Οικονομία

Εις διπλούν οι συμψηφισμοί για επιστροφές ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες

Εις διπλούν θα συμψηφίζονται στο εξής οι επιστροφές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο καθώς εκτός από τον συμψηφισμό με τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις θα ακολουθεί και συμψηφισμός με τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Αυτή είναι η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους( 121 του 2015), η οποία έγινε αποδεκτή από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με εγκύκλιο της ΓΓΔΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στους δικαιούχους από το προς επιστροφή ποσό του φόρου και κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού και της παρακράτησης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 42 παρ.1 και 48 παρ.2 του Κ.Φ.Δ. (περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση), παρακρατείται ποσό μέχρι το ύψος οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Το ως άνω όριο «ετήσιων εισφορών», αφορά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, πλην της περίπτωσης επιστροφής Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος, για τις οποίες ήδη τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις περί του τρόπου και της διαδικασίας συμψηφισμού με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α.

Σχόλια