Οικονομία

Έξι «πρέπει» για να μειώσουν οι τράπεζες τα «κόκκινα» δάνεια

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί κομβικό σημείο για την “υγεία” των τραπεζών, οι οποίες δίνουν έμφαση σε έξι σημεία-στόχους υπό το συνεχή έλεγχο του SSM.

Με τις ανακτήσεις σε μετρητά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τόσο από αποπληρωμές όσο και από ρευστοποιήσεις και μεταβιβάσεις δανείων, να παραμένουν το προφανές ζητούμενο, στο μικροσκόπιο του SSM βρίσκεται η πρόοδος που καταγράφουν οι τράπεζες σε μια σειρά επτά ποιοτικών στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι διασφαλίζουν την πραγματική και όχι εικονική μείωση των “κόκκινων” δανείων και συνίστανται στα εξής:
* Αύξηση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων: Στις τράπεζες έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, με το εύρος του στόχου να κυμαίνεται σε 42-50% το 2019, από 20-33% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προσφέρονται για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών και υποδεικνύουν λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έναν δανειολήπτη στη βιωσιμότητα και τελικά στην εξυπηρέτηση του δανείου. Για να ελέγξει την πρόοδο του στόχου, ο SSM αντιπαραβάλλει τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις με το άθροισμα του συνολικού πληθυσμού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με μακροπρόθεσμη ρύθμιση.

* Άσκηση ένδικων μέσων: Οι τράπεζες οφείλουν να ενισχύσουν σημαντικά τις καταγγελίες και τις συνακόλουθες νομικές ενέργειες για δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.

Ο SSM παρακολουθεί τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών, τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί, ως ποσοστό επί του αθροίσματος των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί και των καταγγελμένων δανείων.

Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για καταγγελία των δανείων αυτών, καθώς και την προσφυγή σε ένδικα μέσα, έτσι ώστε το ποσοστό των μη καταγγελμένων δανείων με καθυστέρηση άνω των 720 ημερών να μειωθεί δραστικά κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2017 ως το τέλος του 2019 (από 10-21% σε 0-6% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 16-35% σε 2-13% για τις μεγάλες επιχειρήσεις).

* Πρόοδος νομικών ενεργειών: Ζητούμενο από τις τράπεζες είναι η συνέχεια των νομικών ενεργειών για την είσπραξη οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ο SSM παρακολουθεί την πορεία στην άσκηση ένδικων μέσων επί των καταγγελμένων δανείων, με το ποσοστό που έχει θέσει ως στόχο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα για όλη τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου 2017-Δεκεμβρίου 2019, οπότε πρέπει να κινείται σε εύρος 92-99%.

* Αναλύσεις βιωσιμότητας επιχειρήσεων: Ο SSM, παρακολουθώντας αποκλειστικά το χαρτοφυλάκιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζει το ποσοστό των ενεργών ΜμΕ, για τις οποίες έχει διενεργηθεί ανάλυση βιωσιμότητας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι τράπεζες στοχεύουν στη βελτίωσή τους στο συγκεκριμένο πεδίο, μέσω της αύξησης του ποσοστού των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργείται ανάλυση βιωσιμότητας στο 71-97% το 2019, έτσι ώστε να βελτιωθούν αντίστοιχα και οι προσφερόμενες λύσεις ρύθμισης.

* Κοινές λύσεις στα επιχειρηματικά NPLs: Ο SSM εξετάζει τις προσπάθειες των τραπεζών να προσφέρουν από κοινού λύσεις ρύθμισης σε κοινούς πελάτες μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί έως τώρα (κυρίως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών), οι τράπεζες αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους, προσβλέποντας ότι οι προσπάθειες για κοινές λύσεις ρύθμισης θα εντατικοποιηθούν τους προσεχείς μήνες.

* Αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών NPLs: Εκ του σύνεγγυς παρακολουθεί ο SSM τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μεγάλων επιχειρήσεων, για τα οποία η τράπεζα έχει ορίσει εξειδικευμένο στέλεχος για την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Ο στόχος που έχουν θέσει οι τράπεζες είναι να έχουν διπλασιάσει αυτά τα δάνεια το 2019 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017.

Σημειώνεται ότι το 2017 οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τα τελευταία μειώθηκαν το Δεκέμβριο 2017 στα 94,4 δισ. ευρώ (εξαιρούνται τα εκτός ισολογισμού στοιχεία) ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό-στόχο.

Σχόλια