Οικονομία

Προτάσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού χρεών

Τις θέσεις της σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού χρεών επιχειρήσεων και τον έλεγχο βιωσιμότητας απέστειλαν στον Υπουργό Οικονομίας κ. Σταθάκη τα Περιφερειακά Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

Τις θέσεις της σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού χρεών επιχειρήσεων και τον έλεγχο βιωσιμότητας απέστειλαν στον Υπουργό Οικονομίας κ. Σταθάκη τα Περιφερειακά Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

Στην επιστολή κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, τις γνώσεις και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σχετικά  με τη διευθέτηση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων. Σύμφωνα με αυτά κατά τη διαδικασία εξωδικαστικού διακανονισμού χρεών θα αξιολογείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και στη συνέχεια για όσες κρίνονται βιώσιμες θα ακολουθείται η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Αρχικά θεωρούμε ότι η επιτυχία της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση της μελέτης βιωσιμότητας απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς επιβάλλεται η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τη συνέχιση ή μη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Οι μελέτες πρέπει να καταρτίζονται με συγκεκριμένη  μεθοδολογία όπως ακολουθείται στη διεθνή πρακτική, να διαθέτουν επαρκή ανάλυση και τεκμηρίωση. Παράλληλα η διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να μην επιβαρύνει με σημαντικά κόστη την επιχείρηση.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τη δημιουργία μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Ο αξιολογητής βιωσιμότητας θα λαμβάνει τη σχετική άδεια εφόσον επιτύχει σε εξετάσεις που θα οργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου με συγκεκριμένη προϋπηρεσία, μετά την παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, καθώς η μελέτη βιωσιμότητας θα αποτελεί τη βάση συνεννόησης, συνεργασίας και συντονισμού όλων των μερών εξωδικαστικά.

Σχόλια