Οικονομία

ΑΣΕΠ: 2.404 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι τέσσερις προκηρύξεις θα εκδοθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες, με την πρώτη εκ των τεσσάρων να αναμένεται τις επόμενες μέρες και την τελευταία στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Τέσσερις μεγάλες προκηρύξεις που θα αφορούν διαγωνισμούς προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, συνολικού αριθμού 2.404 θέσεων, αναμένονται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι προκηρύξεις αφορούν  την προσφορά μόνιμων θέσεων σε ΟΤΑ, Καταστήματα Κράτησης, Υπουργεία, ΑΕΙ και άλλου κρατικούς οργανισμούς.

Οι τέσσερις προκηρύξεις θα εκδοθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες, με την πρώτη εκ των τεσσάρων να αναμένεται τις επόμενες ημέρες και την τελευταία στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικότερα αναφορικά με τις παραπάνω προκηρύξεις:

416 μόνιμοι υπάλληλοι σε φυλακές ανά την επικράτεια

Η προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ σχετικά με την πρόσληψη 416 μόνιμων υπαλλήλων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας έχει ήδη αποφασιστεί. Ο νέος διαγωνισμός απευθύνεται σε νέες προσλήψεις προσωπικού αποκλειστικά και μόνο για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, η προκήρυξη θα αφορά 188 μόνιμες θέσεις στο Σωφρονιστικό  Κατάστημα Δράμας όπως και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Μεταξύ άλλων θα επιλεγεί προσωπικό σχετικά με τις ειδικότητες ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικό Εσωτερικής – Εξωτερικής Φρούρησης.

Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης θα είναι επιφορτισμένο με την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, την φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε ειδικό θεραπευτήριο που απευθύνεται σε κατάδικους και υπόδικους αλλά και τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου, (π.δ. 215/2006, ΦΕΚ 217/12.10.2006/τ.Α΄, όπως ισχύει). Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των φυλάκων είναι η τήρηση της τάξης και της ασφάλειας των καταστημάτων κράτησης, η συμβολή στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων, αλλά και η διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως και η ενίσχυση του αυτοσεβασμού και της συναίσθησης της κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, ενόψει της απόλυσής τους.

Τα προαπαιτούμενα για τη θέση του Προσωπικού Εσωτερικής – Εξωτερικής Φρούρησης είναι τα παρακάτω: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις των Φυλάκων θα ζητηθούν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

287 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Παιδείας

287 προκηρύξεις που αφορούν θέσεις σε φορείς που σχετίζονται με το υπουργείο Παιδείας και την Κεντρική Διοίκηση του υπουργείου είναι έτοιμες προς ανακοίνωση. Εντός των επόμενων ημερών το ΑΣΕΠ πρόκειται να γνωστοποιήσει δια του Εθνικού Τυπογραφείου προς επίσημη δημοσίευση και εν συνεχεία εκκίνηση των διαδικασιών.

Οι 287 θα κατανεμηθούν ως κάτωθι:  

Στο Υπουργείο παιδεία αναλογούν 185 θέσεις, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 60, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 4, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2 όπως και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5.

Η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει προσλήψεις για το Υπουργείο Παιδείας και την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 60 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, του ΑΠΘ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, των ΠΔΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας.

Αναλυτικότερα, οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, λογιστές, καθαριστές, κ.α. Αναφορικά με τις θέσεις ΠΕ Διοικητικών θα γίνουν δεκτά όλα τα πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

101 μόνιμες θέσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, το υπουργείο Τουρισμό και την ΕΑΓΜΕ

Τρείς φορείς προβαίνουν στην πρόσληψη 101 μόνιμων υπαλλήλων σύμφωνα με νέα προκήρυξη που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ.

Η υπό επεξεργασία προκήρυξη αφορά: Εθνικό Κτηματολόγιο, 72 θέσεις, Υπουργείο Τουρισμού, 14 θέσεις και Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ, 15 θέσεις.

Οι θέσεις απευθύνονται κυρίως σε διοικητικούς, μηχανικούς, πτυχιούχους Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Πληροφορίες θέλουν ο ΑΣΕΠ να φτάνει στην επίσημη γνωστοποίηση της προκήρυξης στα μέσα Δεκεμβρίου.

ΟΤΑ, 1.600 μόνιμες θέσεις

Η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.600 μόνιμες θέσεις εργασίας σε δήμους, και αρμόδια υπουργεία, ανά την επικράτεια βρίσκεται σε τελική ευθεία. Με την επίσημη ανακοίνωση του διαγωνισμού να αναμένεται το Φθινόπωρο.

Στο μεγαλύτερο τους ποσοστό οι 1.600 θέσεις θα αφορούν ειδικότητες μηχανικών, οικονομολόγων και στελεχών πληροφορικής ώστε να συμβάλουν στην κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων από τους δήμους, το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή αλλά και στο συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας.

Στα πλαίσια της παραπάνω προοπτικής θα είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων, οι ειδικότητες, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος), ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος), ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής), ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών).

Συνοψίζοντας η προκήρυξη θα προβλέπει προσλήψεις, στους παρακάτω δήμους και τις Περιφέρειες:  Δήμου Αθηναίων, Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, Δήμου Ιωαννιτών, Δήμου Ορεστιάδας, Δήμου Πολυγύρου, Δήμου Ρεθύμνης, Δήμου Σητείας, Δήμου Χανίων, Δήμου Ωρωπού, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Κρήτης, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

φωτογραφία: in time

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια