Οικονομία

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΧΑΚ και του Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέγραψαν σήμερα σύμφωνο συνεργασίας σχετικά με την άμεση έναρξη των διεργασιών αναφορικά με την ανάληψη από την ATHEXClear (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών) - ως αδειοδοτημένου από τον EMIR Κεντρικoύ αντισυμβαλλόμενου - της εκκαθάρισης των Αγορών του ΧΑΚ.

Η υπογραφή του συμφώνου αυτού αποτελεί συνέχεια της ήδη δεκαετούς (10) επιτυχούς συνεργασίας μας στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας. Εφόσον τα δύο Χρηματιστήρια καταλήξουν σε συμφωνία, αυτό σηματοδοτεί την επόμενη φάση της συνεργασίας που θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το πλεονέκτημα αναβάθμισης της εκκαθάρισης των αγορών και των προϊόντων του, καθώς και τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και διαμεσολαβητών, αφού οι αγορές και τα προϊόντα του θα καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικά και διεθνώς αναγνωρίσιμα ως προς το καθεστώς εκκαθάρισης και διαχείρισης κίνδυνου τους.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές οικονομίες κλίμακος για τις αγορές και τους συμμετέχοντες και να μειώσει το κόστος προσαρμογής τους στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς την ίδια κατεύθυνση οικονομιών κλίμακος έχει κινηθεί και η ήδη διετής (2) συνεργασία του Χρηματιστηρίου SIBEX με την ATHEXClear η οποία παρέχει εξ αποστάσεως υπηρεσίες εκκαθάρισης ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στη σχετική αγορά.

Το ΧΑΚ θα μπορεί πλέον να παράσχει τις παραπάνω υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος, νέων υποδομών και λειτουργιών τόσο για το ίδιο όσο και για τα Μέλη του, τα οποία ως εκκαθαριστικά Μέλη της ATHEXClear για τις αγορές του ΧΑ, έχουν ήδη κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, στελέχη της ATHEXClear και του ΧΑΚ θα ξεκινήσουν από κοινού τις ενέργειες δρομολόγησης  του εν λόγω εγχειρήματος.

Λίγα λόγια για τους κανονισμούς

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012 ("EMIR" -European Market Infrastructure Regulation) υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται στην Ευρώπη, ήδη από το 2013, μετά από απόφαση των G20 με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από κινδύνους προερχόμενους από εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC derivatives) ως και άλλες συναλλαγές που εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP - Central Counterparties).  

Στο επίπεδο των μετα-συναλλακτικών υποδομών (Post-trading infrastructures) ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένας ακόμη ευρωπαϊκός κανονισμός, ο Κανονισμός (ΕΕ) 909/2014 (CSDR, Central Securities Depositories Regulation) που αφορά την εναρμόνιση ρυθμίσεων ως προς τη λειτουργία του διακανονισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων και ιδίως κινητών αξιών σε λογιστική μορφή (book entry securities), αλλά και την εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (ΚΑΤ ή CSDs, Central Securities Depositories) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πρώτη φορά, μέσω του  CSDR υπάρχει κοινός ορισμός της έννοιας και του σκοπού του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, εναρμονισμένοι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας, ενιαίο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, αλλά και διαδικασία αδειοδότησης (EU Passport) για παροχή υπηρεσιών  από ΚΑΤ εξ αποστάσεως ή μέσω υποκαταστήματος σε εκδότες, χρηματιστήρια και γενικώς υποδομές άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Σχόλια