Οικονομία

Ποιοι και γιατί εξαιρούνται από τις μεταβιβάσεις;

Πως θα γίνεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ποιοι εξαιρούνται.

Μόνο σε ενεργούς γεωργούς θα γίνεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, εκτός και αν αυτοί είναι κληρονόμοι και συνεπώς η μεταβίβαση δικαιωμάτων τους γίνεται λόγω κληρονομιάς, αλλά και πάλι πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί για να μπορούν να λαμβάνουν τη βασική τους ενίσχυση.

«Δε θα είναι δικαιούχοι εάν δεν είναι ενεργοί γεωργοί», αναφέρει ένα νέο αναλυτικό ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε χθες ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αναλυτικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος 2017, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα».

Και προσθέτει: «Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, προκειμένου να λάβει τη βασική ενίσχυση ή άλλες άμεσες ενισχύσεις το έτος ενίσχυσης που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση».

Παρακάτω υπάρχει, όμως, και η εξής υποσημείωση: «Προσοχή! Οι αντισυμβαλλόμενοι μιας αίτησης μεταβίβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης αίτησης μεταβίβασης, αν σε μέλλοντα χρόνο διαπιστωθεί αχρεωστήτως χορήγηση δικαιωμάτων στο μεταβιβαστή ή στον αποδέκτη, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από το γεωργό που εκείνη τη χρονική στιγμή κατέχει τα δικαιώματα».

Ψυχραιμία συνέστησε στους δικαιούχους ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΗ κ.Χιλετζάκης μιλώντας στο Ράδιο 9,84, πιστεύοντας ότι στο τέλος θα υπάρξει διευθέτηση του θέματος.

Στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών

«Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης είναι ενταγμένος στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις έως 1.250 ευρώ. Εάν με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και την "πράσινη" ενίσχυση, που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.250 ευρώ, είναι απαραίτητη η απένταξη του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το εν λόγω έτος ενίσχυσης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται», σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρακάτω σημειώνονται πιθανές ερωτήσεις καλλιεργητών και οι απαντήσεις σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ:

* Είναι υποχρεωτική η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης πριν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του αποδέκτη της μεταβίβασης;

Ως απάντηση στο ερώτημα αυτό αναφέρονται τα εξής: «Ο γεωργός οφείλει να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και την αίτηση μεταβίβασης ως την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για κάθε αίτηση για το έτος ενίσχυσης 2017. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υποβάλει ήδη ΕΑΕ 2017 και στη συνέχεια αποφασίζει να μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες μεταβολές στην ΕΑΕ 2017».

* Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να στείλω στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για να είμαι σίγουρος ότι παρέλαβε την αίτηση;

«Η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής με την επιλογή "Οριστικοποίηση". Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και εκτυπώνοντας το διαβιβαστικό της αίτησης, ο χρήστης λαμβάνει γνώση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση πριν την οριστικοποίηση. Δεν αποστέλλεται ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση μεταβίβασης και τα δικαιολογητικά, παρά μόνο, σε περίπτωση που ζητηθεί με συστημένη επιστολή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, τότε υποβάλλονται ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

* Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης έχω τη δυνατότητα εκτύπωσης του διαβιβαστικού. Το υπογράφω και το στέλνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Με την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης (οριστικοποίηση), η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά για μια πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναζητηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια ελέγχου».

* Μέχρι πότε μπορώ να ακυρώσω μία αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλω μια νέα αίτηση μεταβίβασης για το έτος 2017;

«Ακύρωση αίτησης όπως και τυχόν νέα αίτηση, σε αντικατάσταση της ακυρωθείσας, μπορεί να υποβληθεί ως και την 9η/6/2017», αναφέρει μεταξύ των άλλων η νέα ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι ισχύει: Μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς

Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, διευκρινίζεται στο σημείωμα ότι αποτελεί μια μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην οποία δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων και ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 είτε τις κληρονομηθείσες είτε όποιες άλλες εκτάσεις επιθυμεί, αρκεί να είναι επιλέξιμες και να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια με τα δικαιώματα που κληρονομεί, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

Μόνο στην περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβίβασης, και όταν ο κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μαζί με γη και δεν έχει δηλώσει άλλη γη πέρα από την κληρονομηθείσα, χρειάζεται η απόδειξη ότι η επιλέξιμη έκταση του θανόντος έχει περιέλθει στον κληρονόμο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να τη μεταβιβάσει. Αλλιώς μπορεί να επιλέξει ως ταυτόχρονη μεταβίβαση τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια