Οικονομία

Προτεραιότητα οι εξαγωγές για τους αγρότες

Το αγροτικό εξαγωγικό όραμα μέσω ισχυρών συνεργασιών και οργάνωσης, με την ταυτόχρονη παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, είναι ο βασικός στόχος του νέου πανελλαδικού ενωτικού συνεταιριστικού φορέα.

Η συστηματική ανάπτυξη των εξαγωγικών προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Κρήτης είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για όλους.

Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών και ιδιαίτερα των κρητικών εξαγωγών. Η όποια προσπάθεια, όμως, θα πρέπει να γίνεται επαγγελματικά, συλλογικά, συστηματικά και με μακροχρόνιο ορίζοντα.

«Η περιοχή μας, τα κηπευτικά και το παρθένο ελαιόλαδο έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς και το κρασί και τα τυροκομικά, έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά δυστυχώς πολύ μικρά μερίδια στις διεθνείς αγορές. Οι Ιταλοί και Ισπανοί ανταγωνιστές μας καλύπτουν περίπου το 40-45% της ευρωπαϊκής ζήτησης σε φρούτα και λαχανικά, ενώ εμείς δεν υπερβαίνουμε ούτε το 5%.

» Ο κυριότερος λόγος της υστέρησης αυτής είναι η έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού των εξαγωγών μας. Απαιτείται, κατά συνέπεια, η υλοποίηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, εξαγωγικής ανάπτυξης, η αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η είσοδος ελληνικών προϊόντων σε στοχευμένες αγορές, ο καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων και η επικέντρωση πόρων και προσπαθειών σε επιλεγμένες αγορές στόχους», μας λέει ο κ Νίκος Δασκαλάκης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του πανελλαδικού συνεταιριστικού φορέα, υπεύθυνος της σύνταξης του πλαισίου αρχών του νέου φορέα, πρόεδρος της ΕΑΣ Ιεράπετρας και εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για τον πρωτογενή τομέα στο νομό Λασιθίου.

Οι αγορές έχουν απαιτήσεις

Η τάση που αρχίζει να γίνεται κυρίαρχη διεθνώς είναι οι ξένοι αγοραστές να θέλουν μακροχρόνια συμβόλαια, μεγάλες ποσότητες, καθώς και αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, συντήρησης, συσκευασίας, μεταφοράς και παράδοσης.

Οι ξένοι θέλουν να διαπραγματεύονται με όσο το δυνατόν λιγότερους προμηθευτές και θα ήθελαν να αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς, γεγονός που επιβάλλει συνεργασίες, και συνενώσεις ανά κλάδο προϊόντος.

«Η αντίληψη και οι πρακτικές που διατηρούν εδώ και χρόνια τις ελληνικές γεύσεις και τα καλά ελληνικά προϊόντα μακριά από τις μεγάλες αγορές πρέπει να σπάσουν. Απαιτείται υποδομή και οργάνωση για να καταφέρουμε να γίνουμε ο καταλύτης ανάμεσα στην ελληνική αγροτική παραγωγή και τους ξένους αγοραστές, καθοδηγώντας, στηρίζοντας και συντονίζοντας την παραγωγή των αγροτικών συνεταιρισμών, με στοχευμένο αγροτικό μάρκετινγκ, που να μπορεί να οδηγήσει τις εξαγωγές ανά κλάδο και προϊόν σε ένα άλλο επίπεδο», προσθέτει ο κ. Δασκαλάκης.

Μια τέτοια προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας μιας Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Εξαγωγών, με όραμα την παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εξαγωγική ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών, συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων ή ακόμα και των αγροτοδιατροφικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στους σκοπούς και στις στοχεύσεις του νέου ενωτικού συνεταιριστικού φορέα.

«Οι εξαγωγές είναι πολύπλοκη και δύσκολη υπόθεση. Η επιτυχία μπορεί να έρθει μόνο με συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, αλλά, όπως πολλά πράγματα στη σύγχρονη εποχή, η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και προσαρμογής είναι ο μόνος δρόμος που εξασφαλίζει την πρόοδο και την επιτυχία.

Γι' αυτό η δομή, η λειτουργία, η διάρθρωση και η οργάνωση του νέου φορέα ικανοποιούνται με τη μορφή ενός αναπτυξιακού εταιρικού σχήματος, εθνικής εμβέλειας και σημαντικού εύρους δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των κάθε μορφής αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας, με τη δημιουργία ορισμένων οργάνων αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία του», προσθέτει ο κ. Δασκαλάκης.

Τα όργανα του νέου φορέα

Η οργανωτική δομή του νέου φορέα έχει ως εξής:

- Το Συμβούλιο Πρωτογενούς Τομέα: Το Συμβούλιο αυτό απαρτίζεται από αγρότες με επαγγελματική δραστηριότητα κυρίως, που είναι αιρετά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών και των οποίων οι κύριες γεωργικές εκμεταλλεύσεις αναφέρονται σε ένα τουλάχιστον σημαντικό προϊόν ή σε μια ομοειδή κατηγορία προϊόντων, επιδιώκοντας να καλυφθούν οι πλέον αντιπροσωπευτικοί κλάδοι της εγχώριας γεωργικής (φυτικής και ζωικής) παραγωγής, με περιφερειακή, κατά το δυνατό, εκπροσώπηση.

- Το Συμβούλιο Επιχειρηματικού Τομέα: Το Συμβούλιο αυτό απαρτίζεται κυρίως από διευθυντικά στελέχη Αγροτικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ή και από αιρετά στελέχη που διαθέτουν σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, καλύπτοντας θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μελών.

- Το Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού: Πρόκειται για ένα καθαρά συμβουλευτικό (γνωμοδοτικό) σώμα, που απαρτίζεται από έμπειρα και αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά στελέχη, το οποίο επεξεργάζεται τους στόχους και τις πολιτικές που αποφασίζουν τα δύο προηγούμενα συμβούλια, εισηγούμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα τις διαδικασίες, τα μέσα και τον τρόπο υλοποίησής τους.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα αποτελείται από τα μέλη των προεδρείων των δύο προαναφερθέντων συμβουλίων (Πρωτογενούς και Επιχειρηματικού Τομέα) και από το διευθυντικό στέλεχος που προβλέπεται να ασκήσει το management του φορέα.

- Η Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση των μελών (εταίρων) αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να διαθέτει σημαντικό εύρος αντιπροσώπευσης (κλαδικό και περιφερειακό). Συγκροτείται σε σώμα με απαρτία, λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

- Οι Υπηρεσίες του φορέα: Προφανώς θα απαιτηθεί η λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητική και οικονομική υπηρεσία, υπηρεσία νομικών και φορολογικών θεμάτων) αλλά και υπηρεσίες αναπτυξιακού χαρακτήρα (γεωργικών προϊόντων και εμπορίου, επιχειρηματικής ανάπτυξης, διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έρευνας και καινοτομίας, επικοινωνίας, γραφείο Βρυξελλών κ.λπ.), οι οποίες θα προσδιοριστούν με την προετοιμασία και την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου του φορέα.

Ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια