Οικονομία

Να σπεύσουν οι παραγωγοί να διορθώσουν τα λάθη τους

Διορθώσεις σε συγκεκριμένα λάθη στα στοιχεία τους μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Το περιθώριο αυτό τους δίνει με σχετική του ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διορθώσεις σε συγκεκριμένα λάθη στα στοιχεία τους μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Το περιθώριο αυτό τους δίνει με σχετική του ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξέδωσε και σχετική εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για διορθώσεις που έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κάνουν οι παραγωγοί, για αιτήματα επιλεξιµότητας, άρση επικάλυψης και διόρθωση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης µέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης.

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας «αποσφαλμάτωσης», στην οποία υπογραμμίζεται ότι «αιτήσεις ενίσχυσης, στήριξης ή πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων.

Σχετικά με τα προφανή λάθη, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι για τις διοικητικές πράξεις στα γενικά στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προβλέπεται πως «τέτοια λάθη προκύπτουν από ασυμφωνία των σταθερών στοιχειών του αιτούντος με τα στοιχεία που προέρχονται από την εξέταση των επίσημων εγγράφων που έχουν προσκομιστεί.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνούν τα στοιχεία της ταυτότητας, του ΚΕΠΥΟ και του τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα της αίτησης. Διασταύρωση των σταθερών στοιχείων πραγματοποιείται, επίσης, με το αρχείο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων (ΚΒΔ)».

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμφωνία στα προσωπικά στοιχεία (επώνυμο ή/και όνομα) με το αρχείο της ΚΒΔ, δύναται να πραγματοποιούνται διορθώσεις με διοικητική πράξη.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει τα προσωπικά στοιχεία της ΕΑΕ, του ΚΕΠΥΟ, του τραπεζικού λογαριασμού και της ΚΒΔ να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας.

Επιτρεπόμενες διορθώσεις

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν απλά γραφικά λάθη και παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη βασική εξέταση της αίτησης, όπως:

- Λάθη κωδικών Δήμων-Κοινοτήτων, κωδ. Περιφέρειας, κωδ. Περιφερειακής Ενότητας.

- Λάθος τραπεζικού λογαριασμού.

- Λάθος ΑΜΚΑ.

- Λάθη ταυτότητας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

- Λάθη στα στοιχεία κατοικίας του παραγωγού.

- Λάθος ΔΟΥ.

- Ενημέρωση της Ομάδας Παραγωγών.

- Ενημέρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

- Ενημέρωση του αριθμού ασφάλισης.

- Ενημέρωση της ημερομηνίας ασφάλισης.

- Ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα.

- Ενημέρωση του Δασαρχείου.

- Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών.

- Ενημέρωση της ημερομηνίας γέννησης.

- Λάθη αριθμητικά ή λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης).

- Περιπτώσεις διόρθωσης/αλλαγής ΑΦΜ.

- Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών που περιέχονται στο ίδιο έντυπο αίτησης.

- Ενημέρωση στην οθόνη Δικαιολογητικά (υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών).

- Ενημέρωση των στοιχείων της διαχείρισης εγγράφων.

- Ενημέρωση του Μέτρου 112, πεδίου "Συμμετέχετε σε πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1257/1999;" (αριθμός απόφασης νέου αγρότη, ημερομηνία απόφασης νέου αγρότη).

- Ενημέρωση του Μέτρου 214/Βιολογική κτηνοτροφία (καταχώριση στα πεδία των ΜΜΖ).

- Τροποποίηση αιτήματος άμεσων ενισχύσεων, συνδεδεμένων καθεστώτων (μόνο για αριθμό διατηρούμενων ζώων/ΜΜΖ).

Μη επιτρεπόμενες διορθώσεις

Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές στα πεδία:

- Ενημέρωση του τρόπου πληρωμής ΕΛΓΑ.

- Ενημέρωση του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 9 (+-20).

- Ενημέρωση των στοιχείων του οικονομικού διαχειριστή.

- Στοιχεία της έδρας εκμετάλλευσης.

- Προσθήκη αιτήματος άμεσων ενισχύσεων, συνδεδεμένων καθεστώτων.

- Αφαίρεση αιτήματος άμεσων ενισχύσεων, συνδεδεμένων καθεστώτων.

- Προσθήκη/αφαίρεση αιτήματος συμμετοχής σε μέτρα/δράσεις (με εξαίρεση την προσθήκη αιτήματος εξισωτικής αποζημίωσης).

- Μεταβολές για προσθήκη εξισωτικής αποζημίωσης θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός έχει δηλωμένο μόνο ζωικό κεφάλαιο.

Σχόλια