Οικονομία

Πότε πρέπει να εξοφλούνται τα χρέη για να μη χαθούν οι 100 δόσεις

Τις προθεσμίες εξόφλησης νέων χρεών προκειμένου να μη χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, που εξειδικεύει τις αλλαγές που επήλθαν με την πρόσφατη αλλαγή του σχετικού νόμου και πλέον όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση κινδυνεύουν να τη χάσουν εάν δεν εξοφλούν τις νέες οφειλές τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Επίσης, περιγράφονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Όπως ορίζεται, η ρύθμιση των 100 δόσεων δε χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Η εγκύκλιος (ΠΟΛ. 1273/30.12.2015) έχει θέμα τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν. 4321/2015 και Ν. 4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών», όπως γράφει το vima.gr.

Όπως ορίζεται, όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, προκειμένου να μην τη χάσουν θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο του 2016 να εξοφλούν τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Το χρονικό περιθώριο εξόφλησης μειώνεται στις 15 ημέρες -από την ημερομηνία που οι νέες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες- από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι το τέλος του 2017 και μάλιστα κατά τη διάρκεια του 2017 η δυνατότητα 15νθήμερης καθυστέρησης θα παρέχεται μόνο μια φορά ανά εξάμηνο.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης και οι νέες οφειλές πρέπει να εξοφλούνται εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1/17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως:

i) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ii) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

iii) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν:

α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης,

β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτή.

4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1?17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

5. Η ρύθμιση δε χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Σχόλια