Μαμουλάκης

Η πυροπροστασία των δημόσιων σχολείων στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη

Ελλάδα
Η πυροπροστασία των δημόσιων σχολείων στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοινοβουλευτική eρώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη

Το ασαφές τοπίο πυροπροστασίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με Ερώτηση που απευθύνει προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, με την συνυπογραφή 20 ακόμη βουλευτών.

«Η ενεργητική και παθητική/δομική πυροπροστασία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν εκπαιδευτήρια είναι ουσιώδης για την ασφάλεια των μαθητών. Ωστόσο, για τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ρητή πρόβλεψη έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας του αρμόδιου Υπουργείου, εξαιρούμενης της περίπτωσης που οι φορείς εκμετάλλευσης των δομών αιτηθούν της έκδοση αυτού» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Γι’ αυτό και ζητάμε από τους συναρμόδιους Υπουργούς να προβούν στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να καθιερωθεί η υποχρεωτική τήρηση στους Δήμους φακέλων πυρασφαλείας με εκδοθέντα πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας, υπό ανανέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Με την Ερώτηση επισημαίνεται επίσης η νομική πολυπλοκότητα, η ασάφεια και η διακριτική ευχέρεια αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών να μη διαθέτουν φάκελο πυρασφάλειας. 

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: 

«Θέμα: "Το ασαφές «τοπίο» πυροπροστασίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" 

Η ενεργητική και παθητική/δομική πυροπροστασία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν εκπαιδευτήρια είναι ουσιώδη για την ασφάλεια των παιδιών/μαθητών. Συνοπτικά, σχετίζονται με τα μέσα εκείνα που εγκαθίστανται και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη αλλά και το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια. Η εφαρμογή των εν λόγω μέσων και μέτρων πυροπροστασίας θα αναμέναμε να τυγχάνει καθολικής εφαρμογής ωστόσο, η υφισταμένη διάκριση με βάση το εάν η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα εγείρει ερωτηματικά.

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/03.12.2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προκειμένου για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα αναφορικά με τις κτιριολογικές προδιαγραφές απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Β’ 3324/12.12.2012). Με βάση τις Πυροσβεστικές Διατάξεις και σε συνδυασμό με το άρθρο 167 του ν.4662/2020 (Α’ 27) οι σχολικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρούμενης της περίπτωσης που οι ίδιοι ιδιοκτήτες - φορείς εκμετάλλευσης των δομών αιτηθούν την έκδοση αυτού κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη ή τη ρητή πρόβλεψη του αρμόδιου Υπουργείου για την έκδοσή του στα πλαίσια αδειοδότησης των ανωτέρω δομών. Συνάγεται με βάση τα παραπάνω η ρητή υποχρέωση των ιδιωτικών σχολείων έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας,

Ως προς τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την άλλη δεν υφίσταται ρητή πρόβλεψη έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας του αρμόδιου Υπουργείου εξαιρούμενης της περίπτωσης που οι φορείς εκμετάλλευσης των δομών αιτηθούν της έκδοση αυτού. Σημειώνεται ότι η τήρηση και η συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυρασφάλειας αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης των σχολικών μονάδων ενώ για θέματα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας αρμοδιότητα έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Σύμφωνα με τα άρθρα 75 παρ. Ι τομέας στ΄, 209 παρ.4 και 243 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Α΄114) και 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες του τομέα Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση

των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων, οι μελέτες των έργων των Δήμων συντάσσονται από τις τεχνικές υπηρεσίες αυτών ενώ έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. Συνάγεται ότι στο πλαίσιο αυτό οι σχολικές επιτροπές μπορούν να προβαίνουν στη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού πυρασφάλειας. Τέλος, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 12 του πδ 18 (Α' 31/23.02.2018) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και αθλητισμού εμπίπτει η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, τη νομική πολυπλοκότητα, ασάφεια και διακριτική ευχέρεια αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει ως αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών να μη διαθέτουν φάκελο πυρασφάλειας ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να καθιερωθεί η υποχρεωτική τήρηση στους Δήμους φακέλων πυρασφαλείας με εκδοθέντα πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας, υπό ανανέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίγραφα των οποίων να τηρούνται από τις Διευθύνσεις των Σχολικών Δομών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Καλαματιανός Διονύσης

Κεδίκογλου Συμεών

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πούλου Παναγιού

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Χρήστος-Αλέξανδρος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Νίνα

Κόκκαλης Βασίλειος

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μεικόπουλος Αλέξανδρος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογίος Γεώργιος». 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News