ΑΓΟΡ

Τέλος του μήνα η Γενική Συνέλευση του Ρέθυμνο Creten Kings

Tην τακτική του Γενική Συνέλευση συγκαλεί στις 28 Δεκεμβρίου η ΚΑΕ Ρέθυμνο Cretan Kings. 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: 

"Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>>, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21826250000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηγ. Γαβριήλ, αριθμός 103-105, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 10ης εταιρικής χρήσης 01/07/2017 – 30/06/2018 και την μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10ης εταιρικής χρήσης 01/07/2017- 30/06/2018.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
4. Tροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
5. Κωδικοποίηση Καταστατικού
6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την 11η εταιρική χρήση 01/07/2018-30/06/2019
7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ρέθυμνο, 27/11/2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ζομπανάκης Κωνσταντίνος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ."

Σχόλια