Αθλητισμός

Αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ΠΑΕ ΟΦΗ

Στις 795 χιλιάδες ευρώ η νέα αύξηση για την ομάδα του Ηρακλείου

Οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΟΦΗ αποφάσισαν Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με το ποσό των 795 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία θα «τρέξει» ως τα τέλη Μαρτίου, ενώ με την σχετική ανακοίνωση ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Αναλυτικά: «Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925».

Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της «Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925» στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ., 139787860000 ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της, στις 15-01-2018 αποφάσισε, ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εφτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (795.000€) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων και οποιασδήποτε οφειλής προς μετόχους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων (26.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30 €) και των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία ευρώ (33 €).

Η διάθεση των μετοχών θα γίνει με ιδιωτική εγγραφή αποκλειστικά με καταβολή μετρητών, (με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του αρ. 13α΄του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν 2725/99 και του καταστατικού «περί μερικής κάλυψης του μετ. κεφαλαίου).

Για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν και τα κάτωθι:

1.Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για μια (1) νέα μετοχή από αυτές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ ορίζεται στην τιμή των τριάντα τριών ευρώ (33) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή και θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο, Α.Σ. ΟΦΗ, το οποίο και θα λάβει δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (2.650) μετοχές . Η αξία των μετοχών που εκδίδονται θα καταβληθούν από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη κεφαλαίου της αύξησης μετόχους κατά το λόγο του αριθμού των αποκτώμενων από καθένα από αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξία των μετοχών αυτών. Ήτοι η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ θα είναι τριάντα τρία (33) ευρώ.

2.Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους και η δε προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έχει διάρκεια δύο μηνών (2) από την επομένη της σύγκλησης της Γ.Σ ήτοι μέχρι 16-3-2018 . Επίσης, οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους, το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5761083401825 (Όψεως Εταιριών) - ΙΒΑΝ: GR0501727610005761083401825, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

3.Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (16-3-2018) και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους 4 μήνες από την επομένη της ΓΣ ήτοι μέχρι την 16-05-2018.

4.Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια