Πολιτισμός

Σεμινάριο για κλείσιμο ισολογισμών από το Επιμελητήριο

Σεμινάριο στο οποίο παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του σεμιναρίου να κλείνουν σωστά ένα Ισολογισμό σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και να συντάσσουν σωστά τις νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές και βοηθούς λογιστών με μικρή εργασιακή εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις και χρήσιμο πρακτικό υλικό για την διευκόλυνση της εργασίας τους.

Ενότητες Σεμιναρίου:

?      Προετοιμασία της εταιρίας  και οι απαιτούμενοι έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού

?      Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα εργασιών Κλεισίματος της χρήσης

?      Βασικές διαφορές ΕΓΛΣ -ΕΛΠ  (στους λογαριασμούς στις εγγραφές )

?      Λογιστικές τακτοποιήσεις και μετατροπή των λογαριασμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Ε.Λ.Π    

?      Αποτίμηση αποθεμάτων

?      Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων

?      Προσδιορισμός του Λογιστικού αποτελέσματος

?      Αρχή του δεδουλευμένου - Οριοθέτηση της Χρήσης

?      Δαπάνες επομένων χρήσεων  

?      Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Παθητικού.

?      Διαχωρισμός « Λογιστικής » και « Φορολογικής » βάσης

?      Αμοιβές μελών της Διοίκησης

?      Αποσβέσεις Παγίων

?      Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

?      Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

?      Φορολογική αναμόρφωση

?      Υπολογισμός φόρων

?      Διανομή Κερδών

?      Λογιστικές εγγραφές για όλα τα παραπάνω με αναλυτικά παραδείγματα
Σύνταξη «Οικονομικών Καταστάσεων», σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 120€ ανά συμμετοχή.

Χρόνος Διεξαγωγής: 15 ώρες -  Τετάρτη 20/04, Σάββατο 23/04 και Μ. Δευτέρα, 25/04 από 17:00μ.μ έως 21:15μ.μ

Εισηγητής: Γρηγόρης Κοκολάκης, πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.) με μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Συμβούλου επιχειρήσεων επί 20 έτη. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος αδείας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α τάξης.

Πληροφορίες ΣΤΟ ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9. Υπεύθυνη κα Βενιχάκη Μαίρη, τηλ: 2810-302736 και 302730, φαξ 2810-227189, email: Venihaki@katartisi.gr και info@katartisi.gr από 08:30π.μ. έως 14:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

Σχόλια