Οικονομία Ελλάδα

Βελτίωση όλων των μεγεθών στο α' τρίμηνο η Πειραιώς

Η βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών του ομίλου Πειραιώς και της εικόνας που δίνει, είναι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τα οικονομικά αποτέλεσμα της Τράπεζας Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Ωστόσο το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, που επηρέασε και τα τελικά αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό, ήταν η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, που οδήγησε σε εκτοξευση των έκτακτων δαπανών.

Ωστόσο αν βγει από το κάδρο αυτό το "άπαξ" έξοδο, τα μεγέθη συνεχίζουν να βελτιώνονται - τόσο η εξάρτηση από τον ELA, όσο και η έκθεση σε κόκκινα δάνεια αλλά και τα κέρδη από τόκους και προμήθειες. Όλα αυτά δείχνουν, μαζί με τις κινήσεις που έχει προγραμματίσει να κάνει η τράπεζα στους επόμενους μήνες, ότι η θέση της στο τραπεζικό σύστημα ενισχύεται συνεχώς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Τα καθαρά έσοδα τόκων επηρεάσθηκαν από τις υψηλές προβλέψεις του 4ου 3μήνου 2017 (€1,2δισ.) και την πρώτη εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΠ 9 για τις εκθέσεις του Stage 3 (€1,0δισ.). Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 2% ετησίως. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών κατά το 1ο  3μηνο 2018 έφτασαν τα €413εκατ., από €458εκατ. το 4ο 3μηνο 2017.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360εκατ. το 1ο 3μηνο 2018, μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση (€398εκατ. το 4ο 3μηνο 2017) εξαιτίας της αύξησης €2,2δισ. των προβλέψεων (4ο 3μηνο 2017 και μετάβαση ΔΠΧΠ9 Stage 3), χαμηλότερων εκτοκιζόμενων υπολοίπων, μειωμένης ημερολογιακής περιόδου και απομόχλευσης.

Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος τους υποχώρησε στις 75 μ.β. κατά το 1ο 3μηνο 2018, από 82 μ.β. κατά το ίδιο 3μηνο του 2017, ενώ και η εξελισσόμενη απεμπλοκή από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων (κόστος €13εκατ. το 1ο 3μηνο 2018 έναντι €43εκατ. το 1ο 3μηνο 2017). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 233 μ.β.  το 1ο 3μηνο 2018.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών σημείωσαν άνοδο κατά 2% το 1ο 3μηνο 2018 σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2017, στα €79εκατ. Η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες και κίνηση κεφαλαίων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών σημείωσαν αύξηση κατά 1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €73 εκατ το 1ο 3μηνο 2018.

Μείωση λειτουργικών εξόδων

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου, εξαιρώντας το κόστος της εθελούσιας εξόδου και των μισθών των εθελουσίων αποχωρήσεων (€138εκατ.) στο 1ο 3μηνο 2018, υποχώρησαν κατά 6% (στα €259εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (€276εκατ.). Η μείωση του λειτουργικού κόστους το 1ο  3μηνο του 2018 ήταν ισορροπημένη μεταξύ των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-8% σε ετήσια βάση) και των δαπανών προσωπικού (-7%).

Η προσπάθεια σχετίζεται κυρίως με τον περαιτέρω εξορθολογισμό πόρων, πρωτοβουλίες  ψηφιοποίησης, χαμηλότερες  δαπάνες  διαφήμισης  και προσπάθειες  μείωσης  των διοικητικών δαπανών. Το λειτουργικό κόστος του 1ου  3μηνου 2018 στην Ελλάδα, εξαιρώντας τα έκτακτα κόστη της εθελουσίας, διαμορφώθηκε σε €242 εκατ. από €260εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (-7%). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα, σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε στο 56% το 1ο 3μηνο 2018.

Τάση κερδών προ φόρων και προβλέψεων       

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου μειώθηκαν στα €203 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018, έναντι €239 εκατ. το 1ο 3μηνο 2017 (-15% ετησίως), καθώς η σημαντική πρόοδος στη μείωση του κόστους και η αύξηση των καθαρών εσόδων προμηθειών, υπερκεράστηκε από τη μείωση των καθαρών εσόδων τόκων. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων περιορίσθηκαν το 1ο  3μηνο 2018 σε €192εκατ. από €224εκατ. το 1ο 3μηνο 2017 (μείωση κατά 14%).

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ζημία €80 εκατ. το 1ο  3μηνο 2018. Προσαρμόζοντας για τις €138εκατ. έκτακτες δαπάνες προσωπικού, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη €18εκατ. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, σημειώθηκε ζημία €66 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018, ή €32 εκατ. κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 1ο 3μηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά €2εκατ.

Καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €43,2δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018 από €42,7δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 (+1%), σημειώνοντας αύξηση €0,4δισ. από εισροές στην Ελλάδα. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις Ομίλου αυξήθηκαν κατά €2,2 δισ. (+5%). Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα €41,4δισ. (+9% ετησίως), συμβάλλοντας στην αύξηση του εγχωρίου μεριδίου αγοράς και τη μείωση του αντίστοιχου κόστους. Κατά το 1ο 3μηνο του 2017 είχε σημειωθεί μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά

€1,3 δισ.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, στα €6,1 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2018 από €15,5δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €2,1δισ. το 1ο 3μηνο 2018 από €11,0δισ. το 1ο 3μηνο 2017, ενώ αντίστοιχα από την ΕΚΤ στα €4,0δισ. από €4,5δισ. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω στις αρχές Μαίου 2018, με τη χρηματοδότηση από τον ELA κάτω από το €1,5δισ.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €57,7δισ. στα τέλη του 1ου 3μηνου 2018, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €41,4δισ. αντίστοιχα. Τα δάνεια προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά €2,6δισ. από το τέλος του 2017, ή κατά €0,4δισ. εξαιρουμένων των διαγραφών του 1ου 3μήνου 2018 και του εποχικού δανείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πλήρως αποπληρωθεί. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €55,7δισ. στο τέλος του 1ου  3μήνου 2018. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε ουσιαστικά, υποχωρώντας στο 96% στο τέλος του 1ου 3μηνου 2018 από 118% πριν από ένα έτος.

Κάλυψη NPEs

Το υπόλοιπο των NPEs μειώθηκε για 10ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική ετήσια μείωση των NPEs ανήλθε σε €3,0δισ., με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα €32,2 δισ. στο τέλος του 1ου 3μήνου 2018. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος 1ου 3μήνου 2018 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 51% από 47% στο τέλος του 4ου τριμήνου 2017, επακόλουθο της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9. Η τριμηνιαία μείωση των NPEs, διαμορφώθηκε σε -€0,7δισ. στο 1ο 3μηνο του 2018. Η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPEs, εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €2δισ., επίκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου 2018.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα:

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων. Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου €3δισ. από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα. Δεύτερον, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018.

Τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 που δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαΐου 2018 θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση.

Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%.

Η χρηματοοικονομική μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά €3,5δισ. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε δράση για να ενισχύσουμε την παραγωγή κεφαλαίων: έχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους

€200εκατ. την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες €45εκατ. αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας».

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια