Οικονομία

Καταγγελίες για ψευδείς δηλώσεις στην «Εργάνη»

Πολλά ερωτήματα και καταγγελίες δέχεται η ΓΣΕΕ από εργαζόμενους για τη δήλωση στοιχείων απασχόλησης εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Συγκεκριμένα οι καταγγελίες αναφέρονται σε ψευδείς δηλώσεις των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων. Λόγω της έκτασης που λαμβάνει το πρόβλημα αυτό, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

  1. Το πλαίσιο των εργοδοτικών υποχρεώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με τη δήλωση των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 (ΦΕΚ Β’ 2401/22.6.2018) για τον «Επανακαθορισμό όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», καθώς και στην Εγκύκλιο υπ. αριθμ. 40090/Δ1.14024/2018

  2. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωρίας, καθώς και την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων επισημαίνονται τα εξής:

Α) Έντυπο Ε8 - Δήλωση πρόσθετης απασχόλησης (υπερεργασίας και υπερωρίας): Με το άρθρο 36 του Ν. 4488/2017 (Α’ 137/13.9.2018) καθίσταται πλέον υποχρεωτική η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» α) κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και β) της υπερεργασίας και της νόμιμης κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Από 1/9/2018 παύει η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου υπερωριών, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται πλέον να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» όχι μόνο τη νόμιμη υπερωρία, αλλά και την υπερεργασία, δηλαδή την απασχόληση από 41 έως 45 ώρες εβδομαδιαίως επί πενθημέρου ή την απασχόληση από 41 έως 48 ώρες εβδομαδιαίως επί εξαημέρου.

Για την καταχώριση της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωρίας έχει αναθεωρηθεί το Έντυπο Ε8, που συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο σύστημα «Εργάνη», ενώ παράλληλα θεσπίζεται και η δυνατότητα γνωστοποίησης της εν λόγω πρόσθετης απασχόλησης μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος εφόσον ο εργοδότης έχει δηλώσει στο ΣΕΠΕ τον αριθμό τηλεφώνου. Το Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Β) Έντυπο Ε5 - Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού: H ΓΣΕΕ είχε επανειλημμένα ζητήσει την τροποποίηση της Υ.Α. 28153/126/28.8.2013 για τους όρους και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής του σχετικού εντύπου, καθώς έδινε τη δυνατότητα στον εργοδότη για την υποβολή του χωρίς την υπογραφή του εργαζόμενου στο σχετικό έντυπο.

Με το άρθρο 38 του Ν. 4488/2017 και από 13/9/2017, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» το έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης υπογεγραμμένο από τον εργαζόμενο. Εάν ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το σχετικό έντυπο, τότε ο εργοδότης θα πρέπει, εντός προθεσμίας 4 εργάσιμων ημερών, να κοινοποιήσει στον εργαζόμενο εξώδικη δήλωση, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελή αποχώρησή του, την οποία θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Με την ως άνω αναφερόμενη Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018, διευκρινίζεται ότι η υποβολή του εντύπου Ε5 (οικειοθελής αποχώρηση) ολοκληρώνεται όταν ο εργοδότης συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα, την εκτυπώσει και ακολούθως τεθούν ιδιόχειρες οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα (Έντυπα Ε5, Ε6, Ε7).

  1. Καταγραφή ώρας έναρξης ελέγχου:

Επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 6 της ως άνω Υ.Α., «κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ μπορούν να δηλώνουν, μέσω κινητού τηλεφώνου στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία και είναι εμφανής στον εργοδότη».

(φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια