Πολιτισμός

Στο διαδίκτυο έκθεση της Ελλάδας για την πολυμορφία των εκφράσεων

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, «η Εθνική Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας για την εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO για την "Προστασία και προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων" είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στο παγκόσμιο κοινό.

Η Ελληνική Εθνική Περιοδική Έκθεση συνοψίζει τις δράσεις της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα. Για την τελική διαμόρφωση της Περιοδικής Έκθεσης, που συντάχθηκε από το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ, χρειάστηκε η συνεργασία 58 συνολικά υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και συγκεκριμένα δώδεκα υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, δεκαπέντε εποπτευόμενων φορέων της, επτά υπηρεσιών άλλων υπουργείων και 26 φορέων της κοινωνίας των πολιτών, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους.

Το κείμενο της Ελληνικής Περιοδικής Έκθεσης είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της UNESCO: http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/periodicreport/list/2012/c/Greece

Το σύνολο των περιοδικών εκθέσεων που υπέβαλαν 48 κράτη-μέλη της Σύμβασης πολυμορφίας είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/

Η Σύμβαση για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων υιοθετήθηκε το 2005 από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO, είχε επικυρωθεί από 125 κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής, ενώ στη χώρα μας τέθηκε σε ισχύ το 2007.

Αφορά στην προστασία και προώθηση της ποικιλομορφίας με την οποία εκδηλώνονται οι πολιτιστικές εκφράσεις των ανθρώπων. Η καινοτομία που εισάγει η Σύμβαση αυτή είναι ότι αναγνωρίζει ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες, τα αγαθά και οι υπηρεσίες έχουν διττή φύση: οικονομική και πολιτιστική, ακριβώς επειδή είναι φορείς αξιών, σημασιών και ταυτοτήτων.

Το κείμενο της Σύμβασης είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/convention-text/

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της UNESCO σχετικά με τη Σύμβαση είναι προσβάσιμες εδώ: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/

Στόχοι της Σύμβασης είναι η ενίσχυση του διαλόγου των πολιτισμών και οι, μεταξύ πολιτισμών, αλληλεπιδράσεις, η πολιτιστική ανάπτυξη μέσω των πολιτιστικών ανταλλαγών, η οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης των πολιτιστικών βιομηχανιών και του εμπορίου πολιτιστικών προϊόντων και η, απορρέουσα από τα προηγούμενα, ενίσχυση των πολιτιστικών ταυτοτήτων μέσω της διακίνησης των προϊόντων αυτών.

Στο επίπεδο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η Σύμβαση αφορά στην ενίσχυση των πολιτιστικών βιομηχανιών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δημιουργία εμπορικών σχέσεων με τις αντίστοιχες των αναπτυσσόμενων κρατών, με σκοπό την αύξηση των πολιτιστικών και εμπορικών συναλλαγών τους.

Η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης από τον Απρίλιο του 2007, δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή της από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO το 2005. Έχει διατελέσει επίσης μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Σύμβασης από το 2007 έως το 2011, και με αυτή την ιδιότητά της συνέβαλε στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών οδηγιών για την εφαρμογή της.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι το Ταμείο της Σύμβασης χρηματοδοτεί προγράμματα προώθησης της πολυμορφίας μόνο στις αναπτυσσόμενες, οικονομικά χώρες. Η επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη των κρατών-μελών της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιούνιο.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού-Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών (τηλ. 210 82 01 781-2», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Σχόλια