Οικονομία

ΤΧΣ: Αποεπένδυση από τράπεζες εντός πενταετίας

Μέσα στην επόμενη πενταετία θα πρέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στις τράπεζες, χωρίς να τίθεται ως ελάχιστο όριο τιμής πώλησης, όπως ήθελε η κυβέρνηση, η αξία κτήσης.

Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι έως το 2020 (σ.σ. πενταετία από την έναρξη ισχύος του 4340/2015) το ΤΧΣ θα αποεπενδυθεί από τις τράπεζες διασφαλίζοντας ότι η τιμή διάθεσης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον Με την παραπάνω τροποποίηση διευρύνεται ο χρόνος διακράτησης μετοχών από το Ταμείο καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει αποεπένδυση εντός πέντε ετών από την απόκτηση της συμμετοχής.

Η τιμή στην οποία θα διαθέσει τις μετοχές το ΤΧΣ μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αξία κτήσης ή την τρέχουσα τιμή αγοράς, αλλά προκειμένου να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες το πολυνομοσχέδιο παράσχει στον υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα veto στην περίπτωση που η προτεινόμενη τιμή πώλησης βρίσκεται εκτός του εύρους τιμών που έχουν προσδιορίσει οι ειδικοί εκτιμητές.

Αντίστοιχα, χαμηλότερη από την αξία κτήσης ή την τρέχουσα τιμή αγοράς μπορεί να είναι η τιμή διάθεσης νέων μετοχών για αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιείται με το πλαίσιο του νόμου 2190/1920 και από την οποία δύναται να επέλθει μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ.

Επιπρόσθετα οι τράπεζες θα υποχρεώνονται να έχουν συμφωνίες πλαίσιο με το ΤΧΣ ακόμη και αν το τελευταίο δεν κατέχει πλέον μετοχές, στην περίπτωση που είναι ακόμη σε ισχύ η υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης εξαιτίας της λήψης κρατικής ενίσχυσης στο πρόσφατο παρελθόν. Το ΤΧΣ θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχεδίων.

Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΧΣ που έχουν μείνει αδιάθετα πριν τη λήξη της διάρκειάς του ή την έναρξη εκκαθάρισής του μεταβιβάζονται σε ανεξάρτητο φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί τα δάνεια προς τον ESM. Σημειώνεται ότι οι μετοχές που κατέχει ήδη το ΤΧΣ αποτελούν ενέχυρο για τα 49 δις ευρώ που έλαβε από τον EFSF ( νυν ESM) με τη δεύτερη δανειακή σύμβαση.

Με βάσει την τελευταία δανειακή σύμβαση ο ESM έχει το δικαίωμα να συστήσει ενέχυρο επί των μετοχών που θα αποκτήσει το ΤΧΣ από την εν εξελίξει ανακεφαλαιοποίηση.

Το πολυνομοσχέδιο τροποποιεί ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ αλλά και τα κριτήρια βάσει των οποίων συντίθεται η επιτροπή ( σ.σ Επιτροπή Επιλογής) που επιλέγει τα πρόσωπα που στελεχών το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Θέτει ως όριο αποδοχών για τα στελέχη του ΤΧΣ τα αντίστοιχα επίπεδα που ισχύουν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα για θέσεις ευθύνης.

Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται δεν θα πρέπει να διορίζονται σε θέσεις διοίκησης πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ενώ επανέρχονται οι αυστηρές προυποθέσεις που απαιτούν σημαντική εμπειρία για πρόσωπα που καλούνται να αναλάβουν ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις τράπεζες. Ακόμη και για τα μη εκτελεστικά μέλη απαιτείται να κατέχουν ειδική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Τέλος μειώνεται σε 7 από 15 ημέρες η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης υπέρ των παλαιών μετόχων προκειμένου να μην είναι η διαδικασία διενέργειας αυξήσεων με δικαίωμα προτίμησης χρονοβόρος και επομένως δύσχρηστη σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα όπως αυτό υπό το οποίο διενεργείται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια