Πιο αυστηροί έλεγχοι για τις επιδοτήσεις - Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κρήτη
Πιο αυστηροί έλεγχοι για τις επιδοτήσεις - Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ιδιοκτησίες και τους ελέγχους καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης

Μέχρι και τέσσερα προηγούμενα χρόνια μπορεί να επεκτείνονται οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά περίπτωση, από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου. Αυτό προβλέπει, μεταξύ των άλλων, η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ιδιοκτησιακά, που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, για τις “Διαδικασίες ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (Ε.Ε.) 1306/2013 και 229/2013”.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι στοχευμένοι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών-στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου. Διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί, κατά περίπτωση, να επεκταθούν έως τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι εξετάζονται από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου-ελεγχόμενου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ελέγχου. Ο ειδικός επιτόπιος έλεγχος μπορεί να αφορά είτε σε καταγγελία είτε σε στοχευμένο έλεγχο. Διενεργείται πάντα παρουσία του καταγγελλόμενου/ελεγχόμενου παραγωγού ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στα στοιχεία της εκμετάλλευσης που αφορά η καταγγελία/διερεύνηση, κατά περίπτωση. Αν ενδεχομένως λόγω των ευρημάτων κριθεί απαραίτητο να επεκταθεί ο έλεγχος και σε άλλα στοιχεία της εκμετάλλευσης, πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κ.Υ. με σχετική εισήγηση, προκειμένου να συνταχθεί σχετική εντολή επέκτασης του ελέγχου και στα λοιπά στοιχεία της εκμετάλλευσης.

Η εγκύκλιος

Μεταξύ άλλων, η σχετική εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

«Οι επιπρόσθετοι έλεγχοι είναι μη τακτικοί, ειδικοί έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών-στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τα αποτελέσματα αυτών των ειδικών ελέγχων υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στους γεωργούς».

α) Έλεγχοι καταγγελιών

«Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο πεδίο “Ερωτήματα-Απαντήσεις” της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Οι τηλεφωνικές καταγγελίες δεν εξετάζονται. Εξετάζονται οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες έχουν υποβληθεί με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους στην Υπηρεσία, και ερευνώνται στο εύρος και το βάθος, το οποίο επιτρέπει η αρμοδιότητά της, εφόσον αυτές, στοιχειωδώς, πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήτοι:

  1. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και την ταχυδρομική ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνση του καταγγέλλοντος. Η καταγγελία πρέπει να υπογράφεται και να χρονολογείται.
  2. Σε κάθε περίπτωση στο κείμενο της καταγγελίας πρέπει να περιγράφεται η παραβατική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου, για την οποία ζητείται ο έλεγχος, το χρονικό σημείο κατά το οποίο περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου και η τυχόν ανάμειξη δικαστικής ή διοικητικής Αρχής.
  3. Η καταγγελία πρέπει να μην είναι αόριστη, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον έναν ισχυρισμό, ο οποίος, εάν αναχθεί σε έναν κανόνα δικαίου, να επιφέρει μια νομική συνέπεια.
  4. Η καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχή αποδείξεως, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να μπορεί να αποδειχτεί η αξιοπιστία της και το οποίο να μπορεί να αποτελέσει “αρχή αποδείξεως” για περαιτέρω έρευνα από την Υπηρεσία.
  5. Θα πρέπει να μην υποβάλλεται καταχρηστικά, με την έννοια ότι τα καταγγελλόμενα δεν πρέπει να έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, εμμένοντας σε ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν ήδη εξεταστεί ή απαντηθεί επαρκώς από την Υπηρεσία, η οποία έχει επιβεβαιώσει τη νομιμότητα των ενεργειών της.
  6. Ακόμη θα πρέπει να αφορά έως στα τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου.
  7. Εφόσον η καταγγελία αφορά σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια του καταγγέλλοντος ή σε ακίνητα των οποίων ο καταγγέλλων έχει τη νομή ή κατοχή, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά κυριότητας (π.χ. Ε9 ή τίτλους ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγραμμένους) ή αποδεικτικά κτήσης νομής ή κατοχής (π.χ. παραχωρητήρια, μισθωτήρια αναρτημένα στο TAXISnet κ.τ.λ.), ως προϋπόθεση ύπαρξης έννομου συμφέροντος, καθώς και παραστατικά εντοπισμού των αγροτεμαχίων στη γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. υποβολή συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ ’87, τοπογραφικό διάγραμμα ή κτηματολογικά αποσπάσματα με κορυφές ορίων).

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζονται από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου-ελεγχόμενου δικαιούχου παραγωγού, ως προς:

* Το περιεχόμενό τους,

* Τους εμπλεκόμενους,

* Τα σχετικά αγροτεμάχια,

* Τα καθεστώτα που αφορούν,

* Τις τυχόν πληρωμές,

* Τους τυχόν ελέγχους που τις αφορούν και

* Το ζωικό κεφάλαιο.

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, αφού εξεταστούν ως προς τα ανωτέρω, και κατά την κρίση της περιφερειακής Υπηρεσίας απαιτηθεί ειδικός διοικητικός ή/και επιτόπιος έλεγχος, διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων με σχετική εισήγηση για διενέργεια ειδικού ελέγχου, που περιλαμβάνει περιγραφή και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να τεκμηριωθεί η εισήγηση. Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, αφού αξιολογήσει την εισήγηση, προωθεί σχετικό σχέδιο ενεργειών στον πρόεδρο για έγκριση».

β) Στοχευμένοι έλεγχοι

«Οι στοχευμένοι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών-στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου. Διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί, κατά περίπτωση, να επεκταθούν έως τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου. Οι στοχευμένοι έλεγχοι εξετάζονται από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου-ελεγχόμενου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ελέγχου».

Διενέργεια ειδικού επιτόπιου ελέγχου

«Ο ειδικός επιτόπιος έλεγχος μπορεί να αφορά είτε σε καταγγελία είτε σε στοχευμένο έλεγχο. Διενεργείται πάντα παρουσία του καταγγελλόμενου/ελεγχόμενου παραγωγού ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στα στοιχεία της εκμετάλλευσης που αφορά η καταγγελία/διερεύνηση, κατά περίπτωση. Αν ενδεχομένως λόγω των ευρημάτων κριθεί απαραίτητο να επεκταθεί ο έλεγχος και σε άλλα στοιχεία της εκμετάλλευσης, πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κ.Υ. με σχετική εισήγηση, προκειμένου να συνταχθεί σχετική εντολή επέκτασης του ελέγχου και στα λοιπά στοιχεία της εκμετάλλευσης».

Διενέργεια ειδικού διοικητικού ελέγχου

Επαλήθευση δηλωθέντων στοιχείων για νόμιμη χρήση αγροτεμαχίων

«Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται ανάλογα με το είδος επιπρόσθετου ελέγχου, όπως ορίζονται με την παρούσα, και αποσκοπεί στην επαλήθευση ή μη των δηλωθέντων στοιχείων για τη νόμιμη χρήση αγροτεμαχίων, που έχουν υποβληθεί στην ΕΑΕ με ευθύνη του γεωργού. Τα προβλεπόμενα παραστατικά περιγράφονται στην κατ’ έτος “Εγκύκλιο-εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος”, ενώ δύναται να αναζητηθούν από τον ελεγχόμενο συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που τα προσκομιζόμενα έγγραφα δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα των πράξεων και δεν καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της κυριότητας, νομής ή κατοχής ή των ορίων κυριότητας του αγροτεμαχίου, ο Οργανισμός δεν είναι αρμόδιος να κρίνει σχετικά με τα ως άνω εμπράγματα δικαιώματα. Η επίλυση ιδιοκτησιακών ή εν γένει εμπράγματων δικαιωμάτων μεταξύ των δικαιούχων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστικών Αρχών και δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δε διενεργείται ειδικός διοικητικός έλεγχος στις εκτάσεις βοσκοτόπων που έχουν κατανεμηθεί βάσει της υπ’ αρ. 873/55993/20.5.15 ΚΥΑ.

Στο τέλος της εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις γεωργών για τις οποίες οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από έλεγχο έχουν ενδείξεις για διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή υπόνοια εξαπάτησης πρέπει να παραπεμφθούν στις δικαστικές Αρχές (αναφορές στις εισαγγελικές Αρχές)».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News