Πολιτισμός

Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στο τμήμα Κοινωνιολογίας του ΠΚ

Αναλυτικά οι οδηγίες - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το επανιδρυμένο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί», που οργανώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Γενικός στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι να συνεισφέρει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας. Εστιάζει, δε, σε τρεις επιμέρους περιοχές έρευνας και διδασκαλίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση των τριών ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.

Στρατηγικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει κοινωνιολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/φοιτήτριες, να τους εξοικειώσει με την κριτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών της σύγχρονης παγκοσμιοποιούμενης πραγματικότητας.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 3 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα απόγευμα, μετά τις 14:30 μ.μ., εκτός εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων).

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής. Το Έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για τους/τις πτυχιούχους Πανεπιστημίων & ΤΕΙ του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
 • Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου /ας, καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα κοινωνικής φύσης εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι είναι χρήσιμο να περιλαμβάνεται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου, και συγκεκριμένα της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής, όπως προκύπτει από σχετικούς γλωσσικούς τίτλους σπουδών ή τίτλο σπουδών που έχουν διεξαχθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α κατέχει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, εξετάζεται προφορικά από ειδική επιτροπή.

Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ή της παρακολούθησης επιτυχώς, μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν) (σε pdf).
 • Υπόμνημα Ενδιαφέροντος, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντά (έως 1000 λέξεις).
 • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.
 • Φωτογραφία

 Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων και Επιλογής των Φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών λαμβάνει χώρα μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α) Προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα, εφόσον αυτό απαιτείται για όσους/ες υποψηφίους/ες θα κληθούν να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, βλ. παραπάνω: «δικαιολογητικά – παράγραφος 5.

Η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα περαιτέρω στάδια.

Β) Γραπτή εξέταση:

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δυο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος, οι υποψήφιοι /ες καλούνται να αναλύσουν και να σχολιάσουν σύντομα κείμενα, τα οποία αναφέρονται σε σύγχρονα κοινωνιολογικά ζητήματα.

Στο δεύτερο σκέλος, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να διαμορφώσουν ένα σχέδιο κοινωνικής έρευνας, με αντικείμενο ένα συγκεκριμένο κοινωνικό /κοινωνιολογικό θέμα ζήτημα.

Για διευκόλυνση της προετοιμασίας τους και για την οργάνωση της βιβλιογραφικής τους μελέτης προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω συγγράμματα:

 • Giddens, Α. (2002/2009). Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg.
 • Craib, I. (2009), Κλασική κοινωνική θεωρία: μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ, Αθήνα: Κατάρτι.
 • Craib, I. (2011), Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, προλ.- επιμ. Π.Ε. Λέκκας, Αθήνα: Τόπος
 • Hall, S & Bram G (2003), Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Αθήνα: Σαββάλας
 • Hall, S, Held, D & McGrew, A. (2010), Η νεωτερικότητα σήμερα, Αθήνα: Σαββάλας
 • Κυριαζή, Ν. (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών (νέα διευρυμένη έκδοση), Αθήνα: Πεδίο.
 • Bryman, A. (2017), Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας, Αθήνα: Gutenberg

Γ) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. είναι να βαθμολογηθούν στην Γραπτή Εξέταση με τουλάχιστον 5 (με άριστα το 10).

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων και του προσδιορισμένου για το καθένα συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.):

Κριτήρια - Σ.Β

 • επίδοση στη γραπτή εξέταση σε θέματα κοινωνιολογικού περιεχομένου (απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους να επιτύχουν βαθμό τουλάχιστον 5, με άριστα το 10), 60%
 • επίδοση στη συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης, 30%
 • βαθμό πτυχίου. 10%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε 20.

Οι επιτυχόντες/ούσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Όσοι/ες επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός του προαναφερόμενου διαστήματος χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους και οι κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Προθεσμίες Υποβολής αιτήσεων & ημερομηνίες εξετάσεων 

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας από 10/08/2020 έως 11/09/2020.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και όσοι/ες φοιτητές/τριες, κατά τον χρόνο έναρξης των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ., έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους.

Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, που θα πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Στην αίτησή τους θα δηλώνεται ρητώς ότι δεσμεύονται, εφόσον επιλεγούν, να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Οι εξετάσεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν την 18η και την 19η Σεπτεμβρίου 2020. Ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

Ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/sociology

τηλ. 28310-77491, Fax 28310-77467,

e-mail: <socpms@social.soc.uoc.gr>

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Κρήτης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια