Πολιτισμός

Πρόσληψη δύο μουσικών στο Ρέθυμνο

Δύο μουσικοί θα προσληφθούν με σύμβαση στο Δήμο Ρεθύμνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 1 ΠΕ Μουσικών για Καλλιτεχνικό Διευθυντή και 1 ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία κιθάρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν Κυριακής Παυλάκη.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Μη εμπρόθεσμες αιτήσεις αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.  

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο: 28310 20468 εσωτ. 19.

Σχόλια