Οικονομία

Οι 64 φόροι για τα ακίνητα το 2019

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

Το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων καταγράφει τους πάσης φύσεως ισχύοντες φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία που θα επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους για το 2019. Οι 64 περιπτώσεις που αφορούν σε διάφορες περιπτώσεις ιδιωτικών ακινήτων, από φόρους επί του εισοδήματος και φόρους κατοχής ακινήτων έως τέλη κατά τη μεταβίβαση, έχουν ως εξής:

Α. Φόροι-τέλη-κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα:

1. Φόρος εισοδήματος μισθωμάτων 15/35/45,00%, 2. Τέλος χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6%, 3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 2,20-10,00%, 4. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν, 3% επί αντικ. αξίας, 5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία, αναλόγως εμβαδόν και τιμή ζώνης, και 6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης, 3% επί αντικειμενικής αξίας.

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων:

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυσικών & νομικών προσώπων (απειλείται να αντικατασταθεί με νέο σκληρότερο ΦΑΠ): κτίσματα 2,50-16,25 €/τ.μ., οικόπεδα 0,0037-11,25 €/τ.μ., 2. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου αστικής περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 250.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα (ως άνω): φυσ. πρόσ. 1,5‰-1,15%, Νομ. πρόσ. 2,5-5,50‰, 3. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα + οικόπεδα), 0,25-0,35‰ (έως 10πλάσιο στους υπερχρεωμένους ΟΤΑ!), και 4. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών 15% (πλην απρόσοδων), 5. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός): γη 5%, κτήρια 8%.

Γ. Φόροι-τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων:

1. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 24%, 2. Φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (έχει ανασταλεί έως 31/12/2019) 15%, 3. Φόρος μεταβίβασης/χρησικτησίας ακινήτων 3%, 4. Φόρος ανταλλαγής (συνένωσης οικοπέδων) 1,5%, 5. Φόρος διανομής ακινήτων 0,75%, 6. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν. 4110/13) 3% επί του ΦΜΑ 7% επί του ΦΜΑ, και 7. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων, 4,75‰ στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία.

Δ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων:

1. Φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής ακινήτων (απειλείται να μειωθούν τα αφορολόγητα όρια και να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές): Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%, Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κ.λπ. 5-20%, Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%, 2. Φόρος δωρεάς ακινήτων: Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%, Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κ.λπ. 5-20%, Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%, και 3. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75‰ στα Υποθηκοφυλακεία, 8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία.

Ε. Τέλη, φόροι και εισφορές υπέρ ΟΤΑ και τρίτων:

1. Δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού: Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ, 2. Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων: Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ, 3. Δυνητικά δημοτικά τέλη (με διάφορες αιτιολογίες): Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ, 4. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Kwh x Μον. Χρ. €/Kwh, 5. Τέλος υπέρ της ΕΡΤ, 3 ευρώ/μήνα, 6. Τέλη αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση): από ΔΕΚΟ-ΟΤΑ, και 7. Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν. 1337/83, Ν. 2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 Ν. 4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κ.λπ.): σε γη 10 έως 50%, σε χρήμα έως 25%.

Ζ. Τέλη κτηματογράφησης, αντιγράφων κ.λπ. προς το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”:

Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης 35€/δικαίωμα + 1‰ επί αντικ. αξίας άνω των 20.000 € με όριο τα 900 ευρώ, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί, αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων 8‰, πάγιο τέλος για την καταχώριση κάθε δικαιοπραξίας 20 €, τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου 9,5 €, τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτημ. Γραφείου 9,5 €, τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 15 €, τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος 33 €, και πρόσθετο τέλος μεταγραφής επί της αξίας κάθε ακινήτου 1‰.

Η. Φόροι, τέλη και εισφορές οικοδ. άδειας - ανέγερσης κτηρίων - αυθαιρέτων κ.λπ.:

1. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας 1% επί προϋπολογισμού, 2. Τέλος οικοδομικών εργασιών, Ψήφισμα ΚΗ’/19473: Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ, επί προϋπολογισμού, 4. Εργοδοτικές εισφορές προς ΕΦΚΑ, 90% επί τεκμαρτού ημερομισθίου, 5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδομικών υλικών και εργασιών 24%, 6. Δημοτικά τέλη κατάληψης πεζοδρομίου: Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ, 7. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) Ν. 4483/65 (άρθρο 8), και 8. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κ.λπ.: Καθορίζονται από τον Ν. 4495/17.

Με κριτήριο τις αντικειμενικές αξίες

Οι 20 φόροι, τέλη κ.ά. που προσδιορίζονται από τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων έχουν ως εξής:

  1. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου, 3% επί αντικειμενικής αξίας, 2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης, 3% επί αντικειμενικής αξίας, 3. Αντικειμενική δαπάνη (“τεκμήριο”) διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία, 4. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο - κτίσματα 2,50-16,25 €/τ.μ., οικόπεδα 0,0037-11,25 €/τ.μ., 5. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας - αφορολόγητο ποσό 250.000 €: Φυσικά πρόσωπα 1,5‰-1,15%, Νομικά πρόσωπα 2,5-5,50‰, 6. Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα + οικόπεδα), 0,25-0,35‰, 7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών, 15%, 8. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων), 24%, 9. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων, 3%, 10. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν. 4110/13), 3% επί του ΦΜΑ, 7% επί του ΦΜΑ, 11. Φόρος ανταλλαγής (συνένωσης οικοπέδων), 1,5%, 12. Φόρος Διανομής Ακινήτων, 0,75%, 13. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων, 3% επί ΦΜΑ, 14. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων, 4,75‰ στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία, 15. Φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής ακινήτων, 16. Φόρος δωρεάς ακινήτων, 17. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών, 7,75‰ στα Υποθηκοφυλακεία, 8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία, 18. Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000 € με όριο τα 900 ευρώ, 19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων, βλ. Ν. 4495/2017, και 20. Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν. 1337/83, Ν. 2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κ.λπ.): σε γη 10 έως 50%, σε χρήμα έως 25%.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια