Οικονομία

Έως 7 δισ. στις επιχειρήσεις

Δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

Ένα ποσό που ξεκινά από τα 2 δισ. και με μοχλεύσεις μπορεί να φτάσει στα 7 δισ. τίθεται στη διάθεση των επιχειρήσεων της χώρας για δάνεια μέσω των εμπορικών τραπεζών, αλλά με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα χρηματοδοτικά προγράμματα της κυβέρνησης, αφού θα θέσει ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από κεφάλαια.

Ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά» ως προς το αν θα φτάσουν όντως αυτά τα λεφτά στις επιχειρήσεις, αφού οι συστημικές τράπεζες δεν πρόκειται να παραβιάσουν την πολιτική της χορήγησης δανείων μόνο σε φερέγγυους δανειολήπτες και μάλιστα ακόμη και σε αυτούς με εμπράγματες εγγυήσεις. Άλλωστε και ο εποπτεύων το τραπεζικό σύστημα διοικητής της ΤτΕ έχει συστήσει στις τράπεζες να μη δώσουν δάνεια που θα υπονομεύσουν την πορεία εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων στη μετά την πανδημία εποχή.

Το πρόγραμμα είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο με τη μόχλευση αναμένεται να φτάσει τα 7 δισ. ευρώ για δάνεια προς όλο το φάσμα των επιχειρήσεων: μεγάλες, μεσαίες και μικρές, είτε ανήκουν σε αυτές που πλήττονται άμεσα από την τρέχουσα κρίση, είτε υφίστανται έμμεσα τις επιπτώσεις της.

Επιπλέον, αν και εντάσσεται στη δέσμη των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, το πρόγραμμα των εγγυημένων δανείων από την ΕΑΤ δε θέτει ως προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν εγγυημένο δάνειο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Χθες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα άνοιξε τους φακέλους που έχουν καταθέσει οι τράπεζες, στους οποίους η καθεμία αναλύει την πολιτική χρηματοδοτήσεων που σκοπεύει να ακολουθήσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το τελικό προϊόν που θα προσφέρει.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κάνει τον έλεγχο των φακέλων, προκειμένου να εγκρίνει τη συμμετοχή των τραπεζών στο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τις τράπεζες για να οριστικοποιηθούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών (σημειώνεται ότι στη σύμβαση των 50-60 σελίδων υπάρχουν βασικά θέματα που πρέπει να καθοριστούν, μεταξύ των οποίων το πώς θα καταβάλλεται η κρατική εγγύηση) και, αφού υπογραφούν οι συμβάσεις, το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί και οι τράπεζες θα μπορούν να δεχτούν αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Αρμόδια στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι αυτό θα είναι εφικτό γύρω στις 15 Ιουνίου.

Το ύψος του ποσού δανείου που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της ΕΑΤ δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1) Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, ή

2) Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019, ή

3) Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%. Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια (όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Δικαίωμα στο πρόγραμμα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης πρέπει να είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επίσης δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Από την εγγυημένη δανειοδότηση θα εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Θα εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Τα επιτόκια των δανείων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, αλλά εκτιμάται ότι αυτά θα κινούνται σίγουρα 0,50%-0,70% χαμηλότερα από τα επιτόκια με τα οποία δανειοδοτούνται τώρα οι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων κινείται λίγο κάτω του 4%, για τις μεσαίες κινείται στο 4,50%-5% και για τις μικρές στο 6%.

Όπως προαναφέρθηκε, η εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα καλύπτει το 80% του κάθε δανείου. Ωστόσο, υπάρχει όριο στο ύψος της ζημίας που θα μπορεί να αναλάβει η ΕΑΤ και αυτή ορίζεται μέχρι το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσει η κάθε τράπεζα και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι, επιπλέον της εγγύησης, θα παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ.

Η προμήθεια εγγύησης θα κινείται από 0,25% μέχρι και 2%, ανάλογα με τη διάρκεια της χρηματοδότησης και το μέγεθος της επιχείρησης, επιδοτούμενη ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ (μέγιστη ενίσχυση που έχει λάβει η επιχείρηση).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια