Οικονομία

Αρνητική επίδραση των capital control στις ασφάλειες ζωής

Τον Απρίλιο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής - συνολικά - συνέχισαν να μειώνουν την παραγωγή τους, φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015 και αποδίδεται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες.

Εντούτοις, η παραγωγή δύο συγκεκριμένων κλάδων, (Ασφαλίσεις Ζωής και Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων) καταγράφει αύξηση αθροιστικά το πρώτο τετράμηνο του 2016 σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2015.

Αυτό σημειώνεται στη νέα επικαιροποιημένη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016.

Για να μην δημιουργηθεί παρερμηνεία των στοιχείων η ΕΑΕΕ επισημαίνεται ότι η παραγωγή του κλάδου Υγείας, κατ'εφαρμογή του νόμου 4364/5.2.2016, καταγράφεται πλέον στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών. Κατά αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου σχεδόν μηδενίζει από τον Ιανουάριο του 2016 ενώ αντιστοίχως ενισχύεται η παραγωγή των αντίστοιχων κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Ακόμη αναφέρεται ότι, κατά τον Απρίλιο του 2016, ο κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-38% έναντι του Απριλίου του 2015), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων).

Συνολικά, τον Απρίλιο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνέχισαν την καθοδική τους τάση, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015.

Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κινούνται θετικά από τον Φεβρουάριο του 2016 συγκρίνοντας τους αντίστοιχους μήνες, όμως με εμφανώς μειωμένους ρυθμούς, οπότε τον Απρίλιο του 2016 η αύξηση είναι οριακή (+0,1%). Αποτέλεσμα αυτών είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο η συνολική παραγωγή (-5,9% τον Απρίλιο έναντι -3,9% τον Μάρτιο).

Τέλος σημειώνεται από την ΕΑΕΕ ότι η καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (περί τα 80 εκατ. Euro το πρώτο τετράμηνο του 2016), ακολουθεί την συμβατική μέθοδο του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων.

Θεμελιώνεται θεωρητικά η προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς συνήθης πρακτική διεθνώς για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είναι το άθροισμα της παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι οι κλάδοι των ασφαλίσεων Ζωής είναι:

Ι.Ασφαλίσεις Ζωής

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις

IV. Διαρκής ασφάλιση ασθένειας

VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια