Αθλητισμός

Στις 10 Μαρτίου η έκτακτη Γ.Σ. της ΠΑΕ Εργοτέλης

Η Πέμπτη 10 Μαρτίου είναι η ημερομηνία που θα παρθούν αποφάσεις για την ΠΑΕ Εργοτέλης, καθώς για τότε ορίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το κεντρικό θέμα είναι «Λήψη απόφασης για την λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Καταστατικού ή πώληση του ενεργητικού της εταιρείας με ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα» και ο ορισμός εκκαθαριστών.

Η πρόσκληση για τους μετόχους της ΠΑΕ Εργοτέλης αναφέρει τα εξής:«Πρόσκληση των μετόχων της Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΑΕ» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, ομόφωνα καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 1 στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Καταστατικού ή πώληση του ενεργητικού της εταιρείας με ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα.

2ο Θέμα: Ορισμός από την Ε.Γ.Σ. εκκαθαριστών σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Καταστατικού ή πρόταση της Ε.Γ.Σ. προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο για τον ορισμό εκκαθαριστών σύμφωνα με το άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 1 στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Ηράκλειο 16-2-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Σχόλια