησης των λαϊκών αγορών, ο Δήμος Ηρακλείου;

Αντιμέτωπος με την απειλή της επιβολής υπέρογκων προστίμων, καθώς και με την αυτοδίκαιη κατάργηση των εννέα λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου, ή λήψη απόφασης για συλλογική συγκάλυψη πολλών πιθανά παράνομων πράξεων και ίσως υπεξαιρέσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με συνέπειες που θα βρεθούν στο άμεσο μέλλον μπροστά;

Με αυτό το δίλημμα θα βρεθούν αντιμέτωπα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς ο Δήμος οφείλει μέχρι την επόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 να έχει λάβει αποφάσεις με νόμιμο τρόπο - αποφάσεις που αναβάλει να πάρει 5 χρόνια τώρα...

Στον Ν. 4849/2021 που ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 2022, και αναφέρεται στις λαϊκές αγορές, υπάρχει η υποχρέωση όλων των Δήμων της χώρας - και του Δήμου Ηρακλείου - να προσαρμοστούν με τις αναφερόμενες στον νόμο διατάξεις.

Πλαίσιο νομοθεσίας

Θα επαναλάβουμε ότι για τις λαϊκές αγορές προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης από τον Δήμο στο διαδίκτυο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» ΟΠΣΑΑ από τις αρμόδιες Αρχές «τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Για τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές ο φορέας λειτουργίας καταχωρίζει:

αα) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς,

αβ) τον κανονισμό λειτουργίας αγοράς,

αγ) το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς.

Μέχρι την 31η/10/2022 οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών οφείλουν να καταχωρίσουν στο ΟΠΣΑΑ τα στοιχεία των υποπερ. αα’, αβ’ και αγ’ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56.

Αν οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.

Για τις λαϊκές αγορές, για τις οποίες δεν έχουν καταχωριστεί τα ως άνω στοιχεία μέχρι την 31η/10/2022, θεωρείται ότι η αρμόδια Αρχή δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας τους, και καταργούνται αυτοδικαίως (άρθρο 66, παρ. 1, Ν. 4849/21, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4964/22)...».

Στο άρθρο 14 του Ν. 4849/2021 αναφέρεται:

«2. Οι Δήμοι... γνωστοποιούν δύο (2) φορείς το έτος στην οικεία Περιφέρεια, μέχρι την 31η Ιανουαρίου και την 31η Ιουλίου κάθε έτους, τις κενές θέσεις, τις άδειες των πωλητών ως προς τα πωλούμενα είδη και τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις, καθώς και τον αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από έξι (6) ημέρες την εβδομάδα.

  1. Οι Περιφέρειες δημοσιεύουν δύο (2) φορές το έτος τις κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές, ανά είδος άδειας και ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στην ιστοσελίδα τους και στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος “Διαύγεια” του N. 4727/2020 (Α’ 184) μέχρι την 31η Μαρτίου και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
  2. Παράλειψη των υποχρεώσεων των παρ. 2 και 3 επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62».

Επίσης στο άρθρο 62 “Παραβάσεις και πρόστιμα”, παρ. 7, αναφέρεται:

«7. Στις αρμόδιες Αρχές που είναι υπόχρεες για την ενημέρωση του ΟΠΣΑΑ και τη δημοσίευση των κενών θέσεων πωλητών σε λαϊκές αγορές σύμφωνα με το παρόν, και παραλείπουν τη διενέργεια των σχετικών καταχωρίσεων και δημοσιεύσεων εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 56, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους: (...) β) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά λειτουργεί σε Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. Σε περίπτωση υποτροπής της υπόχρεης αρμόδιας Αρχής, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται...».

Μέχρι σήμερα 25 Οκτωβρίου 2022, τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της ημερομηνίας που έχει τεθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “Ανοικτή Αγορά” (ΟΠΣΑΑ), δεν έχει αναρτηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου τίποτα από τα προβλεπόμενα.

Επίσης ο Δήμος Ηρακλείου εντός του 2022 δεν έχει γνωστοποιήσει στην Περιφέρεια Κρήτης αν υπάρχουν ημέρες με κενές θέσεις στις λαϊκές του αγορές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλες οι θέσεις έχουν καλυφθεί, ούτε τον αριθμό των πωλητών με τα πωλούμενα είδη, ούτε τον αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερες από 6 ημέρες την εβδομάδα στις λαϊκές του Δήμου Ηρακλείου, αδιαφορώντας για τα βαριά πρόστιμα.

Η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να γνωρίζει τις κενές θέσεις προκειμένου να προχωρήσει σε σχετική προκήρυξη για την κάλυψή τους με μοριοδότηση!

Η άρνηση του Δήμου Ηρακλείου να γνωστοποιήσει κενές θέσεις οδήγησε για παράδειγμα, μια επταετία τώρα, στην αδυναμία προκήρυξης νέων αδειών από την Περιφέρεια Κρήτης για εμπορικές άδειες, με συνέπεια στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά τα ίδια άτομα και να μετατρέπεται ο χώρος της λαϊκής σε «κλειστό κλαμπ», νοθεύοντας έτσι τον ελεύθερο εμπορικό ανταγωνισμό!

Έτσι ο Δήμος Ηρακλείου, που λειτουργεί 9 λαϊκές αγορές, κινδυνεύει, αν δεν αποφασίσει έως την ερχόμενη Δευτέρα με νόμιμο τρόπο για όλα όσα προβλέπονται:

- Να δεχτεί πρόστιμο έως 900.000 ευρώ ή κατά μια άλλη εκδοχή έως 1.800.000 ευρώ, γιατί θα έχει υποπέσει σε υποτροπή.

- Να μην μπορούν να λειτουργούν νόμιμα οι λαϊκές του αγορές (με ό,τι συνεπάγεται αυτό) επειδή, σύμφωνα με τον νόμο, θα θεωρούνται ότι έχουν καταργηθεί αυτοδικαίως!

Η Διοίκηση του Βασίλη Λαμπρινού άφησε έως την επόμενη Δευτέρα, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, για να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων (χωρίς να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για τον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) για τους πολύ σοβαρούς λογούς που επιζητά να επιβάλει τη σιωπή και στο σκοτάδι τα θέματα των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τις προετοιμασίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πάρει αποφάσεις, τις οποίες θα φέρει ως θέμα για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τις επόμενες ημέρες. Τι θα έρθει όμως για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο;

  • Ο κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα, όπως και
  • Η απόφαση για την τυπική επιβεβαίωση της χωροθέτησης των λαϊκών αγορών.

Ήδη ο κανονισμός λειτουργίας και τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάχθηκαν και στάλθηκαν από τις δύο εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Διεύθυνση Οικονομικών και Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου) στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία στη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2022 αποφάσισε να θέσει 5νθήμερη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε χθες (σ.σ. βλέπε έγγραφο 1)!

Όμως «ξέχασαν» με εντολή των 6 παριστάμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που έχουν όλοι και την ιδιότητα των αντιδημάρχων, να δημοσιοποιήσουν τα τοπογραφικά διαγράμματα που η Διοίκηση αποφάσισε (για δικούς της λόγους) να συνοδεύουν τον κανονισμό και να τα θέσουν σε δημόσια διαβούλευση, δηλαδή ξανά η ίδια τακτική, αφού για τα τοπογραφικά διαγράμματα υπήρχε υποχρέωση σύνταξης από τον Οκτώβριο του 2017 που δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4497/2017, αλλά για μια πενταετία η Διοίκηση του Βασίλη Λαμπρινού αρνιόταν να προχωρήσει στη σύνταξή τους, γιατί δεν ήθελε να δεσμευτεί για τον αριθμό των θέσεων των πωλητών λαϊκών αγορών.

Στο άρθρο 15 του κανονισμού αναφέρεται: «Στο τέλος του κανονισμού λειτουργίας παρουσιάζονται τα τοπογραφικά διαγράμματα όλων των λαϊκών αγορών» (σ.σ. βλέπε έγγραφο 2).

Επίσης στο τέλος του κανονισμού δεν αναφέρονται τα ονόματα των πωλητών που θα έπρεπε να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί με διοικητική πράξη σε θέσεις κάθε λαϊκής, απαραίτητο στοιχείο, που ήταν και ο κύριος λόγος που δόθηκε η παράταση της ανάρτησης από το τέλος Μαρτίου στο τέλος Οκτωβρίου 2022.

Η τακτική που έχει επιλέξει η Διοίκηση του Βασίλη Λαμπρινού να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών χωρίς διαβούλευση ενός βασικού μέρους του που είναι τα τοπογραφικά διαγράμματα, όπως θέλει να τα εμφανίζει, αποτελεί ένα στοιχείο για την ακύρωση του κανονισμού λειτουργίας για λόγους νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Αν τα τοπογραφικά διαγράμματα εμφανιστούν ως ανεξάρτητα, απαιτείται προηγουμένως να έχει παρθεί απόφαση για τις συνολικές θέσεις που θα λειτουργούν στις λαϊκές αγορές και τις πραγματικά κενές θέσεις που υπάρχουν.

Είναι σημαντικό να έχει υπάρξει δημόσια διαβούλευση, να έχουν συζητήσει και να έχουν εκφράσει γνώμη τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, αλλά και οι δημότες κάτοικοι κάθε γειτονιάς που γίνεται λαϊκή αγορά, για τον αριθμό των παραγωγών και εμπόρων κάθε λαϊκής της γειτονιάς τους...

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό.

Ποτέ δεν έχει γίνει δημόσια συζήτηση στον Δήμο Ηρακλείου για το μέγεθος του αριθμού των πωλητών παραγωγών και εμπόρων κάθε λαϊκής αγοράς και ποτέ δεν έχουν αποφασίσει γι’ αυτό τα θεσμοθετημένα όργανα, δηλαδή η Δημοτική Κοινότητα και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαβούλευση.

Άλλο πράγμα είναι μια λαϊκή αγορά με 100 πωλητές και άλλη μια λαϊκή αγορά με 200 πωλητές.

Γιατί μόνο 9 λαϊκές αγορές και όχι 15 ή 18 λαϊκές αγορές, αλλά μικρότερες σε αριθμό πωλητών, πιο ευέλικτες και σε περισσότερα σημεία του Ηρακλείου;

Ποιος αρνείται - και γιατί; - τον διάλογο για εναλλακτικά σενάρια που η πανδημία έδειξε ότι μπορούν να προχωρήσουν, όπως για παράδειγμα οι παράλληλες λαϊκές αγορές;

Είναι σημαντικό να εκφράσει γνώμη ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο Ηρακλείου για το μέγεθος του αριθμού των πωλητών κάθε λαϊκής αγοράς.

Τι σημαίνει για την τοπική αγορά του Ηρακλείου η λαϊκή αγορά με 400 πωλητές δύο φορές την εβδομάδα ή εκατό φορές τον χρόνο στο οικόπεδο Λυδάκη;

Υπάρχει ανάλογη σε μέγεθος πωλητών λαϊκή αγορά σε άλλο δήμο στην Ελλάδα; Ασφαλώς όχι!

Ας δούμε, όμως, τι πρέπει να αναφέρει ένα τοπογραφικό:

Στο άρθρο 25, παρ. 4 του Ν. 4849/2021 αναφέρεται:

«4. Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας, και στο οποίο απεικονίζονται:

α) Τα όρια που αυτή καταλαμβάνει,

β) Η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,

γ) Το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και

δ) Οι κενές θέσεις...».

Σοβαρά ερωτήματα για τα τοπογραφικά διαγράμματα!

Ποιος έδωσε όμως αυτά τα στοιχεία στον τοπογράφο μηχανικό;

Για να μπορεί ο αρμόδιος τοπογράφος μηχανικός του Δήμου να συντάξει το τοπογραφικό διάγραμμα, εκτός από τη χωροθέτηση κάθε λαϊκής αγοράς που υπάρχει σε παλαιότερες αποφάσεις για τη μετακίνηση των λαϊκών αγορών, απαιτείτο να του δοθούν τρία απαραίτητα στοιχεία:

- Το σύνολο των θέσεων,

- Οι θέσεις που έχουν καλυφθεί-αποδοθεί σε πωλητές και

- Οι κενές θέσεις.

Αν είναι σωστή η ανάγνωση που κάναμε στο κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα τοπογραφικά διαγράμματα δεν αναφέρονται κενές θέσεις, θεωρούνται δηλαδή όλες οι αναφερόμενες θέσεις ότι έχουν καλυφθεί, ότι έχουν αποδοθεί σε πωλητές από το 2021, ότι είχαν αδειοδοτηθεί νόμιμα από την αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου 2022, και ότι έχουν πληρώσει έως το τελευταίο δίμηνο τα προβλεπόμενα τέλη που είναι 4 ευρώ ανά θέση.

Αν δεν έχουμε κάνει λάθος, οι συνολικές θέσεις που δηλώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου για παραγωγούς και εμπόρους, εβδομαδιαία, υπερβαίνουν τις 1.850 περίπου.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ            ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ              ΚΑΜΙΝΙΑ             134         0

ΤΡΙΤΗ    ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ      200         0

                ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               137         0

ΤΕΤΑΡΤΗ              ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ    192         0

                ΧΡΙΣΤ/ΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ   190         0

ΠΕΜΠΤΗ              ΟΙΚ. ΛΥΔΑΚΗ     414         0

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        ΛΕΒΗΝΟΥ            199         0

ΣΑΒΒΑΤΟ             ΟΙΚ. ΛΥΔΑΚΗ     414         0

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ        1.880     0

Ποιος εισηγήθηκε, ποιος πρότεινε και ποιος αποφάσισε για τον συνολικό αριθμό των θέσεων στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου, καθώς και για τον αριθμό των θέσεων που έχουν καλυφτεί, και με ποιο τρόπο άραγε ο τοπογράφος μηχανικός του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, που ανήκει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γνωρίζει και αποτυπώνει τα στοιχεία βάσει των οποίων θα αποφασίσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα προτείνει για λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Αν τα στοιχεία εισηγήθηκε η διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αν πράγματι οι συνολικές καλυμμένες θέσεις όλων των λαϊκών για μια εβδομάδα είναι περισσότερες από 1.850, τότε τόσο η ίδια η διευθύντρια όσο και η αρμόδια αντιδήμαρχος Οικονομικών πρέπει να δώσουν σοβαρές εξηγήσεις για το πώς έχει γίνει αυτή η διαπίστωση.

Δεδομένου ότι η Οικονομική Υπηρεσία έχει την αποκλειστική ευθύνη να εισπράττει καθημερινά τα τέλη λαϊκής από τους πωλητές των λαϊκών αγορών, γνωρίζει πολύ καλά τα άτομα από τα οποία εισπράττει τα τέλη και, με βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι τα τέλη έχουν πληρωθεί, οφείλει το Τμήμα Λαϊκών Αγορών να αποδίδει τις προαναφερόμενες θέσεις στους πωλητές των λαϊκών αγορών.

Αν λοιπόν οι θέσεις που αποδόθηκαν και από τις οποίες εισπράττονται τέλη λαϊκών αγορών είναι έστω 1.850, τότε τα ποσά που πρέπει να έχουν εισπραχτεί μόνο το πρώτο 10μηνο του 2022 έως σήμερα πρέπει να είναι: 1.850 θέσεις x 4 ευρώ/θέση x 42 εβδομάδες = 310.000 ευρώ περίπου.

Όμως, όπως μας αναφέρει η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην επιλογή “ανοικτή διακυβέρνηση”, τα εισπραχθέντα μέχρι σήμερα χρηματικά ποσά από τέλη λαϊκών αγορών για το 10μηνο του 2022 είναι 137.910 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 820 περίπου θέσεις λαϊκών αγορών εβδομαδιαίως.

Δηλαδή “ομολογείται υπεξαίρεση” 172.000 περίπου ευρώ από τα δημοτικά τέλη που εισπράχτηκαν και δεν κατατέθηκαν στο Δημοτικό Ταμείο μόνο για το πρώτο δεκάμηνο του 2022.

Αν πάμε σύμφωνα με την προαναφερθείσα λογική και σε υπολογισμό αναδρομικά πενταετίας, το χρηματικό έλλειμμα από τα εισπραχθέντα και μη κατατεθέντα στο δημοτικό ταμείο τέλη λαϊκής υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ!

Αν τα στοιχεία δόθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Λαϊκών Αγορών, τότε θα πρέπει στο αρχείο της διευθύντριας και του αρμόδιου αντιδημάρχου να υπάρχουν αντίγραφα των αποφάσεων που έχουν προσυπογράψει για την απόδοση των 1.850 θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ηρακλείου το 2021 και έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, όπως και οι βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη λαϊκών αγορών για κάθε πωλητή ή υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν οφείλουν τέλη.

Οι αποφάσεις ανανέωσης αδειών και απόδοσης θέσεων στους πωλητές (εμπόρους και παραγωγούς) οφείλουν να έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στη “Διαύγεια” για να έχουν έννομες συνέπειες, επομένως οφείλουν να είναι προσβάσιμες σε ενδεχόμενο εισαγγελικό έλεγχο.

Υπάρχει όμως και η σοφιστεία ότι τα στοιχεία μπορεί να τα έδωσαν προφορικά οι «επόπτες λαϊκών αγορών»!

Μα τέτοιος όρος, τέτοια ειδικότητα, τέτοιος προσδιορισμός για δημοτικό υπάλληλο, δεν υπάρχει σήμερα και δεν αναφέρεται πουθενά στον Ν. 4849/2021.

Τα αναφερόμενα από τον Νόμο 4849/2021 όργανα που μπορούν να διενεργούν ελέγχους στις λαϊκές αγορές, στον Δήμο Ηρακλείου, για το 2022, δεν έχουν οριστεί, αφού καμιά σχετική απόφαση δεν έχει αναρτηθεί έως σήμερα στη “Διαύγεια”. Όποιος δημοτικός υπάλληλος εμφανίζεται δημόσια σήμερα ως ελεγκτικό όργανο λαϊκών αγορών, πραγματοποιεί αντιποίηση Αρχής και έχει τις νόμιμες συνέπειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 3 Ν.4849/21, «κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι ειδικοί ή γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του Ν. 4620/2019 (Α’ 96)».

Σε κάθε περίπτωση, τα όποια στοιχεία αποτυπώνονται αποκλειστικά με πρωτοκολλημένα διοικητικά έγγραφα, υπογεγραμμένα από υπαλλήλους με θέση ευθύνης.

Το Νομικό Τμήμα άραγε βάσει ποιων στοιχείων που είναι σε γνώση του έδωσε τη σύμφωνη γνώμη για τον συνολικό αριθμό των θέσεων, τις θέσεις που έχουν αποδοθεί και τις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών που περιλαμβάνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία αναφέρονται ως συνημμένα που συνοδεύουν τον κανονισμό;

Εικονική επιλογή;

Τα αποδέχτηκαν χωρίς αντίδραση;

Μήπως τελικά τα στοιχεία αυτά αποτελούν μια εικονική επιλογή της Διοίκησης του Βασίλη Λαμπρινού, δηλαδή του δημάρχου, των αρμόδιων αντιδημάρχων και της γενικής γραμματέως και απλά οι υπηρεσιακοί παράγοντες, συνηθισμένοι στην κακώς νοούμενη υπακοή, τα αποδέχτηκαν χωρίς αντίδραση;

Όμως, στη βάση ποιας θεσμοθετημένης αρμοδιότητας, για παράδειγμα, ένας αντιδήμαρχος ή μια γενική γραμματέας μπορεί να αποφασίζουν και στην πράξη να επιβάλουν τον αριθμό των πωλητών σε μια λαϊκή αγορά, κ.λπ., όταν αυτό αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου;

Θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τη δημόσια παρουσίαση των τοπογραφικών διαγραμμάτων των λαϊκών αγορών και θα παρακολουθήσουμε τη δημόσια διαβούλευσή τους, καθώς και τη συνεδρίαση των Δημοτικών Κοινοτήτων, των εμπορικών φορέων της πόλης και τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Αναφέρουμε ως παράδειγμα καλών πρακτικών σε σχέση με τις αναρτήσεις στο ΟΠΣΑΑ τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Ρεθύμνου και τον Δήμο Σητείας που έχουν υποδειγματικά από καιρό εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους!

Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες! Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι έφεραν τα πράγματα στην κατάσταση αυτή...

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News