Οικονομία Ελλάδα

ISO 26000: 2010 - Τι είναι και σε ποιους απευθύνεται

Το ISO 26000 είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε οποιονδήποτε κλάδο

Το ISO 26000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς, σχετικά με τις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης, την αναγνώριση της, τα βασικά θέματα που την αφορούν, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, και τους τρόπους ενσωμάτωσης της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στον οργανισμό.

Οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ανάγκη και τα οφέλη της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Στόχος της κοινωνικής ευθύνης είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις ενός οργανισμού σε σχέση με την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο μέτρησης της συνολικής απόδοσής του και της ικανότητάς του να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό αντανακλά, εν μέρει, στην αναγκαία αυξανόμενη τάση να διασφαλιστούν υγιή οικοσυστήματα, κοινωνική ισότητα και σωστή οργανωτική διακυβέρνηση. Μακροπρόθεσμα, όλες οι δραστηριότητες των οργανισμών εξαρτώνται από την υγεία των οικοσυστημάτων του κόσμου. Η ολική απόδοση ενός οργανισμού στην κοινωνική ευθύνη μπορεί να επηρεάσει, μεταξύ άλλων:

 • το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα
 • τη φήμη του
 • την ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί εργαζόμενα μέλη και πελάτες
 • τη διατήρηση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • τη σχέση του με εταιρείες, κυβερνήσεις, μέσα ενημέρωσης, προμηθευτές, πελάτες και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται.

Το πρότυπο ISO 26000 παρέχει οδηγίες σχετικά με:

 • την αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων
 • τρόπους κατάλληλους για την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά του οργανισμού.

Οι επτά βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης και του ISO 26000 είναι:

 • Η ευθύνη
 • Η διαφάνεια
 • Η ηθική συμπεριφορά
 • Ο σεβασμός των συμφερόντων των ενδιαφερομένων
 • Ο σεβασμός του κράτους δικαίου
 • Ο σεβασμός των διεθνών κανόνων συμπεριφοράς
 • Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τα επτά βασικά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη:

 • Οργανωτική διακυβέρνηση
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εργατικές πρακτικές
 • Το περιβάλλον
 • Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας
 • Θέματα καταναλωτών
 • Κοινοτική συμμετοχή και ανάπτυξη

Συνοπτικά το ISO 26000

 • Προορίζεται ως καθοδήγηση. Δεν πιστοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης, αλλά δίνεται βεβαίωση ορθής εφαρμογής στον Οργανισμό.
 • Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των κοινωνικών ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων βασικών θεμάτων.
 • Δημοσιεύθηκε το 2010 από τον  Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), έναν εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό τυποποίησης, που αποτελείται από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για περισσότερες από 160 χώρες.
 • Γράφτηκε από μια ομάδα που εκπροσωπεί κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), βιομηχανίες, ομάδες καταναλωτών, ακαδημαϊκούς, συμβουλευτικούς και άλλους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
 • Περισσότεροι από 400 εμπειρογνώμονες και 200 ​​παρατηρητές από 99 χώρες και 42 διεθνείς οργανισμοί συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια.
 • Για τη διασφάλιση συνέπειας και εναρμόνισης με άλλα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες, ο οργανισμός ISO σύναψε ειδικές συμφωνίες με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το Global Compact, το GRI και τον ΟΟΣΑ. Ως αποτέλεσμα, το ISO 26000 μπορεί να θεωρηθεί το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το ISO 26000 είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε οποιονδήποτε κλάδο. Βασικός στόχος του προτύπου είναι να βοηθήσει έναν οργανισμό να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

 

Βασικά θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οργανωτική διακυβέρνηση

Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες της κοινωνίας. Η λογοδοσία, η διαφάνεια, η ηθική και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

Ανθρώπινα δικαιώματα

 • Δέουσα επιμέλεια
 • Καταστάσεις κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Αποφυγή συνενοχής
 • Επίλυση παραπόνων
 • Διακρίσεις και ευάλωτες ομάδες
 • Αστικά και πολιτικά δικαιώματα
 • Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
 • Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη μεταχείριση και την εξάλειψη των διακρίσεων, των βασανιστηρίων και της εκμετάλλευσης.

Εργασιακές πρακτικές

 • Σχέσεις εργαζομένου και διεύθυνσης του οργανισμού
 • Συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία
 • Κοινωνικός διάλογος
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Ανθρώπινη ανάπτυξη και κατάρτιση στο χώρο εργασίας

Όσοι εργάζονται για λογαριασμό του οργανισμού δεν είναι άτομα προς εκμετάλλευση. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που βασίζεται στην εκμετάλλευση και την κατάχρηση.

Περιβάλλον

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Αειφόρος χρήση πόρων
 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής
 • Προστασία του περιβάλλοντος, βιοποικιλότητα και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων

Ο οργανισμός  έχει την ευθύνη να μειώνει και να εξαλείφει τους μη βιώσιμους πόρους στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και να διασφαλίζει ότι η κατανάλωση πόρων ανά άτομο καθίσταται βιώσιμη.

Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας

 • Καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Υπεύθυνη πολιτική συμμετοχή
 • Δίκαιος ανταγωνισμός
 • Προώθηση της κοινωνικής ευθύνης στην αλυσίδα αξίας
 • Σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Η οικοδόμηση συστημάτων και ενθάρρυνσης θεμιτού ανταγωνισμού, η πρόληψη της διαφθοράς και η προώθηση της αξιοπιστίας των δίκαιων επιχειρηματικών πρακτικών συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών συστημάτων.

Θέματα καταναλωτών

 • Δίκαιο μάρκετινγκ, πραγματικές και αμερόληπτες πληροφορίες και δίκαιες συμβατικές πρακτικές
 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
 • Βιώσιμη κατανάλωση
 • Εξυπηρέτηση καταναλωτών, υποστήριξη, καταγγελία και επίλυση διαφορών
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων καταναλωτών
 • Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Η προώθηση δίκαιης, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και την πρόσβαση των καταναλωτών είναι ευθύνη του οργανισμού.

Κοινοτική συμμετοχή και ανάπτυξη

 • Κοινοτική συμμετοχή
 • Εκπαίδευση και πολιτισμός
 • Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη και πρόσβαση τεχνολογίας
 • Δημιουργία πλούτου και εισοδήματος
 • Υγεία
 • Κοινωνικές επενδύσεις

Ο οργανισμός  θα πρέπει να συμμετέχει στη δημιουργία κοινωνικών δομών, όπου μπορούν να υπάρξουν αυξανόμενα επίπεδα εκπαίδευσης και ευημερίας.

Η ALPHA PLAN CONSULTANTS αναλαμβάνει την  υποστήριξη και καθοδήγηση στον Οργανισμό ή την επιχείρησή σας, για την ορθή εφαρμογή του ISO 26000:2010 και την λήψη βεβαίωσης συμμόρφωσης από εξωτερικό Φορέα.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια