Χρηματιστήριο

Άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. Η άρση ισχύει από σήμερα, καθόσον η εταιρία προέβη στη σύνταξη και δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης του πρώτου εξαμήνου του 2012 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Άρα από σήμερα οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

Σχόλια