ΟΦΗ

ΟΦΗ: Στις 3 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΑΕ

Αλλαγή ημερομηνίας λόγω του νέου νόμου

Σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Αιτία της αλλαγής, είναι το γεγονός ότι έπρεπε να υπάρξει εναρμόνιση της ομάδας με το νέο νόμο.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι 1.5 ευρώ.  

«Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και κατόπιν της 9ης Νοεμβρίου 2019 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Ο.Φ.Η. 1925» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 3η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Καντάνου (Γήπεδο ΟΦΗ), για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης τριάντα (30) Ευρώ ανά μετοχή, των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία (33) Ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τη μετέπειτα τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Β. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο ως ανωτέρω αναφερόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία γνωστοποιεί στου μετόχους της τα εξής:

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Δεκεμβρίου 2019, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση όποιος έχει και αποδεικνύει τη ιδιότητά του ως μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετοχών της εταιρείας, είτε με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

1.2. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

2.1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την 17η  Νοεμβρίου 2019. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν κατά τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

2.3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την 27η Νοεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

2.4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

2.5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

2.6. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 2.4. και 2.5., τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2.7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

2.8. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

3.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μέτοχοι από απόσταση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων του νόμου (άρθ. 125 του Ν. 4548/2018).

4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

4.1. Στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση οι μέτοχοι δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξή της.

5.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

5.1.Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος που συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η παρούσα πρόσκληση ακυρώνει την πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση προσδιορισθείσα για την 21/11/2019 που έχει ήδη αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 09/11/2019 που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμόν πρακτικό 68.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια